Corvina, 1921 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1921-04-08 / 14. szám

192J CORVINA 73 Világirodalom künyvkiadóvállalat Budapesten Világirodalom könyvtár. 12—13. (8-r.) Bp., 1921. Világirodalom 12. Sand George. Ök ketten. (Elle et lui.) Franciából ford. Komor Zoltán. (171 1.) 70— 13. Tolsztoj L. N. A hamis bankó. — Gyermekésszcl. — Együgyü Iván. Oroszból ford. Faludi Iván. (150 1.) 77— Alagáukiadók és bizományosok Arany János. Toldi. Versusko pripovedávanyo szprávleno po Arany Jánosi. Na vend jezik olvnyeno po Kardos János-i. (8-r. 601.) Bp., 1921. Kókai biz. 20— Bata Mór. A biblia szellemtaui megvilágításban. (8-r. 55 1.) Bp., 1911. Kókai biz. 10— De Fremery H. N. Vezérfonal a spiritismus megértéséhez. Ford. Ferenczy Izabella. (N. 8-r. VII, 2161.) Bp., 1910. Kókai biz. 20— Az Erkölcsi törvény hatalma. Egy család tragédiája a szellem­világ médiumi úton létrejött megnyilatkozásában. (A Bp-i szellembuvárok egyl. kiadv.) (N. 8-r. 103 1.) Bp., 1909. Kókai biz. 12— Fehér kabarékönyvtár. Szerk. Suchy Árpád. 24—29. sz. Bp.; [1920-21.?] Szerk.: V., Újpesti rakp. 4., Eggen berger kk-Rényi. Egy-egy szám 5— 24. Somlay Károly. A pataki diák. Vígjáték. (8-r. 16 1.) 25. K. Hudy Irma. Laci doktor. Vígjáték. (8-r. 16 1.) 26. Suchy Árpád. A 10-es számú páholy. Bohózat. (17 1.) 27. K. Hudy Irma. Uram, megkérem a kezét !.. — Suchy Árpád. О nagysága az operába megy. ... Tréfás párjelenet. (16 1.) 28. Suchy Árpád. Elvesztett mérkőzés. Sport tréfa. (Dialog.) — A modern Othello. Bohózat. (16 I.) 29. Suchy Árpád. Conférencier 2. Ujabb szám. (16 1.) Gerber Ferenc. A devalváció, kül. tek. pénzügyi és közgazdasági viszonyainkra. (N. 8-r. 96 1.) Bp., 1921. Toldi biz. 64— Grünhut Ádolf. Tanulmányok a spiritizmus köréből. Magnetizmus, szomnanbulizmus, mediumizmus. 1. k. Szerző arcképével és 11 szellemfénykép-reprodukcióval. (N. 8-r. 368 1.) Bp., 1921. Szellemi búvárok pesti egyl.. Kókai biz. 140— Kempelen Farkas. Spiritiszta káté. Bepillantás a titkok fátyola mögé. (N. 8-r. 67 1.) Bp., 1908. Kókai biz. 5— Kiss Géza, begyaljai. Szüreti tüz. Versek. (16-r 62 1.) Bp., 1921. Bethánia ny., Kókai biz. 25— Műszaki könyvtár. Szerk. Balog Artúr, Schreiber József. 11.. 17., 21. (8-r.) Bp., 1921. Népszava 11. Hoszpodár Sándor. A telefon. (64 1.) 30'— 17. Kiss Lajos. Az egyenáramú motor működése és kezelése. (80 1.) 36— 21. Barna Gábor. Hatványok, gyökök, logaritmusok, körkerü­letek, körterületek és szögfüggvények táblázata. (32 1.) A Sárospataki hirlap füzetei. 5. sz. (K. 8-r.) Sárospatak, 1921. Ref. föisk. ny., Bp., Kókai biz. 5. Harsányi István. Gyöngyösi István és László sárospataki diáksága. (20 1.) - 8— Székely László. Orgona. Versek. A címlapot Bartus Ödön készí­tette. (N. 8-r. 77 1.) Miskolc, 1921. Reggeli hirlap, hátlapon : Fazekas kiadása. (Készült még 500 számozott példány merített papíron a szerző kezevonásával.) A Szellem-világ közleményei. A budapesti szellembuvárok egyleti ülésein a szellemektől médiumaink közvetítésével nyert okta­tások és nyilatkozatok. Médiumi rajzképekkel. 2—3. f. (N. 8-r. 73—237 1.) Bp., 1899 - 900. Budapesti szellembuvárok egyl., Kókai biz. Egv-egy füzet 8" — Schreiber József. Képek az életből. (8-r. 78 1.) Bp., 1921. Szerző, Népszava biz. 30'— Suchy Árpád. Műkedvelő a szinpadon. Összeáll. —. (N. 8-r. 16 1.) Bp., 1920. Szerk. (V., Újpesti rakp. 4.), Eggenberger-f. kk. Rényi biz. 5— Vadászat az emberre. Detektiv- és kalandortörténetek. 1—2. sz. (N. 8-r.) Bp., [t93l.| Hajnal. Egy-egy regény 26 1 Gaboriau. A 113-as számú percsomó. Ford. Esly Jánósné. (159 1.) 2,. Foley. Sárga veszedelem. Amerikai kalandos regény. (159 1.) |Vay Ödön br.-né Wurmbrand Adeltna gr.-nö,] Hephata. Imák. Adelma-Eliz. (Németből.) 2. kiad. (K. 8-r. 287, III I.) Bp., 1915. Szellemi búvárok pesti egyl., Kókai biz. 20— Vay Ödön br.-né Wurmbrand Adelma gr.-nö. Tanulmányok a szellemvilágból. Ford. Szy Zsigmond. Vay Ödön br. 6 médiumi rajzával és más, a szöveg közé nyomott ábrákkal. (N. 8-r. IV, 313 1.) Hajdúböszörmény, 1915. Szabó F. ny., Bp., Kókai biz. '30— Wajditsch Alajos. A jezuismus elemei kérdések s feleletekben. Emberfeletti igaz lénvek oktatásai alapján. (K. S-r. 66 1.) Cleveland, 1921. Bp., Kókai biz. 10' 20— Széchenyi­- (Fényes Loránd). Bimbói Zenemüvek Rövidítések magyarázata : F. = Fichtner, H. — Harmónia, Kl. = Klökner, N. = Nádor, Rv. = Rózsavölgyi, Rny. = Rozsnyai, Sz. D. = Színház és divat, Z. K. = Zipser és König. A zeneszerző neve után zárjelbe tett név a szövegírót jelenti. Zongora két kézre Pianoforte zu zwei Händen — Piano seul Rózycki Ludomir. Op. 46. Fantasiestücke für Klav.ier. Rv. 1921. 60— Magyar nóták Ungarische Volkslieder — Chants du peuple hongrois Balázs Árpád Magyar nótái. 1, sor. 9. f., 2. sor. 9. f. Rv 192L à • • • 1.9. (Fényes Loránd). Szeretem a két szép szemed, csárdás. 2. 9. (Antal' Iván). Minek kérded, fakadáskor. Kuplék, kabarédalok Couplets, Kabaretlieder — Chansons de Café concert et de Music-halls Balázs Árpád (Antid Iván). Altató dal. Rv. 1921. 20— Márka-számítás. Április 8 ától kezdődőleg a márka árfolyama 5 koronában nyert megállapítást. Az eddigi 33 % költségfelár változatlanul érvényben marad. Felkérjük tagjainkat, hogy e számítási módhoz saját érdekükben a legpontosabban ragaszkodjanak. Felelős szerkesztő: Dr. Szántó Andor.. Vrt—WWWV—VW V wwvvwww Ajánlok és ajánlatot kérek : 1 Pallas Lexikon 1—18. 1 Pallas Lexikon 1—8. (Pailas­köt.) 1 Révai Lexikon 1—11. 1 Tolnai Lexikon 1—6. 1 Brockhaus kézi lexikon I/II. 2 Műveltség könyvt. : Az ember. Félbőrköt. 1 Hermann, Pásztorok .nyelv­kincse. Kötve. 1 Zágoni Mikes Kelemen török­orsz. levelei. Kötve. 1 Fuchs, Az erkölcsök tört. 1,111. 1 Szilágyi, Magyar nemzet tört. I/V. Félbörköt. tiszta.. szép példányuk. Keresek: Lechner, Építőipari zsebkönyv (Singer, 904.) és más építőipari szakkönyveket. Szauer, Az étlap és italisme (Seiler, Szombathely). Hetessv, Egyházi beszédek 1/V. Gárdos József könyvkeresk. Debreczcn. Kérein a t. Könyvkiadó ura­kat, hogy a kísérőjegyzéken a küldött keresztkötések számát is jelezzék. Viy Zsigmond. Sándor Szabadka. ÉRTESITES ! A "Corvina» f. évi 8. szá­mában hirdetett üzletnyitás üzlethelyiség átvételi aka­dályok miatt egyelőre el­marad. Tisztelettel STEFFEK GYULÁNÉ. Fiatal segéd, ki a könyv- és papirszakmában teljes jártasság­gal bír, mielőbbi belépésre állást keres. Megkereséseket Gesmeyi könyv-és papírkereskedő,Békés­csaba címre kérek. : : -1—i û j ~f С -Á í Felkérem az összes fővárosi és vidéki könyvkiadó urakat. " hogy könyvujdonságaikból (jogi, tudományos, szak- és szépiro­dalmi könyvekből stb. stb.) állan­dóan 2 példányt bizománybav direkt elmémre megküldeni szí­veskedjék.; 2—2 Burián Lajos, Kecskemét. ANTALFY J. Debréczen ajánl : 1 Gracza, Szabadságharc I—IV. 1 Lampért, Édes vizek élete. 1 Osztrák-magyar mon. I—XXI. 1 Pallas Lexikon I—XVIII. 1 Somogyi lexikon l-XVH, I Szamota, Régi magvar utazók, 1 Tolnai, világtört. 1-Х. I Kölcsönkönyvtár 300 kötetből. PAPIROST író, fogalmaké és ttjságnyomat, valamint egyéb minőségit pa­pírokat minden uienaytaégben legjutányosatib »l'ban szállít mii MÁRTON papíráruk gyári raktára Budapest, V., Bálváoy-u. 19. Telefon interurbán 1 97—57. — Sürgönycím : Vfeisrpgpir í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék