A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. junius (1913, Budapest)

4. A távbeszélő központok és ezek előfizetőinek névsora betűsorban

Gyula 240 Gyulafehérvár 30 Schwimmer L. Adolf szállító, Vá­rosház-utcza 6. 38 Schwimmer Arnold, a Rosenthal Gusztáv és társa divatáruüzlet c­ég­­tulajdonosa, Városház-utcza 4. 67 Simonka György dr. ügyvéd, Er­­délyi-út 16. 92 Soltész Béla sütöde, Rácz-utcza 2. 52 N. Szabados József építőmester, Wenckheim Béla-utcza 5. 48 Széll Imre dr. állami gyermekmen­­hely igazgató-főorvosa, Erdélyi­­utcza 23. 72 Szirbik Bálint dr., Kossuth-tér 17. 64 Tanfelü­gyelőség kir. 4 Törvényszék kir. 6 Ügyészség kir. 23 Városi árvaszék 42 Vértesi Arnold, Corvina-nyomda, * Városház-utcza 30. 49 Villamossági részvénytársulat, Rucza­­utcza 31. 96 Weisz Mór dohánynagytőzsde 19 Weisz Mór cognacgyáros, (lakás), Árpád-utcza 21. 26 Weisz Mór és társa, cognacgyár, bor- és sörnagykereskedése (2 mel­lékállomással), Kossuth­ tér 3. 16 Zöldy János dr. tiszti főorvos. Ár­pád­ utcza 28. 65 Zuzman János kereskedő. Kossuth­­tér 37. GYULAFEHÉRVÁR 1. Részt vesz a magyar-román helyközi távbeszélő­forgalomban. Teljes nappali szolgálat. 31 Adorján Samu dr. ügyvéd 1 Állomásfőnök máv. 75 Állami mértékhitelesítő hivatal 34 Baruch Hugó dr. ügyvéd 54 Baumann Arnold utóda Láhni Ká­roly asztalos, bútorgyári raktár és temetkezési vállalat Hunyadi-téri raktára 76 Baumann Arnold utóda Láhni Károly asztalos, bútorgyári raktára és te­metkezési vállalatának irodája 22 Baumann Nándor vas- és fűszerke­­reskedő 62 Bozsó Mátyás épité­sz, czement és építési anyagok raktára 65 Bőrgyár részvénytársaság 41 Breckner János szappangyára 64 Bürger Lipót szőlőbirtokos és bor­nagykereskedő 74 Cseke Vincze dr. ügyvéd 38 Csendőrörs m. kir. 11 Deutsch Adolf fa- és terménykeres­kedő, az Assicurazione Generali fő­ügynöksége (2 mellékállomással) 30 Demény Henrik dr. ügyvéd (1 mel­lékállomással) 58 Első magyar általános biztosító tár­saság gyulafehérvári főügynöksége 47 Élelmezési raktár cs. és kir. 37 Fischer Vilmos gabonaügynök és bi­zományos, a Dordrecht életbiztosító társaság főügynöksége 32 Fuchs Nándor nagykereskedő és do­hány nagytőzsde (2 mellékállom.) 3 Fried Ármin dr. ügyvéd 53 Friedmann Gyula dr. ügyvéd, „Gyu­lafehérvári Hírlap“ szerkesztősége 60 „Fonciére“ pesti biztosító intézet gyulafehérvári főügynöksége 57 Fröhlich Oszkár gyógyszerész „Csil­lag“ gyógyszertára 68 Gál Arthur dr. ügyvéd 28 Gál Béla dr. ügyvéd 4 Glück testvérek „Johanna“-gőzmalom és árpagyöngygyár (1 mellékállom.) 26 Glück Rudolf lakása 35 Glück Rudolf, szeszgyár és „Her­mina“ műmalom 19 Gyulafehérvári Népbank részvény­­társaság (1 mellékállomással) 44 Gyulafehérvári kerületi munkásbiz­­tosító pénztár 14 Gyulafehérvári takarékpénztár rész­vénytársaság (1 mellékállomással) 52 Járásbiróság kir. 21 Járási erdőgondnokság m. kir. 33 Jickeli F. Károly vasraktára 5 Jónás Adolf Bervei lakása 6 Jónás Adolf Bervei szeszgyári irodája 42 Jónás Gyula, Bervei 50 Kemény Gyula cognacgyáros 63 Kereskedelmi bank részvénytársaság (1 mellékállomással) 24 Knopf Jakab és Deutsch Lázár liszt­raktára 10 Kőbányai első magyar részvénysör­­főzde főraktára 20 Körner Ignácz terménykereskedő 23 Kohn Adolf fakereskedő és építési czikkek raktára 36 Kontz Viktor dr. ügyvéd 17 Lobstein Izidor liszt-, fűszer- és ter­ménykereskedő 15 Mayer Ödön dr. ügyvéd (­ mellék­állomássá!) 18 Mendel Manó, „Transsylvánia“ gipsz, műtrágya- és agyagárugyár 25 Misselbacher J. B. id. nagykereskedő 59 Náthán Elek bérkocsitulajdonos 46 Náthán Lázár bérkocsitulajdonos 66 Náthán Salamon „Nap vendéglős“ 29 Neuman testvérek aradi gőzmalmá­nak, szesz- és élesztőgyárának kép­viselősége. Ungár M. 69 Osztálymérnökség máv. 2 Polgármester 72 Pap János dr. ügyvéd 12 Püspöki iroda róm. kath­. 48 Püspöki uradalmi erdőhivatal

Next