Corvina, 1921 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1921-04-08 / 14. szám

Ml С OR Y TN A Az utolsó években u könyvkereskedelem a vidé­ken is teljesen átreformálódott. A régi pa triarchal is üzletvitel, a bizomaayba való rendelés, a. hetekig, liónapokig tartó remittenda elszámolási munkálatok megszűntek. A könyvkereskedelem a viszonyok kény­szerítő hatása alatt szakított az évszázados tradíciókkal. .Ma: alig találunk bizományi raktárt. A szortimenter készpénzért rendel, igyekszik parthiekat eladni, nagyobb rabattot elérni, kutatja, fürkészi, mit keres, mit vásáréi a közönség és publikuma Ízléséhez alkalmazkodva állítja össze raktárát. A régi jó könyvek legnagyobb része sajnos elfogyott s ezért az élelmes szortimenter be­illeszti üzletkörébe az antikváriatust is, hiszen enélkül ma boldogulni nem képes és a szakértelemmel, Szere­tettel ápolt antikvariátus kiegészítő részét képezi a tulajdonképimi szortiment könyvkereskedésnek. Ezen a téren a viszonyok tehát jobbra fordultak. Az üzletvitel ma több kommerciális érzéket követel, mint a régi jó időkben, de ezzel szemben a kihitelezés csökkentése, hitel igénybevétel megszorítása az üzleti szolidság nagyobb fokát eredményezte. .Jól berendezett szortimenteknél a konjunkturális értékemelkedés volt a legfontosabb tényező, mert csakis ez tette lehetővé, hogy a könyvkereskedő, kinek árúraktára bár csak 8—10-szeresére emelkedett régi értékének, iigygycl­bajjal meg tudott állni a drágaság forgatagában. Lépést tartani nem tudott, mert mint említém a könyvek ára csak 8 usque 10-szeres, míg minden egyéb közszükség­leti cikk 50 és 100-szorosan drágult meg. Ezt a körülményt a lerovandó árúvagyonváltság­nál is figyelembe kell venni a pénzügyi hatóságoknak és nem szabad a vagvonváltságot a könyvkereskedő árúraktáránál azzal a szigorú mértékkel mérni, ami a gyenge lábon álló és nagy kulturális érdekeket szolgáló üzletágat életképtelenné tenné. Minden készségünk megvan a súlyos terhek alatt roskadó ország gazdasági felépítésében résztvenni, de őrködnünk kell, hogy a vagyonváltság ezt az érzékeny és nem túlságos nagy teherbiró képességgel rendelkező szakmát ne tegyen teljesen tönkre. Mi az olcsósági hullámtól nem félünk, annak el­jövetelét szívből óhajtjuk, mert csakis ettől várhatunk újabb fellendülést, a vásárlóképesség, a vásárlókedv fokozását. Ha raktárunk árveszteséget szenved is, ezért kárpótol az erősebb fogyasztás és ha olcsóbb áron tudjuk pótolni az eladott készleteket, egészsége­sebbé, reálisabbá válik üzletünk, mint eddig, mikor minden utánrendelés csak magasabb egységárak mellett volt eszközölhető. Egyesületünk legfőbb hivatása marad továbbra is a kartársi összetartás ápolása, a szakma érdekeinek védelme, a tisztességtelen verseny kiküszöbölése, a legális könyvkereskedelem támogatása és talpraállítása. Azért alakultunk, ezeket a szempontokat kell érvé­nyesítenünk és hiszem,hogy Egyesületünk, mely a szeren­csétlenül végződött háború, a forradalmak és bolse­vizmus viharai után is áll és működik, e hivatásának a rendelkezésére álló eszközök keretén belől meg is fog felelni. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére dr. György Ernő titkárt, annak hitelesítésére Klökner József és Komor Gyula tagtársakat kéri fel. A vidéki szakosztály elmúlt évi működéséről szóló jelentés egyhangúlag elfogadtatik. Tárgyaltatik Székely Samu balassagyarmati, Stern Szerén és Társa, Thália szegedi könyvkereskedő cégek­nek felebhezése tagfelvételi ügyben. 71 A közgyűlés mindkét felebbe,ző céget az Egyesület tagjainak sorába felveszi. A közgyűlés állást foglal a rendes közgyűlésen oszközlendö tisztújítás tekintetében. Klökner József s. k., Ferenezi Károly s. k., Komor Gyula s. k., elnök, jegyzőkönyvintelesítők. dr. György Ernő s. k., jegyzőkönyvvezető. EGYESÜLETI HÍREK. Pótlás tagnévsorunkhoz. A zeneműkiadói és zeneműkereskedői szakosztály tagjai sorából tévedésből kimaradt; Varga A. utóda, Budapest, X., Jászberényi-út 16. Egyesületünk vidékikönyvkereskedöi szakosztálya tagjai sorából kimaradt: Szerb Ernő, Nagykanizsa. Alföldi könyvkereskedés, Debreczen. Starnberger Márkus, Miskolcz. 'WMWWMSVWAWWÁ'WWWWWWVWWV VWWVWM VWWWWW W. VEGYES HÍREK. Halálozás. Igaz részvéttel értesülünk a fiatal könyvárusi generáció egyik értékes és rokonszenves tagjának, Braun Mihálynak, 29 éves korában történt tragikus elhunytáról. Az elhunyt a Rozsnyai Károly cég szolgálatában 12 év óta állott. Fiatalon elhalt kartársunk emlékét kegyelettel őrizzük meg. Újonnan megjelent könyvek és zenemüvek.*) Jelmagyarázat: [] A szögletes zárójel közti rész a címlapon nem szerepel. — / A könyv nem került kezünk közé. Könyvek, folyóiratok, térképek Központi sajtóvállalat r.-t. Budapesten Augustin Béla, Darvas Ferenc, Schneider József. A gyógy- és vegyipari növények termesztése. (N. 8-r. 166 1.) Bp., 1921. Földmív. min. gyógy- és ipari növényforg. irodája, Közp. sajtóváil. biz. ' " 66-— Horváth János. Aranytól Adyig. Irodalmunk és közönsége. (K. 8-r. 59 1.) Bp., [1921.] Pallas, Közp. sajtóváil. biz. 20'— Jalsoviczky Géza. Alapismeretek a gépek szerkezetének és műkö­désének tökéletesebb megértéséhez. Gépkezelők, géptulajdo­nosok, továbbá a gépek iránt érdeklődő mezőgazdák, iparosok) kereskedők és a közgazdasági pályán működő olyan hivatal­nokok részére, kik a gépek keretébe vágó dolgokkal foglal­koznak. 114 szövegábrával. (Leíró géptan c. müvéből.) (Lex. 8-r. 151 1.) Bp., 1909. Pesti kny. r.-t. ny., Közp. sajtóváil. biz. 100 — Jalsoviczky Géza. A gépalkatrészek ismertetése. Gépkezelők, gép­tulajdonosok, továbbá a gépek iránt érdeklődő mezőgazdák, iparosok, kereskedők és a közgazdasági pályán működő olyan hivatalnokok részére, kik a különböző gépekre von. ismere­teiket gyarapítani óhajtják. 967 szövegábrával és 5 rajz­melléklettel. (Leíró géptan c. müvéből.) (Lex. 8-r. 287 J.) Bp., 1909. Pesti kny. r.-t. ny., Közp. sajtóváil. biz. 180'— Jalsoviczky Géza. Â gözgépkezelők könyve. (Kül. tek. a lokomobilok és a kondenzáció nélküli kipufíogó félstabil-és stabil-gőzgépek szerkezete és kezelésére. 679 szövegábrával. (N. 8-r. 206 1.) Bp., 1920. Szerző, Közp. sajtóváil. biz. 170 — *) Könyvészetünk teljessége érdekében felkérjük a kiadókat és szerzőket, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után a következő címre azonnal beküldeni szíveskedjenek : Magyar Könyvészet Budapest, V. kerület, Katona József-utca 41. szám V. em. 28. Könyvek átadása a házfelügyelőnél. A könyveket lajstromozás után sértetlenül adjuk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék