Corvina, 1929 (52. évfolyam, 1-52. szám)

1929-05-05 / 18. szám

100 1929 VEGYES HÍREK. Cég megszűnések. Megszűntek a következő buda­pesti cégek s nevük a tagok jegyzékéből töröltetett: Architectura, Hoffmann Béla, Kun Margit, Klökner Ede, Huszár Aurélné. * A Kubik Lőrinc könyv- és papírkereskedő-cég, Székesfehérvár, tulajdonosa Kubik K. Lajos ellen a székesfehérvári kir. törvényszék megindította a csődön­kívüli kényszeregyezségi eljárást. A hitelezők követe­léseiket az Országos Hitelvédő Egyesületnél (Buda­pest, V., Alkotmány-utca 8.) f. hó 15-ig jelenthetik be. Az ügyre vonatkozó összes iratok, melyek a cég státusát részletesen kimutatják, irodánkban megtekinthetők. • Irodalmi ismertető estéink. Folyó hó 3-án, pénteken este dr. Turóczi-Trostler József író tartotta meg mesteri módon felépített előadását a modern német írókról, folyó hó 10-én, pénteken, este 7 órakor lesz a sorozat befejező előadása: Sárközi György író fog beszélni «A modern magyar irodalom fő irányai és képviselőin címen. Kérjük az ifjúság és az összes érdeklődők minél nagyobb számban való megjelenését. P 2" Danubia Pécs. Várkonyi Nándor. A modern magyar irodalom. (Az életrajzi részeket összeállította Szabó István.) [Pécs, 1929.] Danubia. [Dunántúl ny.) 8-r. 466 1. Vászonkötésben p 40— Genius könyvkiadó r.-t. Budapesten. Fodor Oszkár. Felleg várban. Színmű 4 felv. Pécs, 1929. Pécsi nemzeti színház. [Borítékon Genius.] (Részvény ny.) 8-r. 107 1. p 4 _ Markovits Rodion. Szibériai garnizon. Kollektív riportregény. 5. kiad. (Bp.), [1929.] Genius. (Kunossy ny.) 8-r. 503 1. P 4 80 Szabó Dezső müvei. Csodálatos élet. Regény. I—II. (Bp.), [1929.] Genius. (Kunossy ny.) 8-r. 250, (1); 293, (2) 1. Fűzve P 6'—, egész vászonkötésben P 9 60 Grill Károly könyvkiadóvállalata Budapesten. Kuncz Ödön. A magyar keiaskedelmi- ев váltójog vázlata. 2. bőv. és átdolg. kiad. II. rész. Bp., 1929. Grill. (Viktória ny.) 8-r. XI, 633 I. p 30 — Kókai Lajos Budapesten. Kókai magyar sportkönyvtára. Szerk. Mező Ferenc. 3. sz. Bp., 1929. Kókai. (Hornyánszky ny.) 8-r. 3. sz. Bárány István. A sportszerű úszás. 115, (1) 1. P 3' Lantos r.-t. Budapesten. Literatura (A) almanaAja 1929. Bp., 1929. Lantos. (Kunossy ny.) 8-r. (2), 126, (1) 1. P • Pantheon irodalmi intézet r.-t. Új (Az) magyar rogény. [Bp., 1929.] Pantheon. (Bpi Hirlap ny.)P-r. Komor András. Fischmann S. utódai. 308 1. Fűzve. P 5'60, vászonkötésben P 7-CO Pátria irodalmi váll. és nyomdai r.-t. Budapesten. Valló Árpád. A méhtenyésztés vezérfonala. 3. jav. kiad. Bp., 1929. Pátria. 8-r. 156 1., ill. P 8-Újonnan megjelent könyvek. Jelmagyarázat : A címleírásban a ( ) zárjel a címlapon is zárjelbe tett szöveget, a ( ) zárjel a könyv más részéről vett szö veget s a [ I zárjel a kikövetkezett szöveget foglalja magában Három pont (...) szövegkihagyást jelent. Lapszámozásnál a () zár­jelbe tett számjegy a számozatlan lapokat jelenti. — ! A könyv nem került kezünkbe. — Formátum : 16-r. 15 cm. magasságig ; 8-r. 15—25 cm. magasság ; 4-r. 25—35 cm. magasság ; 2-r. 35 cm. magasságon tál. Könyvek, folyóiratok, térképek. Athenaeum r.-t. Budapesten, Ady [Endre], Új versek. 9. kiad. (Sajtó alá rendezte Föláessy Gyula.) Bp., [1929.] Athenaeum. 8-r. 120 1. P 3'20 Athenaeum füzetek. II 12. sz. (Bp., [1929.] Athenaeum.) 4-r. 11—12. sz. Az otthon és berendezkedés művészetének ábécéje. 24 1-, ill. P 1 80 Athenaeum (Az) sportkönyvtára. Szerk. Földessy János. VII. köt, 2. kiad. Bp., [1929.] Athenaeum. 8-r. VII. köt. Tennisz-sorozat. 2. sz, Göncz Lajos. A tenniszjáték iskolája. Címkép, 124, (2) 1. p 4-4Q Heltai Jenő. A lll-es. 5. kiadás. Bp.. [1929] Athenaeum. 8-r. 243 1. P 5 ._ Ibanez V. Blasco. Mare nostrum. Ford. Komlós Aladár. Bp., [1929.] Atheuaeum. 8-r. 298 1 Kötve Р 8—, fűzve P 5*60 Ilosvai Károly. A kutya sportszerű tenyésztése, nevelése és idomí­tása. Részletes vezérfonal ebtenyésztők és ebkedvelők számára. Teljesen átdolg. és bőv. 2. kiad. 120 képpel. Bp., [1929.] Athe­naeum. 8-r. 371 1. Fűzve P 10 —, kötve P 13 — Csáthy F. r.-t. Debrecen—Budapest. Debreceni Szemle. 1929. ápr. III. évf. 4. sz. (Debrecen, 1929. Városi ny.) [Bp., Csáthy bizom.] 8-r. Révai Testvérek irod. int. r.-t. Budapesten. Akadémiai értesítő. Szerk. Balogh Jenő. 442. füz. 1929. január­március. Bp., t929. Akadémia. [Kiszolg. Révai.| 8-r. Berthelot Marcelin (A) к. t. születésének századik évfordulója alkalmából a M. Tud. Akadémiában tartott elnöki megnyitó­beszéd és ünnepi előadások. Bp. 1929. Akadémia. [Kiszolg. Révai.] (Karcag, Kertész J. kny.) 8-r. 39 1. P 2 — Fellner Frigyes. Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Bp., 1929. Akadémia. [Kiszolg. Révai.] (Franklin ny.) 8-r. P 4 — Irodalomtörténeti Közlemények. Szerk. Császár Elemér. XXXIX. évf. 1. fiiz. Bp, 1929. Akadémia. [Kiszolg. Révai] (Pallas ny.) 8-r. V 5* Magyar (A) Tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlék­beszédek. Szerk. {Balogh Jenő]. XX. köt. 9., 10. sz. Bp., 1928. Akadémia, [Kiszolg. Révai] (Pápa, Főisk. ny.) 8-r. XX. 9. Vendl Aladár. Id. Lóczy Lajos t. tag emlékezete. 43 1. P P­XX. 10. Pintér Jenő. Váczy Jánosi, tag emlékezete. 131. P r— Magyar (A) Tud. Akadémia könyvkiadóvállalata. Uj folyam. 1928—1930. Cyelus. Bp., 1928. Akadémia. [Kiszolg. Révai] (Főisk. ny.) 8-r. Rácz Lajos. Rousseau J. J. élete és művei. II. köt. 2921. P 7 — Mitiger és Wollner Ihuladesteil. Gourths-Mahler H. regényéi. Jutta megváltása. Ford. Wiesner Juliska, Bp., [1929] Singer és Wolfner. (Bpi Hirlap ny.) 8-r. 240 1. P 3-60 Csáthó Kálmán. Pókháló. Regény. 5. kiad. 16. ezer. Bp., (1928.) Singer és Wolfner. (Bpi Hirl. ny) 8-r. 220 1. P 4' — Én (Az) Újságom könyvei. [III : 3] Bp., [1929] Singer és Wolfner. (Bpi Hirlap ny ) 8-r [111:3] Tutsek Anna. Huska vándorlása. 48 1. P —'60 Gulácsy Irén (P.), Hamueső. Regény. 3. kiad. Bp., (1929.) Singer és Wolfner. (Bpi Hirlap ny.) 8-r. 207 1. P 4 — Milliók könyve. 177. sz. Bp., [1929] Singer és Wolfner. (Athe­naeum ny.) 8-r. 177. sz. Kosáryné Réz Lola. A kékesi vendégek 64 1. P —'60 Operaismertetők. 18. (Szerk. ifj. tíaal Mózes.) Bp., [1929] Singer és Wolfner. (Hornyánszky ny.) 8-r. 18. Fodor Gyula. Pillangó kisasszony. <Madama Butterfly.) Japán tragédia 2 felv. <3 részben). Szövegét I. L. Long és D. Belasco nyomán írták L. lllica és G. Giacosa. Zenéjét írta Giacomo Puccini. 77 1. Pl"— Pékár Gyula. A tízezer mérföldes sárkány. Hűn hadak útja. Törté­neti regény. Bp., (1929.) Singer és Wolfner. (Bpi Hirlap ny.) 8-r. 320 1. P 6'— Százszorszép könyvek. Az ifj szám. szerk. Tutsek Anna. [V : 4] Bp., [1929] Singer és Wolfner. (Hungária ny.) 8 r. (V : 4] Farkas Pál. Eljön a tavasz. Regény. 62 1. P V— Magánkiadók ós bizományosok. Adóstatisztika. I. füzet. Bp., 1929. M. kir. pénzügyminiszter. [Toldi bizom] Pesti kny. 4-r. 168 1. P 10-ÁUattani tanulmányok 1. kötőt. Szerk. Méhely Lajos. Bp., 1929. Kir. magvar Pázmány P. tudomány egyetem állattani intézete. Stephaneum ny. 8-r. IV, 75 J., IX t. —' Árvay Ferenc. Talajtorna képekben. 100 eredeti felvétel. Bp., 1928. [1929] (Szerző.) Stephaneum ny. 8-r. 59 1., ill. —— MAGYAR TUMMANYOS AKADÉMIA KÖNYVI ARA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék