Koffler Károly (szerk.): Ipari címtár, 1935 (1935, Budapest)

Előszó

ELŐSZÓ. Vor ív őrt. P r é f a c e. öt évvel ezelőtt, 1930-ban jelent meg az „Ipari Címtár“ a később a M. Kii. külkereskedelmi Hivtalba beolvadt Magyar Külkereskedelmi Intézet Rt. kiadásában s a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium által a szerkeszt téssel megbízott dr. Koffler Károly, a Magyar Gyáriparosok Országos Szö­vetsége titkárának összeállításában Az azóta elmúlt öt esztendő alatt a magyar ipari termelés fejlődésével párhuzamosan igen sok uj gyári jellegű vállalat alakult s számos iparvállalatunk rendezkedett be uj iparcikkek elő­­állítására, amely körülmények magukban véve is szükségessé és kívánatossá tették az Ipari Címtár újabb kiadását a hatóságok és a nagyközönség meg­bízható tájékoztatására a magyar ipari beszerzési források tekintetében. De az utolsó években a devizanehézségek kapcsán életbeléptetett forgalmi kor­látozások s az összes illetékes tényezőknek az a törekvése, hogy nemcsak a közszállitások, de a magánfogyasztás szükséglete is a lehetőség szerint a belföldi ipar révén fedeztessék, különösen aktuálissá teszik az „Ipari Cím­tár“ újabb kiadását. Amidőn a kormány intézkedései és a társadalmi szer­vezetek buzgó példaadása nyomán a nagyközönség érdeklődése is egyre fo­­kozódó mértékben fordul a magyar ipar felé, kétségtelennek kell tartanunk, hogy a hatóságok és a nagyközönség egyaránt szívesen fognak fogadni eg> megbízható, gondosan, szakszerűen és tárgyilagosan összeállított kézi­könyvet. A szerkesztés és az árulajstrom összeállításának rendkívül fáradtságos sok figyelmet és körültekintést igénylő munkájában az uj kiadás összeállitá­­sánál is teljes mértékben segítségére voltak a szerkesztőségnek a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége irodája s a gyáripari szakegyesületek, amelyek közül különösen a Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Lgyesülete, a Magyar Textilgyárosok Országos Egyesülete és a Magyar Ve­gyészeti Gyárosok Országos Egyesülete szakértő közreműködéséért kell e helyen is őszinte köszönetét mondanunk. Bár minden megtörtént, hogy az „ipari Cimtár“ és különösen az árulajstrom megbízható, feltétlenül tárgyila­gos és hű képét nyújtsa a magyar ipari termelésnek, mégis el kell hárítanunk a felelősséget esetleges jóhiszemű tévedésekért, amelyek ilyen nagy anyagot felölelő munkánál minden lelkiismeretes igyekvés és leggondosabb munka mellett is elkerülhetetlenek. Azt reméljük, hogy a kötet jelenlegi formájá­ban is hasznos kézikönyv lesz mindazok számára, akik a magyar ipar ter­mékei iránt érdeklődnek s annak kiadásával komoly propaganda szolgálatot teljesítettünk a magyar ipari termelésnek. Újítása a kötetnek az iparvállalatoknak helységek szerint való csopor­tosítása, továbbá a német és a francia nyelvű árulajstrom, amely külföldiek számára is lehetővé kívánja tenni a cimtár használatát. A magyar nyelvet nem értők is az egyes iparcikkek német és francia elnevezése nyomán köny> nyen tájékozódhatnak arról, hogy az illető iparcikket mely belföldi válla­latok állítják elő s az illető vállalatra vonatkozó legfontosabb adatokat is megismerhetik. Az „Ipari Cimtár“ uj kiadását a „Vállalkozók Lapja“ vállalta, amiért a szerkesztőség e helyen is őszinte köszönetét fejezi ki a kiadóvállalatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék