Chicago és Környéke, 1971 (66. évfolyam, 1-52. szám)

1971-01-01 / 1. szám

THE BAKERY 2218 LINCOLN p — ^ ^ ^ ■— I j, —— CHI CAG Boldog Ujevel Kívánunk Kedves ÖlvasóinkndFl CHICAGO ILL 60614 T CHICAGOfiKÖBNYÍKE CHICACjOandVICINITY" HUNGARIAN NEWSPAPER \j§U VOL. 66. ÉVFOLYAM JANUARY 1, 1971 Editor and Publisher - szerkesztő és kiadó Dr. JULIUS HOVANY No. 1. SZÁM döntött: visszatér a béhe-tárgyalásokhoz Lobogva ég Szczecinben (a volt Stettínben) a kommunista párt épülete Saját munkásai gyújtották fel! Izráel A MÜLT HÉTEN a történelem lépett elénk — bizonyítékaival. A jő öreg történelem néha kegyetlen ntil igazságtalan, de mindig brutá­lisan őszinte. Most is az volt ★ A LENGYEL DRÁMA nem az élelmiszerárak ostobán Időzített emelésével kezdődött, hi­szen azokban a városokban, ame­lyek felkeltek, a legjobban fizetett munkások (dokk, hajóépítő) élnek, ahogy ott mondják: a munkásság i,dzsentrijei". Ök jobban elbírták volna a brutális emelést, mint bár­hol máshol az országban, beleért­ve a szénvidéket is. A dráma ak­kor kezdődött, amikor a Szovjet igájába hajtotta a lengyel népnek azt a részét is, amelyet nem kebe­lezett be a Hitler-szerződéssel és így utána nem irthatott ki. A történelem élő tanuságtétele szerint: ahova a marxizmus intéz­ményesen betette a lábát, vagyis ahol közgazdasági-társadalmi szer­kezetté avatták a német-zsidó szo­batudós német filozófusoktól ösz­­szelopkodott, sivítóan hamis han­gon agitáló „közgazdasági elmé­letét’' — ott a dráma azonnal el­kezdődött. Ha valaki — még az olyan tü­relmetlen „szociális lelkiismeretü­­ek” is, mint a Nyugat Üj Balolda­la!— ezt a felkelést sem tekinti történelmi visszautasításnak, azt Jobb, ha családja zárt intézetbe utaltatja. A leigázott rabszolga-tár­sadalmak teste negyedszázada (Oroszországban pláne félévszá­zada) termeli az antibodykat, me­lyek a közéjük csempészett idegen szervet, a marxizmust, igyekeznek kitaszítani magukból. Ezt az élet­tani problémát maga a Szovjet igazolja leginkább. Ennek a poten­ciálisan dúsgazdag világrésznek és alázatos engedelmeskedéssel dol­gozó népének életét — semmi más nem tudta volna a nyomor skálá­jának zéró alatti hőmérsékletére fagyasztani, mint a marxizmus. Hiába zsarolja ki amúgy is elesett csatlósainak utolsó lás erejét is — a gazdasági megfulladás örvényé­ben forog. Menthetetlen. Ha még sokáig el is húzhatja terrorral és egyre fokozódó technológiai lesza­kadás árán — mert az ilyen pri­mitív óriás nehezen pusztul el, — ez már csak idő kérdése. A lengyel munkás-felkelés küld­te a szabadvilágnak az Üj Év el­ső öröm-üzenetét. A felkelést leverték, de az okát nem! Hiába váltották le Gomulkát és ültették helyébe az új csodadok­tort, Edvárd Giereket, ez sem tud­ja az elaggott, elrákosodott bete­get pattanőizmú egészséges fia­tallá operálni. Lehet, hogy nagyon gyakorlati ember — ahogy hirde­tik, ■— lehet a sziléziai bányászok körében nagyon népszerű — ahogy hirdetik, — de 1956-ban — Gomul­­kában látták ugyanezt a csodát. Ugyanazok a munkások — a „dzsentrik”, — akik 56-ban a hi­degre tett Gomulkát követelték az élre, most az ő politikája ellen kel­tek fel. Gierekkel is így lesz. A marxizmusból nem tud jólétet ki­facsarni, a marxizmust pedig nem hajózhatja ki — a Szovjet miatt sem. Az új miniszterelnök egy Ja­­rosevics nevű tábornok lett, aki eredetileg tanító volt és mellékfog­lalkozásként „közgazdasági szak­értőként” működött a KGST-nél (a szovjettömb Közös Piacánál) Moszkvában, ami nem túlságosan biztató ajánlólevél. Ennyi „szak­képzett” bába sem tud azonban egy halvaszülőttet élő gyermekké varázsolni. * HATÁSA ennek a szociálista szívrohamnak szinte kiszámíthatatlanul nagy le­het. Elsősorban: a'Szovjetnek okoz egy gombszámolási problémát: me­lyiket szeresse? A sztálini, rég megbukott ortodox-marxizmust-e, vagy egy nagy, elhatározó libera­lizálást-e? A gombok számolása az utóbbinál végződnék, de... a po­litbüró ; sztálinistái, a bürokrácia csák-mátéi és a hadsereg dicső marsalljai nem ezt akarják. Ök a saját cipözsinórjuknál fogva akar­ják a Szovjetet tűrhető életszínvo­nalra felhúzni. Sajnos, a cipözsinór is hiánycikk a Szovjetben. Emel­lett: ebben az esetben végleg le kel­lene mondaniuk Nyugateurópa pénzügyi és technológiai segítségé­ről. Ez volt az utols^zzajj^aszálÁ._ Áz ortodőx Marxizmus eroltétese újabb terrort jelentene. De Moszk­vának még emlékeznie kell, hogy 1968-ban Novocserkasz iparvidé­kén nagy lázadás volt — az árak emelése miatt — és többszáz mun­kást lőttek agyon. A történelem is­métli önmagát, vagy csak a mar­xizmus? Van, persze, egy másik megol­dás is: lerohanni szabad-Európát, amíg futja az erőből! Grecskó marsallnak ez az álma. Ehhez azonban vállalnia kell Amerika H- bombáit is. És pontosan ez az, amin a Harmadik Világháború kér­dése eldőlhet. Most patikamérlegen méregetik a Kremlben az esélyeket. Az opti­misták azt mondják, hogy Ameri­ka nem avatkozik be és különben is: ök ki tudják iktatni az ameri­kai H-bombákat egy hatalmas „el­ső ütéssel”. A józanok azonban tudják, hogy ez lehetetlen. Annyi nukleáris ereje mindig marad az Egyesült Államoknak, amivel vé­res pulppá tudja bombázni a szov­­■jei-renas&n, 'áJtüf^^üy^f^ánnídt végét is jelentené. Mégis — a háború lehetősége sohasem állt annyira közel hoz­zánk, mint most. A Szovjetnek nincs ideje — vár­ni, Kína is szörnyen ellenségessé vált megint. Egyszerűen megha­zudtolta a TASS-t, amely azt je­lentette Moszkvából, hogy meg­egyeztek a határfolyók használatá­ban. Ök ugyan nem! A lengyel munkás-felkélés véres leverését is az ott állomásozó orosz hadosztá­lyoknak tulajdonítják. Egy új vi­lágháború esetén tehát Kína szi­bériai beavatkozásával is számol­ni kell, ami — kétfrontos háborút jelentene Grecskónak. Ennyire ne­héz gazdasági helyzetben, ennyire hatalmas ellenségek közé szorulva, legfeljebb csak Grecskó nyerhet, de a Szovjet csak veszíthet. ★ WILLY BRANDT Ostpolitik-ja ezzel alighanem vé­get is ért. Nem valószínű, hogy ilyen folyékony helyzetben a nyu­gatnémet Bundestag (képviselő­­ház) ratifikálná a két szerződést Még a Szabad Demokraták sem szánnák rá magukat a sztálinizmus trónraültetéséhez, Hans és Fritz pedig semmi esetre sem. Ulbricht lehetne az egyetlen mentőöv Brandt számára, HA en­gedne a nyugatberlini kérdésben és lemondana saját diplomáciai el­ismeréséről. De ezt nem teheti, ez háborúves^tást1 jelentene neki. Bár —- 5 sem éjpsokkal jobban, mint a lengyelek. A porosz talán könnyeb­ben regimentálható, szeret „liba­lépésekben” masírozni (mindegy, hogy ki vezényel), szeret kemény fegyelem alatt állni, de azért... az ulbrichtizmust utálja. Különösen, hogy a keletnémet „gazdasági cso­da” pakfongnak bizonyult Igen súlyos gazdasági bajok vannak ott is! Erre .lapunk már régen rámuta­tott most már a különben minden szociálizmusért lelkesedő ultrali­­he ralisJapok i^ritepajgr:ikc Uibrich­­tot a nyugatnémetekkel lebonyolí­tott „belső forgalom” tartja élet­ben. Ez vámmentes, így kikerüli a Közös Piac súlyos vámjait. Így jutnak nyugati modem gépek ke­letre is, de... a marxista levegő­ben hamarosan megrozsdásodnak. * AMERIKÁRA a lengyel dráma kijózanítólag ha­tott. A szilveszteri vigalmak utá­ni „másnaposság” uralkodik Wa­shingtonban. A lengyel Baltikum eseményeit még a liberális média is megborsództa. Nem sokáig. El­nyomták a felkelést és ezzel — az ő számukra végétért a lidércálom. Ügy hallgatnak erről a történelmi fordulatról,, mintha sosem történt volna meg. Hja, megint bebizonyo­sodott, hogy a Szovjet csak egy aSyag!abú Gólem. Kellemetlen... A Fehér Ház nyilván feszült ide­gekkel figyeli az események fejlő­dését Egyelőre azonban nem gon­dolkodik hangosan, mert tudja, hogy a dráma harmadik felvonása előttünk áll. Ez csak az a bizonyos színházi szünet, amikor az ember kirohan a nézőtérről, hogy meg­igyon egy csésze feketét az utolsó , felvonás előtt. Most különösen el- í kel egy kis erősítés. A világ szíve ) ájultan dobog... ★ OTTHON, Istenem — .otthon”...! Figyeljük csak: milyen hangosan hallatszik onnan — a csend! Beszél a csend. Válaszolnunk kell rá. Imárkozzunk, hogy ők, otthon — ne keljenek fel! Ne folyjék több magyar vér a pes­ti aszfalton! Maradjanak csendben, figyeljék a dráma utolsó felvoná­sát és készüljenek fel mindenre. Talán őket nem éri el a „kemény­hullám”, talán a Szovjet nem akar több kockázatot vállalni. Az Üj Év sokat igér... Ha nem is teljesedik be minden, egy lépéssel talán előbbre jutnak... Nyugat felé. ★ Az Üj Év sok lehetőségtől ter­hes. Jobb és rosszabb I— egyaránt 'lehajt ségfyMDst Jvdrfti~iteD.^Nebéz> de... várni kell! A történelem 'dol­gozik és talán,most... talán most . | nem lesz Igazságtalan hozzánk, akiknek ezer év alatt annyi min­dent köszönhetett. Hit kell ehhez a várakozáshoz. Sok hit, mély hit — a Megváltóba vetett hit. Az Ember Fia minket, magyarokat is felszabadított — teljes emberré tett. Öt kell követnünk bent, a szí­vünk mélyén. Csak Ö segíthet. És Ö — segít is! De ebben hinni keli! Nagyon kell hinni...! Boldog Üj Esztendőt! (bb) MI TÖRTÉNT A HÉTEN? DECEMBER 21. — Gomulkán kívül a 12-tagú len­gyel politbüró négy másik tagja is lemondott, köz­tük Spychalski, a köztársaság elnöke. A 4 új tag kö­zül különös figyelmet érdemel Móczár korábbi bel­ügyminiszter, a milicia tábornoka és Jarosevics tá­bornok, közgazdasági szakértő, a moszkvai KGST- nél működő lengyel megbízott. Komoly közgazdasá­gi irányváltozásról nem igen lesz szó. A Szovjet he­lyeslőén vette tudomásul a cserét. I Angliában a múlt évben 7.5%-kal nőtt az ár­­infláció. ■ Egy kanadai (Rexdale) család írországi sorsje­gye 486.000 dollárt nyert. B Az Egyesült Államok 12 ezer katonát von visz­­sza Japánból 1971 közepéig. Kivonja összes Phan­­tom-repülőit is és támaszpontjait megosztja a japán haderővel. B Stuart Symington szenátor, aki régebben hon­védelmi államtitkár volt, azt kívánta, hogy Amerika vonja vissza a Szovjet és Kína körüli atom-fegyve­reit, mert ez nemzetközi krízishez vezethet. Pont most? DECEMBER 22. — Nyugat- és keletnémet tárgyalá­sok indulnak Keletberlinben Nyugatberlin státusának rendezése érdekében. Közben a kommunisták megint akadályozzák a Berlinbe vezető autobahn-forgalmat. a A cseh kommunisták majdnem teljesen meg­fosztották magukat az intelligenciától, tudósoktól, művészektől. B Amerika Legfőbb Bírósága 5:4-es döntésével en­gedélyezte a 18 évesek szavazati jogát, de csak el­nöki és kongresszusi választásoknál, Állami és helyi választásoknál az államoknak kell szabályozni a kor­határt. a A Simas Kudirka nevű szovjet matróz ügyében haditörvényszéket ajánlott a Coast Guard, de Volpe kereskedelmi miniszter ezt feleslegesnek tartotta, ellenben nyugdíjba küldte cTfelelős admirálist és an­nak segédtisztjét, a Vigüant parancsnokát pedig megfedte és megfosztotta a hajó parancsnokságától. (A Coast Guard a kereskedelmi minisztériumhoz tar­tozik.) ­■ Allende, marxista-kommunista csilei elnök be­jelentette az amerikai és csilei közös tulajdonban lévő rézbányák teljes kisajátítását, kárpótlás elle­nében. A „kárpótlást” évtizedekre elosztva eszku­­dókban fizetnék. I Koszigin biztosította az egyiptomi küldöttséget kiterjesztett szovjet-segélyről. DECEMBER 23. — Edward Kennedy béke-szenátort meghívta a párizsi Hanoi-delegáció. Egy ügyvédet küldött maga helyett, akinek átadták a kommunista fogságban lévő amerikaiak névsorát. Miért éppen Kennedy a kitüntetett. ■ Budapesten most kellett volna megtartani a Var­sói Paktum hadügyminisztereinek értekezletét,' de azt — nyilván a lengyel eseményekre való tekintet­tel — elhalasztották. Lengyelországban visszaállt ugyan a rend, de a munkások azzal fenyegetőznek, hogy újból fellázadnak, ha Gierek nem gondoskodik tisztességes megélhetésükről. A kivételes állapotot megszüntették. ■ Angela Davis fekete kommunistát, aki fegyve­reket szerzett fekete testvéreinek, amelyekkel meg­öltek egy bírót, New Yorkból Kaliforniába szállítot­ták, ahol összeesküvéssel és gyilkossággal vádolják. ■ Kína megcáfolta a szovjet TASS-híriroda jelen­tését, hogy megegyeztek a határfolyók használatá­ban. Ezen felül: súlyos támadást intézett a Szovjet ellen a lengyel munkásfeíkelés leveréséért, amit orosz csapatoknak tulajdonít. Szerintük a lengyel esemé­nyek azt mutatják, hogy „a gyarmatosítás válsága uralkodik Kelet-Európábán”. ■ Libia „szocialista” diktátora, Gaddafi ezredes kisajátította az összes idegen nemzetiségű bankokat. I Natalia Makarova, a 29 éves szovjet ballerina, aki nemrégen menedékjogot kért és kapott Angliá­ban most mutatkozott be a New York-i ballet társa­ság előadásán. Partnere: Nagy Iván magyar művész volt, aki — szintén disszidált DECEMBER 24. — Lengyelország új' elnöke a volt miniszterelnök: Cirankievics József lett. ■ Bolivia új „baloldali” katonai diktátora kienged­te a börtönből Regis Debray francia „intellektuelt” (?), kit Che Guevarával együtt fogtak el. A vörös francia azonnal Csilébe utazott. Az most a lázadók paradicsoma. I A Bering-szorosban egy szovjet hajón az egyik matróz eltörte a hátgerincét. A kapitány amerikai segítséget kért, amit azonnal meg is kapott. Egy Coast Guard helikopter felvette' a súlyos állapotban lévő matrózt és egy alaszkai kórházba szállította. DECEMBER 25. — Délvietnámban 24 órás karácso­nyi tűzszünet van. Kambodzsában és Laoszban azon­ban nincs tűzszünet. Súlyos harcok folynak Phnom Penh körül. I Moszkva szerint a leningrádi 11 vádlott közül 10 zsidó, mindent bevallott és megbánta bűnét. A ma kihirdetett ítélet szerint 2 vádlottat halálra, a többit 4-15 évig terjedő fegyházra ítéltek, az állító­lag tervezett, de meghiúsult repülőgép-rablás miatt. I Egyiptom Luna-tipusú földről-földre hordó ra­kétákat kapott a Szovjettől, amelyeket szovjet le­génységük mindjárt Izraelre irányított. DECEMBER 26. — A leningrádi halálos ítéletek el­len a világ zsidósága szenvedélyesen tiltakozik. Több nagyvárosban demonstráltak az ítélet ellen. Az el­ítéltek egyébként fellebbeztek. Dehát a Szovjetben... ■ 14 szovjet tudós — köztük Pjotr Kapica, a híres atomfizikus — Nixon elnökhöz fordult Angela Davis fekete kommunistanő bűnügyében, hogy vigyázzon az elvtársnő életére. ■ A baszk terroristák szabadon engedték túszu­kat: Eugen Beihl német konzult, aki azonnal haza­utazott. ■ Délvietnámi vizeken Amerika delfineket használ fel vízalatti kutatásokra és — kémkedésre. A delfi­nekről közismert, hogy a világ legintelligensebb ál­latai. ■ Mao Ce-tung tegnap volt 77 éves, de nem en­gedte ünnepeltetni magát. ■ Ali Sabry egyiptomi vörös-barát alelnök és de­legációja .5 napos tárgyalás után kedvező eredmé­nyekkel hazautazott a Szovjetunióból. I A US-Navy olyan olajégőt kísérletezett ki, amely hadihajóinak motorjait 95%-ban mentesíti a lég­szennyezéstől. Három év alatt minden olaj-hajtású hajójukat átalakítják. I Tricia Nixonról azt beszélik, hogy rövidesen ei­­jegyzi magát. Spiro Agnew lánya, Susan is férjhez megy. ■ Karácsony napján egy keletnémet fiatalembert, aki a berlini falon keresztül igyekezett Nyugat-Ber­­linbe menekülni, legéppuskáztak a kommunista ha­tárőrök. ■ Rogers külügyminiszter szerint a Hanoi-i hadi­fogoly jegyzék ugyanaz, ami már korábban megvan a külügynek. Az egész nem volt más, mint „megve­tendő manőver”, hogy eltereljék a világ figyelmét a kérdés lényegéről. I Demirel török miniszterelnök ellen bombame­rényletet kíséreltek meg a török anarchisták. Attól tartanak, hogy a hadsereg átveszi a hatalmat, hogy kiirtsa az anarchista-kommunista terroristákat. ■ Nixon elnök Camp David-ben dolgozik az új költségvetésen, ami mintegy 225 billiós lesz és előre 5 billiós deficittel számol. Az elnök közben mintegy 20 kisebb törvényt látott el aláírásával. ■ A baszk rendőrgyilkosok ítéletét csak jövő hé­ten, valószínűleg hétfőn hirdetik ki. DECEMBER 27. — Az elmúlt héten mindössze 9 amerikai katona esett el harc közben Délvietnámban. ■ Január 6-án újabb „zsidópert” akartak kezdeni, még mindig az állítólagos repülőgép-rablással kap­csolatban, de — újabb hírek szerint — a hatalmas tiltakozások miatt elhalasztják, vagy elejtik. i Indira Gandhi tegnap feloszlatta az indiai par­lamentet és új választást írt ki. Azt reméli, hogy kommunista partnereivel most meg tudja szerezni a többséget. I Cyrus Eaton, a hírhedt clevelandi kommunista­barát multimilliómos, agyondícsérte Allende csilei marxista-kommunista elnököt és utána karácsonyi vakációra — hozzá utazott. DECEMBER 28. — A burgosi katonai törvényszék a rendörgyilkossággal vádolt 16 baszk terrorista kö ül hatot halálra ítélt. Azt hiszik, hogy Generalissimo Franco életfogytiglanra változtatja az ítéletet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék