A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. junius (1913, Budapest)

4. A távbeszélő központok és ezek előfizetőinek névsora betűsorban

Gyula 12 Alsó Fehér-Körös árment. társulat (1 mellékállomással) 8 Ambrus Sándor alispán 71 Balog­­József ifj. szalámi- és hentes­áruk gyára, zsir- és szalonna nagy­bani kiviteli üzlete 80 Békés Dezső dr. kórházi főorvos, Városháza utcza 24. 84 Bekker Antal, bádogos és villany­­szerelő vállalat, Kossuth Lajos­ u. 1. 7 Békésmegyei takarékpénztár 17 Berényi Ármin dr. ügyvéd, Erdélyi­út 7. 21 Berkes Sándor dr. kórházi ig. fő­orvos, Jókai Mór­ utcza 8. 54 Bíró Béla dr. ügyvéd, Erdélyi­ út 20. 55 Braun Dávid és fia szállítók, Petőfi­­utcza 3. 27 Braun és Czinczár fakereskedők, (2 mellékállomással). Buzapiacz-tér 20. sz. 44 Braun Vilmos borkereskedő, Kos­­suth-tér 33. 86 Braun Márton szállító 45 Braun Mór fakereskedő (1 mellék­­állomással). Erdélyi-út 19. 41 Csendőrség m. kir. (1 mellékállomás) 18 Czinczár Adolf fakereskedő, Er­délyi-út 11. 63 Déry Lajos szálltó, Városház-utcza 2. 46 Deutsch Jakab kereskedő, Város-­ ház-utcza 25. 91 Dimitrievics Naumese követőmester, Kosár-utcza 7. 32 Dobay János könyvkereskedő, Vá­rosház-utcza 7. 69 Első gyulai gőzmalom liszt- és ke­nyérraktára 1 22 Első gyulai kötött és szövött ipar­árugyár részvénytársaság (2 mellék­­állomással) 78 Faulhaber József üveg- és porczel­­lánáruház, Petőfi-utcza 7. 56 Beldmann Ignácz dr. kórházi főorvos, Dobay-utcza 2. 43 Ferenczy Alajos utóda Fábián Lajos kereskedő, Megyeház-utcza 14. 51 Keppich Frigyes dr. ügyvéd, Erdélyi­­út 13. 31 Kerületi betegsegély­ző pénztár (1 mellékállomással) 70 Kohn Mór dr. és Kovalszky Róbert dr. ügyvédek irodája Erdélyi­ út 9. 94 Komló-szálloda (1 mellékállomással) 25 Közkórház (9 mellékállomással) 24 Közvágóhíd 3 Kun Pál dr. kórházi főorvos, Mun­kácsy Mihály-utcza 16. 77 Lovich Ödön dr. polgármester, Ár­­pád-utcza 28. 11 Magyar kir. állami gyermekmenhely 59 Major Simon dr. ügyvéd, Erdélyi­­út 21. 47 Martos József dr. ügyvéd, Erdélyi­­út 12. 15 Márki János dr. kir. közjegyző, Árpád-utcza 12. 53 Márkus Mihály dr. ügyvéd, Erdélyi­ Sándor-utcza 10. 57 Mayer István bútorraktára, báró Wenckheim Béla-utcza 7. 95 Petik József fűszer- és csemegeke­reskedés 81 Pénzügyigazgatóság m. kir. 10 Pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség 88 Pfaff és Schneider építőmesterek, Jókai Mór-utcza 17. 37 Polgármesteri hivatal (1 mellékállo­mással) 50 Posta-, távirdahivatalfőnöki iroda (1 mellékállomással) 13 Rendőrség (1 mellékállomással) 60 Reisner Béla gyufagyáros, Erdélyi­­út 13. (XI/1—VI/30-ig nyitva) 66 Reisner Emánuel gyufagyáros, Er­délyi­ út 22. 20 Reisner Emánuel gyufagyár, Reisner Arthur (1 mellékállomással) 29 Reisner Ede, első gyulai gőzmalom 76 Róm­. kath. plébániahivatal 38 Rosenthal Gusztáv és társa, c­ég­­tulajdonos Schwimmer Arnold, ke­reskedők, Városház­ utcza 4. 89 Rostás Imre dr. ügyvéd 82 „Royal“ mozgószinház 79 Sál István villamosfelszerelési vál­lalata és bádogosü­zlete. báró Wenck­heim Béla-utcza 9. 75 Sál József asztalos, temetkezési vál­lalkozó, Jókai Mór-utcza 11. 62 Schillinger Lipót vaskereskedő, Kossuth-tér 2. 90 Schneider Mátyás építőmester, Jókai Mór-utcza 3. 83 Schmidt István vaskereskedő, Kos­suth-tér 2. 33 Schriffert József építőmester cze­­mentcserép gyára, Halácsi­ u. 7. 35 Schröder Kornél ügyvéd, Jókai Mór­ utcza 6. 9 Folyammérnöki hivatal m. kir. 1 Főispán 68 Főszolgabírói hivatal 73 Frattini János fűszerkereskedő, Vá­rosház-utcza 5. 85 Gazdasági felügyelő m. kir., Part­­utcza 4. 74 Gyulai szent-benedeki major 34 Gyulavárosi I. takarékpénztár 40 Gyulavidéki takarékpénztár 28 Honvéd gyalogsági laktanya m. kir. 14 Honvédségi iroda m. kir. 58 Janisovits Emil dr. ügyvéd, városi főügyész, Városház­ utcza 10. 61 József főherczeg szanatórium (1 mellékállomással) 39 Kaczvinszky János dr. kórházi fő­orvos, Erdélyi­ út 14. 239 Gyula

Next