Chicago és Környéke, 1980 (1-51. szám)

1980-04-12 / 15. szám

• 2. oldal M­as* HUNGARIAN SOCIETY OF MASSACHUSETTS, INC. 287 COMMONWEALTH AVENUE BOSTON, MASSACHUSETTS 02116 Nagysikerű márciusi ünnepség Bostonban! A Massachusetts-i Magyar Egyesület március 16-án Bostonban az International Institute helyiségeiben tartotta hagyományos Márciusi Ünnepélyét. Felemelő érzés volt, hogy a körülményes parkolási lehetősé­gek ellenére is hatalmas számú közönség jelent meg az ünnepélyen. Masszi Lajos elnök baráti szavakkal köszöntötte a Tagságot és megha­­tódottan emlékezett meg a régebbi idők — sajnos már elhunyt — vezetői­ről. Majd felkérte a Newton Center-ben lévő „Kodály Center of America” nyolc tagból álló női kórusát, hogy kezdjék el Kodály Zoltán és Bartók Béla műveiből álló műsorukat. A kórus egyetlen magyar tagja — volt cserkész­­vezetőnk és jelenlegi vezetőségi tagunk — Bene Csilla volt. Kiss Katalin vezetése mellett az amerikai énekesek — köztük egy dél-koreai születésű is, — általános meglepetést keltve magyarul énekelték első számukat. Az eredetileg 5 számra tervezett műsoruk a hallgatóság óriási tetszés­­nyilvánítása következtében 12-re duzzadt. Könnyes szemű meghatottság­gal hallgattuk a csodálatosabbnál csodálatosabb dalokat — melyekből ötöt hibátlan magyarsággal énekelt a kórus. Óriási sikert arató műsoruk befejeztével Masszi Lajos elnök felkérésére a „Kodály Center” igazgatója — Miss Dennise Bacon — röviden összefog­lalva ezeket mondta: — Kodály Zoltán 1964-ben, a világhírű mester amerikai körútja folyamán ismerte meg. A halhatatlan magyar művész olyan óriási hatással volt reá, hogy egy éves tanulmányútra Magyaror­szágra ment, mert Kodály Zoltán munkásságát — és zene­oktatási módszerét — alaposabban meg akarta ismerni. Visszatérve Amerikába azóta alkalmazza és tanítja Kodály Zoltán oktatási elméletét. (Ami olyan világsikert ért el, hogy ma 27 más ország is alkalmazza.) ^ Befejezésül a kórus oktatója és dirigense csodálatraméltó tisztasággal^ egy 1500-as évekből szájhagyomány­ útján megőrzött magyar éneket adott elő. Majd a,,Felszállott a páva” é­s az „Amott kerekedik egy fekete felhő” örökértékű melódiáival újból és újból könnyekre fakasztotta a hallgatósá­got­ „ . Ezután következett a műsor meghívott szónoka — dr. Füry Lajos a nemes író, — aki ezúttal szerepelt először Bostonban. Az emigrációs magyar irodalom kiválósága jól felépített, tanulságos és hatásos beszédé­ben bevezetőként párhuzamot vont a Francia Forradalom és az 1848-as Magyar Szabadságharc között.­­ Az 1956-os Forradalmunkhoz hasonlóan, az 1848-as Szabadságharc is a nemzeti és egyéni szabadságjogok gyakorlásának határozott — de békés — követelésével kezdődött... — mondotta dr. Füry. Majd arról be­szélt, hogy 250 éven keresztül a latin és német volt a hivatalos nyelv hazánkban, — és, hogy mi magyarok szinte másodrendű polgároknak számítottunk a saját országunkban! „Mi magyarok csakis a nyelvünkért,kultúránkért és autonóm nemzeti szabadságunkért ragadtunk fegyvert a múltban. Hazaszeretetünket Bocs­­kay, Thököly, Rákóczi és Kossuth példamutatása formálta és erősítette. Ezeknek a régi nemzeti kiválóságoknak önfeláldozó, megalkuvást nem ismerő hazaszeretete követendő példaként szolgálhat a mai emigrációs Magyarországnak is! — mondotta a kiváló író. , Kitérve az 1956-os Forradalomra, — amit a hazai történelemkönyvek még ma is úgy említenek mint: „Az imperialista bérencek, fasiszták és reakciósok ellenforradalma!” — dr. Füry ezeket mondta: A ma otthon található politikai enyhülést és viszonylagos jólétet nem a szocialista rendszer nagylelkűsége, hanem egy újabb 56-os Forradalomtól való félelem eredményezte. Dr. Füry kihangsúlyozta, hogy az úgynevezett „kultúrcsere” ma is éppen olyan nevetségesen egyoldalú, mint 15-20 éve volt. Az emigrációt elárasztják az olcsó hazai könyvekkel, ugyanakkor az itt kiadott magyar írók munkái csak a könyvtárakban találhatók meg. De a „köznép” által nem olvashatók, mert szigorúan zároltak! Még azok a könyvek is, melyek teljesen politikátlanok és vallási beállítottságtól mentesek,­­ tehát semmiben nem állnak ellentétben a hazai rendszer politikai és materialista „dogmáival.” Hatalmas közönségsikert arató előadása végén az író könyveit dedikál­ta és elbeszélgetett a megjelentekkel. Az emlékezetes és felemelő hangulatú Márciusi Ünnepélyt a Kossuth nóta majd a Magyar Himnusz eléneklésével zárta a Tagság... M. L. —new englandi tudósító— A Tanácsköztársaság viselt dolgai­­ Dr. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon: A Katolikus Magyarok Vasárnapja kiadása, Youngstown, Ohio 1980 A Katolikus Magyarok Vasárnapjának legújabb könyve a magyar könyvkiadás régi adósságát törleszti. Változatlan lenyomatban jelenik meg dr. Váry Albert koronaügyész-helyettes történelmi értékű dokumen­tumokat tartalmazó híres kiadványa: „A vörös uralom áldozatai Magyar­­országon.” A kötet anyagát — rögtön az első bolsevizmus leverése után — a hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján állította össze a szerző. A könyv külön érdekessége, hogy az első kiadás a váci börtön nyomdájában jelent meg. Kun Bélát, Korvin Ottót, Szamuely Tibort és elvtársaikat a hazai rezsim —és hivatalos történetírása—hősökként, a nemzet mártírjaiként ünnepli. Utcákat, tereket, középületeket, létesítményeket neveznek el róluk, s követendő példaként állítják őket az ifjúság elé. Kik voltak ők valójában, s mit tettek—erről szól ez a könyv, melynek föllelhető példányait a második világháború után az elsők között zúzták be a megszállókkal visszatért egykori népbiztosok és cinkosaik. A könyvben megtalálható azok névsora, akik a Tanácsköztársaságnak áldozatul estek. Az egyes eseteknél előadott tényállás ismerteti, hogy kit, mikor, miért, hogyan és miképpen öltek meg, ki adott parancsot a gyilkosságra, ki hajtotta végre a gyilkosságot, és mi lett a sorsa a gyilkosnak a négy és fél hónapig tartó pünkösdi királyság után. Páratlan adatgyűjteményt tartalmaz a könyv, ám a kérlelhetetlenül rideg adatok legtöbbjét lehetetlen megindulás nélkül olvasni. Hosszú sorozata ártatlan vértanúknak, halálos vergődése a fölbomlott államhatalom által védtele­nül magára hagyott polgároknak. A szerző csatolta a népbiztosok teljes névsorát. Láthatjuk, kik paran­csoltak 133 napon át Magyarországon, s kik felelősek azért, hogy emberek százait legyilkolták, ezreit börtönbe vetették, százezreit kirabolták. Tavaly a hazai rezsim költséges ünnepségsorozatokkal, szobrok fölállí­tásával, tucatnyi, a Tanácsköztársaságot magasztaló könyv kiadásával ülte meg az első bolsevizmus hatvanadik évfordulóját. Az emigráció csupán egy könyvet ad ki erre az alkalomra. De ez az egy az igazságot tartalmazza: a puszta igazságot, melyet le lehet tagadni, de nem lehet meg nem történtté tenni. Vedd és olvasd! Dr. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarorszá­gon című könyve megrendelhető a Katolikus Magyarok Va­sárnapja könyvosztályán: 1739 Mahoning Avenue Youngstown, Ohio 44509 Ára: $ 7.00, plusz 60 cent portó. (A.T.) Európából írják... Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Weekly Newspaper 5116 N. Central Park Ave. Chicago, Ill. 60625 Tel: 539-0295 Koós László üzletvezető: 478-0850 Szerkesztő — Editor Fekete István Társszerk. — Assoc, editor Feketéné, Frecska Márta Üzletvezető — Sales manager Koós László. Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, II. Printed in Canada Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési díjat.......évre mellékelem Előfizetés egy évre $ 20.­, Félévre $ 12.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 16.00, Félévre $ 9.00 Név:..................................................... Házszám és utca:.................. Város..........................Állam. . Zip Code. Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk, így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek. (2-es sortáv) Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. Több, mint kétezer mumifikálódott holttes­tet találtak a dél-spa­nyolországi Llerena vá­rosban, amidőn az építő­munkások egy régi meg­rongálódott templomot , lebontottak. Az épület valaha mecset volt. A testek még abban az idő­ben kerültek a torony­ba, ahol feltehetően él­ve falazták be őket.­­ „Építészet a hegye­ken” címmel egy Davos melletti helyiségben ki­állítás nyílott meg. Eb­ben a római kortól nap­jainkig mutatják be mi­ként élt a hegyi ember, hogyan építette fel és rendezte be otthonát, s védekezett az időjárás mostohasága ellen és gondoskodott tápláléká­ról. A kiállítást hasonló tárgyú könyvtár egészí­ti ki. ■ • -Konferenciára gyűl­nek össze az érdekeltek szeptemberben Párizs­ban. Azt tárgyalják meg, hogy az üzletek tartsanak-e nyitva va­sárnap. Persze elsősor­ban olyanok jönnek szá­mításba, amelyre a vá­sárlók fokozott igényt tartanak. A tervnek sok ellenzője is van, akik a hétnapos munkahetet sokallják. i­­ * LuAU Egy zürichi­­bank ösz­­szeállította a gazdag or­szágok sorrendjét — ahogyan azt sók látják. Az első helyet természe­tesen Svájc foglalja el. Aztán a sorrend a követ­kező: Kuvait, Dánia, Svédország és Francia­­ország a 11-ik helyet fog­lalja el, Japán a 13-ikat. HALLGASSA! Chicago és középnyugat magyar hangját 1930 óta fennálló Amerikai Magyar Broadcast műsorát szombat reggel 8 óráitól WM­BI FM 97 Mc. rádióállomásról a Standard Olaj dalre unjál épület márvány tornyáról. KOVÁCH I. Ferenc igazgató 9016 Cottage Grove Chicago, ill. 60619 Tel: 874-2244 ÖSSZEJÖVETELEK Április 12. Cserkészek disznótoros vacsorája. Április­­20: Cserkészmo­zi. Április 27: Cserkészmo­zi. Május 3: Rábai Népi Táncegyüttes Tavaszi Bálja. Május 4: Cserkészmozi. Május 25: Hősök Napja az MHBK rendezésé­ben. Május 31: Magyar Me­nekültügyi Nagybizott­­ság tánccal és műsorral egybekötött vacsorája. Június 29: Gary­i Szab. Harcos Szöv. Péter­ Pál napi piknikje. Augusztus 17: Garyi Szab. Harcos. Szöv. Szt István napi piknikje. Október 18­: Sajtóbál. MOZI MŰSOR A Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat rendezésében bemutatásra kerül A Tenkes kapitánya című izgalmas ifjúsági kalandfilm. A Rákóczi szabadságharc idejében lejátszódó tanulságos események. Főszereplője: Zenthe Ferenc Dátum: I. rész — április 20 vasárnap II. rész — április 27 vasárnap III. rész — május 4 vasárnap Időpont: d.u. 3 órakor Pontos cím: Cserkészotthon­­(Rogers Park Baptist Church)^ 1900 W. Greenleaf Va Wolcott sarkánál)! Chicago 111. Hozzájárulás: felnőtteknek $ 3.00, 14 éven aluliaknak $ 2.00. Meghívó A Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat szeretettel meghívja Önt, kedves Családját és Barátait az ÁPRILIS 12-én szombaton este 6 órakor rendezendő műsoros Disznótoros vacsorára Az est díszvendége Bodnár Gábor a Magyar Cserkész Szövetség Ügyvezető elnöke. Cím: 1900 W. Greenleaf (Rogers Park Baptist Church) Greenleaf és Wolcott sarok. Vacsorajegy: $ 6.00 felnőtteknek $ 3.00 16 éven aluliaknak. A jövedelmet a helyi csapat Jubileumi tá­borban való résztvételi költségeinek fedezé­sére fordítjuk. egyházi naptár Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, III. 60622 — Tel: HUG-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Április 13. vasárnap: Dr. Makkai László, a debreceni Református Teológia egyháztört. ta­nára és az Erdélyi Kér­dés szakértője, „A Ma­gyar-Román Disputa” c.­ előadása. Április 20, vasárnap: A Hétvégi Magyar Nyelv Iskola és a Temp­lomi Énekkar bankettje. Május 4, vasárnap: Torontál, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén várme­gyék címereinek elhe­lyezése a Mindszenty nagyteremben. Május 11, vasárnap: Anyák-napi plébániai va­csora a Hétvégi Ma­gyar Nyelv Iskola műso­rával. Május 25, vasárnap: Hősök napi emlékezés. Június 1, vasárnap: Mózsi Ferenc költő bemu­tatkozása plébániánkon. SERVICE STATION 6401 N. Ridge Chicago, Ill. 60626 a Ridge és Devon kereszteződésénél • Mindenfajta európai és amerikai autók szakszerű és lelkiismeretes javítása • AUTOMATA Transzmisszió Service • Magyarul beszélő szakképzett szerelők FRANK ISTVÁN tulajdonos szeretettel várja a magyar üzletfeleket EXPERT AUTO REPAIRS FOREIGN & DOMESTIC . tone ups • TOWING SERVICE • Telefon: 262-1432 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Az Irodalmi Kávéház rendezésében április 11-én este 1/2 8-kor Dr. Kopácsi Sándor (az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre per) c. előadás a Continental Chockolate House-ban (5414 1/2 W. Deven Ave, Chicago) ELMARAD!! Repülő, Hajó, Vonat, Autóbuszjegyek Egyéni és csoportos utazások bárhová Minden hirdetett belföldi k­edvezmény IGEN, DE MENNYIÉRT? Ma ez a kérdés és ezért van szükség szakértői segítségre!!! Rokonkihozatal Budapestről, akár egy évre is. Színes, szabványméretű útlevél és vízum fénykép. Amíg elkészül, megrendelheti jegyét. Nyári gyermeküdültetés! Felvilágosításért hívja irodánkat CHICAGO — BUDAPEST — CHICAGO $ 595.00 APEX jegy minden menetrendszerű járaton. 1­­ ,KI KORÁN SZÓL AZ JÓL JÁR. Új amerikásoknak ingyen tanácsadás Heti hat napon át állunk rendelkezésre Dr. Fiedler Kálmán Mózsi Ferenc Zalai Ágnes | SEBOK TRAVEL SERVICE 561 W DIVERSEY AVE. i CHICAGO, IL. 60614 GR-7-1484

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék