Corvina, 1921 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1921-04-08 / 14. szám

XL1V. évfolyam-Budapest, 1921 április 1 5. 15. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK, ZENEMŰKIADÓK ÉS ZENEMŰKERESKEDÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖ/LÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, IV., Veres Pálné-utca 30. szám 1. em. Telefon József S—93. A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a lenti címre küldendők SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Bárd Gyula, a zeneműkiadó és zeneműkereskedő. Lantos Adolf, a bpesti könyvkereskedő, Dr Szántó Andor, a könyvkiadó szakosztály megbízásából, о Megjelenik hetenként egyszer, pénteken о HIRDETÉSEINK DIJA: 1 egész oldal: 9S0 korona. Pét oldal: 800 korona Negyed oldal:320 korona.Nyolcadoldal: 180korona. Kishtrdeléseink dija petit-soronként 7 korona, a vastagabban szedett sorok diia : 12 korona. MEGHÍVÓ. Egyesületünk az aktuális adókérdések, elsősorban a vagyonváltság valamint az új lakásrendelet ügyében, tagjainak tájé­koztatására értekezletet tart, amelynek során dr. György Ernő titkárunk fogja a bennünket annyira érdeklő kér­déseket behatóbban ismertetni. Az összejövetelre,amely április 10-ikén, vasárnap délelőtt 11 órakor fog a Terézvárosi Kaszinó (Liszt Ferenc-tér 13. sz.) helyiségében megtartatni, tagtársain­kat s az érdeklődőket ez úton hívja meg az Elnökséf/. Figyelmeztetés. A budapesti könyvkereskedő szakosztály elnök­sége ezúton is tagjainak tudomására kívánja adni, hogy a Corvinában közzétett mindenkori márka átszámítási kulcsot üzletükben feltűnő helyen való kifüggesztés útján tegyék a közönség számára láthatóvá. Ë rendel­kezés pontos betartására a szakosztály vezetősége a budapesti rendőrfőkapitányság által most újból fel­hívatott. Aki e kötelezettséget pontosan nem teljesíti, kellemetlen következményeknek teszi ki magát. A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők, Zeneműkiadók és Zeneműkereskedők Országos Egye­sületének elnöksége az érvényben levő egyesületi szabályok megszegése miatt a Comptoir, Paulovics Gyula és Társa, Budapest, VIII., Mátyás-tér 17. sz. egyesületi taggal szemben a szállítási zárlatot elrendelte. Az Egyesület tagjai nevezett céggel üzleti összeköttetésbe nem léphetnek. A könyvkiadói szakosztály április 5-ikén tartotta Gárdos Alfréd elnöklete alatt választmányi ülését. A választmány levelező tagokul Fejés Sándort és Lantos Adolfot, az Egyesület elnök­ségébe kiküldötte Gárdos Alfrédot és dr. Szántó Andort. Az Ausztriába történő szállításokra vonatkozólag ki­mondotta a választmány, hogy miután az osztrák valuta a miénknél rosszabb, Ausztriába magyar kiadványok ugyanolyan feltételek mellett szállíthatók, mint a belföldön. Egy fölmerült konkrét panasz alapján a választmány legközelebb behatóan foglalkozni kíván azzal a kér­déssel, hogy mily garanciák mellett lesz a könyvek­nek Ausztriából a megszállt területekre való kiszállí­tása kiküszöbölhető. Az ülésen megjelent Singer Elek lőcsei kartársunk, a szlovenszkói könyv- és papir­kereskedők egyesületének elnöke, aki egyesülete meg­bízásából kívánt bizonyos megállapodásokat létesíteni a kiadókkal. Előterjesztésében Singer a legfőbb súlyt arra helyezte, bogy a szlovenszkói könyvkereskedők .közvetlen összeköttetést akarnak a magyar kiadókkal. Maguk is kívánatosnak tartják az alkalmi sikerek ki­küszöbölését és a könyvek árának oly megállapítását, hogy azok olcsón legyenek eladhatók. A vita folya­mán, amelyben Wolfner dózsef, Ranscliburg Viktor, Lasswitz Kálmán, Fejes Sándor, Schwartz Félix, Dick Manó, Farkas László és Gárdos Alfréd vettek részt az a felfogás domborodott ki, bogy a magyar könyv­kiadóság minden áldozatra kész, hogy a Szlovenszkó magyar lakossága olcsó áron jusson könyvhöz. Ragasz­kodik már ez okból is ahhoz, hogy a bolti ár meg­állapítása továbbra is feltétlenül a kiadó jogát képezze. Megállapítást nyert, hogy már ez időszerint sincs semmi akadálya annak, hogy a szlovenszkói könyv­kereskedők a kiadóval közvetlen üzleti összeköttetésbe lépjenek. Kimondotta egyhangúlag a választmány, liogy május l-ig, amennyiben a szokol budapesti tőzsdei árfolyama 3 korona 60 fillér alá nem sülyed, a könyvek bolti árának átszámítási kulcsa 10:4 árány-* ban marad érvényben. Közgyűlési jegyzőkönyveink közlését ezúttal is folytatjuk. Április elsején megjelent 13. szú inunkban közreadott közgyűlési jegyzőkönyvünk egy része nyomdatechnikai okokból nem a helyes szö­vegezésben jelent meg s az erre vonatkozó közlést ezúttal afc alábbiakban helyesbítjük: Banschburg Gusztáv elismeréssel emlékezik meg Németh József pénzláros buzgó és eredményes működé­séről. Egyben kérdést intéz az iránt, hogy a régi Magyar Könyvkereskedők Egyesülete aktívái befolytak-e, to­vábbá, hogy a könyvkivitel címén fölmerült egyesületi bevételekkel szemben van-e e tétel rovására valamelyes kiadás a zárszámadási tételek közé beállítva. Végül reá­mutat arra, hogy a «Könyvészetek» készleten levő példányai aránylag igen alacsony békeértékben vannak az aktívák közé beállítva. Németh József pénztáros válaszában előadja, hogy a régi Magyar Könyvkereskedők Egyesülete és a «Se­gélypéuztár» készpénzkészleteit és értékpapírjait a kommunizmus alatt az akkori pénztáros a «Szellemi Termékek Országos Tanácsa» felhívására beszolgáltatta, s azok, amint a tagoknak megküldött Pénztári kimu­tatásokban •*) alatt jelezve is volt, még nem folytak be, miután a «Szellemi Termékek Országos Tanácsa» érté-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék