Németh József (szerk.): Magyarország földbirtokosai (1893, Budapest)

Az összes 100 holdnál többel biró magyar birtokosok névsora, a tulajdonukban levő földterületek mivelési ágak szerinti feltüntetésével. Néhai iglói és mWi Dp. Szontágh Albert kir. tanácsos, a í'üldmivelési minisztérium birtokstatisztikai osztálya vezetőjének előmunkálatai alapján, sajtó alá rendezte és kiadta bellusi Baross Károly az országos magyar gazdasági egyesület titkára.-A.z egyes vármegyék gazdasági leírását szerkesztette dr. Németh József magyar kir. földmivelési miniszteri fogalmazó. Ara: kötve 1(> frt, fűzve 15 frt. Budapest, 1893. Hungária könyvnyomda nyomása, váczi-korut 34.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék