Chicago és Környéke, 1972 (67. évfolyam, 1-53. szám)

1972-01-01 / 1. szám

2 CHICAGO ÉS KORNYÉKE Új nemzetközi együttműködés! Megtörtént, amit karácsonyi számunkban csak reméltünk: a Tíz Nagy washingtoni értekezle­tén megszületett az új nemzetkö­zi együttműködés! Óriási ered­mény ez, hogy őszinték legyünk, még nem számítottunk rá. Olyan hatalmas eltérés volt az amerikai és a többi 9 álláspontja között, hogy lehetetlennek látszott — egy elvi deklarációtól eltekintve — áthidalni azt. Mégis megtörtént a csoda! Karácsony ünnepe előtt ponto­san egy héttel nyilatkozatot ad­tak ki, amely szerint megtörtént a megállapodás. Az amerikai dol­lárt leértékelik, a többi főbb valu­tákat felértékelik és a 10%-os vámtöbbletet eltörlik. A dollár „leértékelése” az aranyár felemelésével történt. Eddig 35 dollár volt egy uncia színarany ára és ez képezte a nemzetközi (bretton woodsi) va­luta egyezmény standardját. Most ezt felemelték 38 dollárra, vagyis 8.57%-al. Ennyivel csökkent te­hát a dollár aranyhoz viszonyított értéke. Japán valutája, a yen, emelke­dett a legmagasabbra a dollárhoz viszonyítva, összesen (a dollár le­értékelését is beleszámítva) 16.9%-al magasabbra az augusz­tus 15. előtti értékének. A német márka 12.87%-aI emelkedett, a francia frank és az angol font csak annyival, amennyi a dollár leértékeléséből adódott. Más ki­sebb valuták alig valamivel kerül­tek fel- vagy pedig leértékelésre. Az Egyesült Államok szempont­jából a yen és a márka volt a dön­tő fontosságú, mert ezek az áruk öntötték el az amerikai piacot. Mivel Németországban, de külö­nösen Japánban a munkabérek je­lentősen alacsonyabbak az ameri­kaiakénál természetes, hogy ezek az áruk rendkívül olcsón voltak forgalomba hozhatók. Most ezek annyival megdrágulnak, mint amennyivel a fentebb említett fel­­értékelések megdrágították a va­lutájukat. Nixon elnök Bermudán, ahol Heath brit miniszterelnökkel ta­lálkozik, már alá is írta azt a rendeletet, amely a 10%-os vám­többletet eltörli. Ezzel Kanada nagy siráma is megszűnt, bár ez­­ideig semmi jele sem volt annak, ELŐFIZETŐINKHEZ A postai szállítás díjának em­bertelen felemelése után, nyom­dánk is felemelte a lapkészítés dí­ját. Az új modem offset nyomda beállítása magával hozta az eme­lést. Mi a „fagyasztás” folytán nem emelhetünk. Egyet azonban jogosan kérhetünk, hogy a lejárt előfizetést a lejárat után kiküldött borítékban küldjék be. Nem tud­­juk másképpen kiadni az újságot, csak az előfizetőinkkel egyetértés­ben. Nagyon köszönjük megérté­süket. ÜGYVÉDI IRODA ÜJ TELEFONSZÁMJA Schwechter Arnold jólismert magyarul is beszélő ügyvéd aki­nek irodája 442 N. Wells streeten van új tetefonszámot kapott. Az irodájának száma megmaradt a a régi DE 7-7847 de az esti szám változott. Az új szám 664-1110. ÖSSZEJÖVETELEK DECEMBER 31. A Szabadság­­harcos Szövetség szilveszteri Bálja. FEBRUÁR 12. Magyar Társaság és Chicagói Magyar Club „Valen­tine Day” Dinner Tánca a tóparti Lake Shore Club nagy báltermé­ben. MÁJUS 6. Szombat Chicago és Környéke újságunk Nagy Műsoros Sajtó Bálja. OKTÓBER 7. Szombat, Chicagó és Környéke újságunk Műsoros Nagy Sajtóbáija. A Magyar Ház Közgyűlése A Magyar Ház Egyesület Ren­des évi közgyűlését 1972. január 11-én este 7 órakor tartja a Sac­red Heart Convent dísztermében. 6250 N. Sheridan Rd., Chicago, HL A tagokat és érdeklődőket sze­retettel hívja és várja a Vezetőség. Rendkívüli alkalom ruha vételre Centekért vásárolha. Calitomiáhól érkezett, kémiailag tisztított, női. íyerek béby és egyet számú férti ruhákat. Kinézetűk, mini az új Hazaküldésre is nagyon alkalma sak. Ugyancsak kaphatók modern menyasszonyi ruhák, szörmebun dák Az árak az értékükhöz képest fillérek. Hívja egész napon át 764-6913 számot Beszélhet magyarul is. (x) KÖNYV ÁRUSÍTÁS Hadházy Dezső könyvkereske dinéi, 4916 W. Diversey Ave (Tel.: 725-3476) általában minden nap reggel 9-től este 8-ig, de aján­latos az eljövetel előtt telefonálni Nála magyar és külföldi Íróktól több mint 100Ó ifjúsági és felnőtt regény, nyelvkönyvek, szótárak é1- egyéb mindenfajta szakkönyvek valamint angol, német s más nyel vektn Irt magyar vonatkozású > más tárgyú könyvek, festmények autóba és falra címeres zászlócs­kák. címeres jelvények, porcelánok « öngyújtók, térképek, karácsonyt ; más alkalmi magyarnyelvű Ud vözlölapok. magyarországi s egyéb képes levelezőlapok, magvarorszá gi hanglemezes képes levelezöla pok. hanglemezek, játékkártyák, a világ legtöbb országából új és hasz nált postabélyegek, tömbök s soro zatok. magyarbetűs írógépek, űjsá gok stb. kaphatók. Az újságokra elő is lehet fizetni. Kölcsön könyv tára is van. __________ TAKARÍTÓNŐI ÁLLAST KERES Irodai vagy lakás takarítási munkát keres megbízható asszony. Érdeklődők hívják este 6 után a 764-9604 számot. EMANUEL EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET Emanuel Full Gospel Church Lelkész: Rev. Henry Korvin St. Máté 11. 28 vers „Jöjjetek el hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztalak titeket." Magyar istentisztelet vasárnap 5 1516 W. Roscoe, Chicago Tel: hivatal 281-3836 Templom: 348-3867 DIVATOS, TARTÓS MINDEN SZÍNBEN VÁLASZTHATÓ, MÉRTÉK UTÁN KÉSZÍTETT RÖVID VAGY HOSSZÜ Bőrkabát vagy ruha garanciával készül BULYAKFS LEATHER AND SUEDE TAILOR MADE APPAREL, MAGYAR SZAKÜZLETBEN 743 W. Howard St. Evanston Ridge-Hbward-tól 1 block a tófelé TeL 475-3370 Túl.: Bulyaki László CHICAGO és KÖRNYÉKE THE ONLY LOCAL HUNGARIAN NEWSPAPER IN CHICAGO and VICINITY Published Every Friday — Megjelenik minden pénteken OWNER—TULAJDONOS: JULIUS HOVANY Editor and Publisher — szerkesztő és kiadó Dr. Julius Hovány 1541 W TOUHY AVE. — CHICAGO. ILL. 60626 ROgers Park 4-0841 Second-class postage paid at Chicago. Illinois Printed in Canada Előfizetési díj évi $10. hogy a 10% vámtöbblet csökken­tette volna a kanadai exportot. A kanadai dollár az egyetlen, ame­lyet nem fixáltak, ez továbbra is úgy alakul, ahogy a piaci kereslet és kínálat megkívánja. De véle­ményünk szerint ez nem megy így sokáig, mert könnyen előfor­dulhat, hogy a kanadai dollár föléje megy az USA dollárnak és akkor ez már erősen sérti a kana­dai exportot. Persze, az ilyen ki­ugrások ellen a Bank of Canada beavatkozásai védenek, de az úszó-dollár nem természetes álla­pot, nem biztosít szilárd kalkulá­ciós alapot az exportőröknek. Még egy nagyon fontos elvet határoztak el Washingtonban. A valuták ezideig csak 1-1%-nyira térhettek el felfelé és lefelé megállapított árfolyamaiktól, ami túlmerev volt. Ezt most 2.25%-ra bővítették. A hatalmas kihatású egyez­mény végleges kidolgozása termé­szetesen még időt vesz igénybe, de a megegyezés megtörtént és ezzel a Nyugat közgazdasági együttműködésének szerkezete me­gint helyreállt. Éppen jókor jelen­tette ki a Práwda (az egyesség napján), hogy a vahitáris káosz mu­tatja, hogy a Nyugat nem tud együttműködni és nem tudja a ka­pitalizmus által felvetett problé­mákat megoldani. íme, a válasz — meg tudta ... (OECONOMUS) A háttérben tornyosuló fehér folt nem felhő, hanem az 5895 méter magas Kilimandzsáró, Kenyában. Az óriás hegy mozdulatlanul figyeli: hogyan mozognak a tövében élő óriások — az elefántok. Csodálatos ellentét: a mozdulatlan és az élő tömeg... Minden ház-, lakás* és üzlettulajdonos érdeke, hogy ismerje egy megbízható szakembereket alkalmazó cég nevét, amely minden fajtájú carpenter-asztalos munkát, plumber-munkát és recreation room-ot garantáltan, időre végez. Porch, valamint fürdők és konyhák készítése tökéletes kiállításban, államilag engedélyezve. — Üj-amerikás szakemberek is dolgoznak. LAKESIDE CONSTRUCTION CO. 1442 W. Jonquil Terrace Chicago 60626 Tulajdonos: ÁCS LÁSZLÓ Tel.: 761-5428 Minden nagy városban már bevezetett kézikönyv az ott élő magyarság címjegyzéke és telefonkönyve a magyar vonatkozású üzletemberek névsora. Most készül Chicagóban is. Ha részese akar lenni, küldje be az alábbi szelvényt. Kérem az 1971-ben megjelenő Tele Könyv szaknévsorába az alábbi adatok felvételét: Név: _______________üzlet-szakma nevet______________ Cím: Telefon: ______ A Tele Könyv szaknévsorában hirdetni is akarok — nem akarok. __________________(Nem kívánt törlendő) Név Lakás: Tel: Beküldési hely: Hungarian Business Directory, 4341 N. Lincoln Chicago 60618 — Tel: 278-9247 INGATLAN VÉTELI ÉS ELADÁSI ÜGYBEN FORDULJON BIZALOMMAL SKY REALTY INC. INGATLAN IRODÁHOZ 3348 IRVING PARK AVE. Hívja CO 7-4000 számot és kérje BRANDT MAXIT a magyar osztály vezetőjét 2 emeletes téglaház 1-6 szobás 3 hálóval, 1-7 szobás 4 hálóval, 1-3 szobás egy hálóval. A ház 2600 északon és 3300 nyugaton fekszik. Közel a Logan Square­­hez. Két kocsira való garage van. Űj gázfűtés és melegvíz. Ezt látni kell. Ára csupán 27.000 dollár. Két emeletes téglaház 2-6 szobás egy hálóval, 4400 észa­kon 3300 nyugaton levő szom­szédságban. Űj gázfűtés és me legvíz. 2 kocsira garage. Ára 38.000 dollár. Igen jó vétel. Nagyon szép 5 szobás tégla családi ház két hálóval, bárral ellátott szórakozási room, 3800 nyugaton és 3400 északon. Aut. Gázfűtés. Két kocsira garage. Ára csak 24.500 dollár. MEGHÍVÓ A Magyar Szabadságharcos Szövetség Csikágói Szervezete Szeretettel meghívja Ont, k. Családját és Barátait, 1971 évi december hé 31-én, pénteken este 7 órakor kezdődő nagy SZILVESZTERI BÁLJÁRA SZÍNHELY: A LÁTVÁNYOSÁN SZÉP LAGAN SQUARE HALL 800 személyes díszterme. Cím: 2451 N. Kedzie Ave. (a Fullerton Ave-től fél blokkra északra. Bőséges parkolás a terem közelében. A 'kitűnő hangulatot a jólismert GADÁCHY TONI tánczenekara szol­gáltatja. A táncdalokat énekli RONTÓ BORIKA népszerű sanzonéne­­kesnőnk. — Már este fél 7 órától felszolgálják az ízekben gaz­dag szilveszteri magyar ételeiket A Bárnál magyar és amerikai ita­lok bőséges választéka várja kedves vendégeinket — Az est folya­mán sok más meglepetés is lesz. Éjfélkor egy kis malac lesz kisorsol­va és más egyéb tárgyak. A csodáshangú énekesnő, HORVÁTH IZA­BELLA énekek — Az este megválasztjuk Miss Humgary-t 1972-re, aki az ösezmagyarságot képviseli Chicago városában a különböző nemzeti ünnepeken. A nagyhangulatúnak ígérkező estre asztalfoglalás csak a jegy elő­zetes megváltásakor eszközölhető. — Jegyek elővételben kaphatók: European Sausage House, 4361 N. Lincoln Ave. Tel: 472-9645, Ké­ményseprő Vendéglőben, 1459 W. School St Tel: U 9-8986, Sebök Travel Service, 561 Diversey Parkway. Tel: GR 7-1484. Asztalfogla­lást felvesznek Jurasits János, Tel: 973-2721 és este 6 óra után. Tel: 275-3829 számon. A bál jövedelméből 250 dollárt a Burg Castl-i magyar Iskolának és 250 dollárt pedig az Ausztriai öreg Magyarok támogatására küldünk. A nagy gonddal előkészített nagy hangulatúnak Ígérkező sziivesz­­tér estre, óév búcsúztatóra, szeretettel hívja és várja az összma­­gyarságot és amerikai barátait a RENDEZŐ BIZOTTSÁG MEGHÍVÓ A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG GARY ÉS KÖRNYÉKE CSOPORTJA szeretettel hívja meg Gary és környéke magyarságát az 1971. decemiter 31-én tartandó SZILVESZTERI BAUARA Gary, 524 W. Ridge Rd. cím alatti Legion Hallban ízletes magyar ételek, frissítő italok már 7 órától állnak rendelkezésre, 9 órától hagulatos magyar zene és tánc. Belépődíj: felnőtteknek 2.00 dollár, 12 éven aluliaknak díjtalan. Vacsora személyenként 2.50 dollár. A tiszta bevételt mindenkor kifejezetten a magyar ügyek, magyar szervezetek támogatására fordítjuk. Pártolja nemes törekvéseinket, hozza el magyar-barát ismerőseit is, és mulassanak jóL A viszontlátásra! Magyar Szabadságharcos Szövetség Gary és Környéke Csoportja Házat venni vagy eladni akar? forduljon teljes bizalommal, ahoz a magyar céghez, amelynek vezetői az utolsó évtizedben hűségesen szolgálták a magyar vevőket. ASTRO REALTY COMPANY 4301 N. DAMEN AVENUE Telefon: 528-3700 A vállalat elnöke: ERDÉLY GÁSPÁR E heti ajánlatunk: 5000 északon és 2900 nyu­gaton 5 és fél szobás tégla csa­ládi ház, modem konyhával, 1 és fél fürdővel, új aut gázfűtés­sel, új villanyvezetékkel. A ház igen jó karban van A házért kémek csupán 30.000 dollárt Két emeletes téglaház 4 la­kás, mindegyik 5 és fél szobás, új gázfűtés, új tető, aluminium téli és nyári ablakok. 2 kocsira garage. A ház az Addison és Milwaukee környékén fekszik. Rendkívül jó vétel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék