Corvina, 1897 (20. évfolyam, 1-36. szám)

1897-07-30 / 21. szám

112 CORVINA 1897 Verne Gyula. Kéraban, a vasfejű. Regény. Franciából fordítot­ták György Aladár és Illésv Piroska. Második, egyedül jogosított kiadás. Kilencvenhat képpel. (8-r. 479 1.) Bpest, 1897. Franklin-Társulat. 2 frt. Vászonba kötve 2 frt 60 kr. Grill Károly adv. könyvkereskedése Budapesten. Blau Vilmos. A reformált gabonatőzsde. (16-r. 34 1.) Bpest. 1897. Grill Károly. 30 kr. Horovitz Lajos Budapesten. Magyarország külön címerének és a magyar korona országai egyesített címerének leírása és rajza. Magyar, német és horvát nyelvű szöveggel. (ívrét, 4 színes és 4 fekete nyo­mású rajzzal.) Bpest, 1897. Horovitz Lajos bizom. 2 frt. Ivánszky Elek Besztercebányán. Mirkosz Béla. Lidércfény. Egy darab regény,. (16-r. 72 1.) Besztercebányán, 1897. Ivánszky Elek. 50 kr. Kilián Frigyes Budapesten. Kiss József. A láviró- és távbeszélő-gépek és készülékek szer­kezetének, összeköttetésének és kezelésének ismertetése. (Gép- és kapcsolástan.) 400 rajzzal és IX. táblával. (N. 8-r. XXIII. 653 1.) Bpest, 1897. Kilián Frigyes. 8 frt. Ifj. Nagel Ottó Budapesten. Pohl Gyula. Tereptan és terepábrázolás. Különös tekintettel a tiszti ismétlő tanfolyamok, egyévi önkéntesi iskolák szá­mára és magánhasználatra. 168 ábrát tartalmazó 6 rajz­melléklettel és az egvezménves jelzésekkel. (8-r. 126 1.) Bpest, 1897. Ifj. Nágeí Ottó. 2 frt. Ranscliburg Gusztáv Budapesten. Petz Lajosné. A tanulók szellemi megterheléséről. Második kiadás. (K. 8-r. 16 1.) Bpest, 1897. Ranscliburg Gusztáv. 20 kr. Strausz Adolf. Bolgár néphit. (8-r. 406 1.) Bpest, 1897. Ransch­burg Gusztáv 4 frt. Ráth Mór Budapesten. Törvénycikkek, országgyűlési, 1897-ik évi. Elsőrangú szakférfiak közreműködése mellett. Jegyzetekkel, utalásokkal és magya­rázattal ellátva. Az 1897. évi országgyűlési törvénycikkek­ben a korábbi törvényekre vonatkozólag történt hatályon kivül helyezések, helyettesítések, módosítások és kiegészí­tések betüsoros tárgymutatója. I. füzet. I—XX. törvénycikk. (16-r. 1—320 1.) Bpest, 1897. Ráth Mór. 1 frt 20 kr. Scliulhof Károly Szegeden. Vermes Zsigmond. Szeged szab. kir. város törvényszékileg be­jegyzett kereskedői. (K. 8-r. 48 1.) Szeged, 1897. Schulhof Károly. 50 kr. Szilágyi Béla Budapesten. Sztanoj Miklós. A karambole-játék kézikönyve. 180 ábrával. Második kiadás. (B-r. IX. 244 1.) Bpest. 1897. Szilágyi Béla. Vászonba kötve 2 frt. Szent-Gellért könyvnyomda Budapesten. Szedlák Mátyás. Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar emigráczió idejéből. (8-r. 130 1.) Bpest, 1897. Szent-Gellért könyvnyomda. 50 kr. Vathy István. Mária-esték (Mária-legendák). (8-r. 204 1.) Bpest, 1897. Szent-Gellért könyvnyomda. 1 frt. Szolcsányi Gyula, Egerben Huttkay Lipót. Pázmány Péter magyar irodalmi szempontból. Bölcselet-doktori értekezésül. (8-r. 49 1.) Eger. 1897. Szolcsányi Gyula 50 kr, Sződi S. Karczagon Tóth Mór. Jómadarak. Bűnügyi elbeszélések. (8-r. 163 1.) Karcsag. 1897. Sző'di S. " 1 frt. Toldi Lajos Budapesten. Térkép kerékpárosoknak. Budapest környéke. (1 lap.) Bpest, 1897. Toldi Lajos. 70 kr. Trauh B. és Társa Szegeden. Nagy Gyula. Üzleti könyvek, bélyegiiletékeknek kiszámítási táblá­zata. (N. 8-r. 16 1.) Szeged. 1897. Traub B. és tsa. 50 kr. — Kamat-táblázat. Magában foglalja a 3.5°/o-től 8°/o-i kama­tokat 1-100 forintig minden forint, 200-1000 forintig minden 100 forint és 2000-10000 forintig minden 1000 forint után. 1-29 napig tninden napra és 1-12 hóig minden hónapra tizedrész krnvi pontossággal kiszámítva. 10 füzet. (N 8-r.) Szeged, 1897. Traub B. és Trsa. Egy-egy füzet 50 kr. Verő J. és Társa Miskolcon. Halász Sándor dr. Természettan és csillagászati földrajz. Felsőbb leányiskolák és mindkét nembeli polgári iskolák számára. A miniszteri tanterv alapján. 221 ábrával. (8-r. 139 1.) Miskolcz, 1897. Verő J. és Társa. 90 kr. — Számtan a négy osztályú felsőbb leányiskolák és a polgári leányiskolák számára. A miniszteri tanterv alapján. (8-r. 84 1.) Miskolcz, 1897. U. o. 50 kr. — Rajzoló méréstan (ornamentika, planimetria, stereometria, perspectiva, árnyékolás, színharmónia és építészeti stílus). Fe'só'bb leányiskolák, polgári leányiskolák és a művelt hölgyközönség számára. 165 rajzzal. (8-r. 78 1.) Miskolcz. 1897. U. o. 90 kr. Wettstein H. A növénytan elemei. Fordította Halász Sándor dr. 155 ábrával. Felsőbb leányiskolák, mindkét nembeli pol­gári és kereskedelmi iskolák és a középiskolák alsó osz­tályai számára irt tankönyv. (8-r. X, 87 I.) Miskolc, 1897. yerő J. és Társa. 70 kr. — Állattan. Fordította Halász Sándor dr. 226 ábrával. Fel­sőbb leányiskolák, mindkét nembeli polgári és kereske. delmi iskolák és a középiskolák alsó osztályai számára irt tankönyv. (8-r. XI. 149 1.) Miskolc, 1897. U- o. 90 kr A budai és pesti könyvkereskedelem a mult század második felétől 1831-ig. Könyvészeti alapon irta: Sennowitz Adolf. Mű- és zenemükereskedelem. (Folytatás.) Gfrim (vagy Grimm) Vince Pesten 1831. ápril havában Lichtl Károly üzletét vévén át, azt saját neve alatt folytatta__ 1843-ig, mikor Treichlinger S. birtokába ment át. Üzletének további története már jövő korszakunkba tartozik. A nevezett rendes mű- és zeneműkereskedők mellett néhány pesti könyvkötő is foglalkozott még az e szakmába vágó termékek árusításával. (Der Fremde in Pesth.» 1833.) A szükséglet nagyobbodásával idő folyamán a pesti könyvárusok is kezdtek figyelemmel lenni a mű- és zeneműkereskedésre. így Hartleben Konrád Adolf már 1820-ban külön árjegyzéket bocsátott ki a nála kapható zeneművekről. Hogy a bemuta­tott korszakban élt és működött pesti mű- és zenemű­kereskedők külömböző produktumainak részletes felsorolásába nem bocsátkozhatunk, ezt nem igen kell indokolnunk. E műágak régi termékeiről lel­táraink nincsenek; összeszedegetésük tehát évekre kinyúló gyűjtőmunkát venne igénybe. De külön­ben is a képzőművészetnek gépileg sokszorosított termékei, valamint a zeneirodalom is, távolabb es­vén feladatunktól s már a hazai műtörténelemnek képezvén tárgyát, ezek részletes fölsorolását melló'z­hetőnek tartjuk. Aki különben Lichtl, Müller, To­mola és Grimm zeneműkiadványai iránt érdeklődik, megtalálja azokat a «Tudom. Gyüjtem.» 1832-iki évfolyama 8-ik füzetében. Egyébiránt a pesti mű- és zeneműkereskedelem, mint akár a bécsi, vagy bármelyik nagy külföldi városé, régóta a könyvkereskedelemtől elválasztott kiilön kereskedelmi foglalkozást képez és csak a vidéken űzik még úgy-ahogy együttesen. A mű- és zeneműkereskedelemnek külön történetét még a németek sem birják ezideig. Pest és Buda nyomdaipara és mellékágai. Pest és Buda könyvkereskedelmének akár csak egy bizonyos korszak alatti történetét a nélkül megirni nem lehet, hogy abba egyszersmind bele ne vonjuk mind azon tényezőket, melyekből a könyvkereskedelem lételét meríti. E tényezők a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék