Corvina, 1929 (52. évfolyam, 1-52. szám)

1929-05-05 / 18. szám

LI!, évfolyam. Budapest, 1929 március 24. 12. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, IV. kerlilet, Magyar-utca 50. Telefon : Aut 854—05. A lap szellemi részére vonalkozó küldemények valamint a hirdetések a lenti címre küldendők. Lapzárta minden csütörtökön déli 1 órakor. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: Dr. SZÁNTÓ ANDOR. Megjelenik hetenként egyszer. HIRDETÉSEINK DIJA: Egész oldal 40 Pengő, 'Л oldal 22 P., V, oldal 12 P., l/s oldal 7 P., Vie oldal 4 P., kis hirdetés d!|a petii­soron KénI 40 fillér, vastagabban szedett sorok dija 50 fill., keretezel! kis hirdetésnél külön 60 fill. Nem tagoknak 2O°/0 felár. Tájékoztatás a Könyvhét ügyében. A Magyar Könyvhét előkészületei Budapesten és vidéken mind nagyobb arányokban bontakoznak ki. Miután a kormány, a. hatóságok és a társadalmi intézmények a Magyar írók Egyesületének kezde­ményezését a legnagyobb szeretettel karolták fel, reméljük, hogy a Magyar Könyvhét a magyar könyv számiára nagyarányú propagandát jelent. A budapesti könyvkereskedelem bekapcsolását illetőleg a következőket közöljük; Az Országos Nagybizottság a székesfőváros ta­nácsától nyilvános utcai árusítás engedélyezését kérte. Azt kértük, hogy ez az árusítás minden ható­sági helypénzdíj nélkül történhessék. Ha a főváros mégis úgy határozna, hogy elvi okokból a sátrakért bel y pénzt szed, akkor ez a helypénz a minimális tarifa szerint egészen jelentéktelen összeg lesz. Miként a könyvkereskedői szakosztály tagjait értesítettük, sátrakat csak a könyvkereskedő szak­osztály tagjai számára állítunk fel, illetőleg erre en­gedélyt csak a. szakosztály tagjai kapnak s ezenfelül egyetlen sátrat a Vörösmarty-téren a Magyar írók Egyesülete állít fel olyan költők számára, akiknek nincsen kiadójuk. Az i. t. könyvkereskedő cégek több sátrat is állíthatnak fel: mindenki a maga üz­lete közelében, avagy ott, ahól más cégek érdekeit nem sérti. A város ama pontjain, ahol könyvkereskedé­sek nincsenek, vagy ahol a forgalom igen élénk, több cég számára több sátor felállítását is engedé­lyezzük. (Pl.: A korzón, az Apponyi-téren stb.) A sátrakat az egyes cégek maguk állítják fel. Aki sátrat akar beszerezni, annak figyelmébe ajánl­juk, hogy a kerti és kávéházi felszerelési üzletekben sátorernyők nem nagy költséggel kaphatók, Ez a„ kérdés azonban megoldható úgy is, hogy valaki csak egy asztalt állít ki, s ezt vászontáblával és plaká­tokkal díszíti. Természetesnek tartjuk, hogy ki ki gondoskodni fog arról, hogy sátra mennél ízlésesebb, elevenebb és hangulatosabb legyen. Ebből a célból alkalmas feliratokat és plakátokat lehet rajzoltatni, illetőleg készíttetni. A Magyar Könyvhét plakátjait megfelelő számban fogjuk a kartársaknak elküldeni. A Magyar írók Egyesülete és a Magyar írónők Egyesület gondoskodik arról, hogy a sátraknál az írók és írónők megjelenjenek és autogrammot ad­janak. Arról is gondoskodás történik, hogy az egyes sátrak patronálását, illetőleg az árusításban való részvéteit a hölgy társaság előkelőségei vállalják. Természetesen mindenkinek jogában, sőt érdekében van, liogy esetleg maga gondoskodjék arról, hogy az árusításra társadalmi személyeket felkérjen, vagy hogy az írókat és írónőket a maga sátrában részvételre és autógramm adására megkérje. Amennyiben ezek a i öl kérések a t. kartársak részéről megtörténtek, szíveskedjenek azt is nálunk bejelenteni, hogy eze­ket a Könyvhét előtt az újságokban megfelelő mó­don reklamírozhassuk. A sátrakban csak magyar írók művei árusítha­tók, tehát fordítások nem. Az engedmény, amelyet a közönség kap, miként már közöltük, 10%. A bejelentéseket május 7-cig kell megtenni. Amennyiben ellentétes érdekek vannak, rövid úton fogjuk közölni, hogy ezeket a kérdéseket miként le­bet barátságosan megoldani. A Könyvhét alkalmából rendezendő kirakatver­senyt május 10-én kezdjük. A kirakatban is csak magyar könyvek helyezhetők el. A kirakatversenyt a Magyar írók Egyesületének zsűrije fogja eldön­teni s az Országos Nagy bizottság megjutalmazza a a nyerteseket. Az utoai árusítás inájus 13. és 14. napján lesz. Bessz idő esetén a bét másik két napján, amit a hír­lapok útján közlünk majd úgy a t. tagokkal, mint a közönséggel. Gondoskodás történik arról is, hogy a Könyv­hétre, annak tartama alatt, megfelelő propaganda álljon a könyvkereskedelem rendelkezésére. Minden ügyben a bizottság az egyesületi helyi ségben telefonon vagy személyesen ad felvilágo­sítást. A vidéki könyvkereskedelem eljárása a buda­pestihez hasonló, viszont az esetleges könyvvásárt vagy egyéb akciót mindenütt a helyi bizottságokkal kell vagy lehet megbeszélni. A kUlföldi könyvek átszámítási árfolyama pengőben. Pe I Reichsmark 10 M-ig portó és forgalmi adó fejé­ben 10% 1-50 M 10'50._ P 15-54 M 11-—... .. P 16-14 M 11-50- - P 16-62 M 12-—tói kezdve pedig csak 6°/o számítandó portó és forgalmi adó fejében, vagyis 1 márkát 1-44. gyei kell számítani. I Schweizi frank ... 1-23 l Osztrák schilling ... --88 i Angol shilling 7/6-ig bezárólag 1-82 Ezen felül . — ... 1-68 t Frai cia frank 25 fr.-ig bezárólág .. ... —-30 Ezen felük. .. --28 1 Olasz lira --40 1 Dollár ... ... — 7-60 A vám felszámítása mindenkor kötelező l Ez az átszámítási kulcs szigorúan kötelező.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék