Corvina, 1940 (63. évfolyam, 1-52. szám)

1940-06-22 / 25. szám

50 CORVINA magyar könyv ügyét. A tollat, amely a cikkeket írta, szeretet, megbecsülés és a magyar könyv ügye iránti hűség vezette. E helyen mondunk köszönetet a magyar könyv nevében a sajtó képviselőinek megbecsülhetetlen, önzetlen szolgálataikért. Nekünk, a Könyvnap szerény munkásainak, akik fáradságát, adminisztrálását s nem utolsó sorban költségeit viseltük, álljon itt a régi angol költő mon­dása: „A könyvek arany eszmék kincstárai, ki velük foglalkozhatik, az sohasem lehet boldog­talan. (Sidney)" Egyesületünk beadványa a társulati adóról a Pénzügyminiszter Úrhoz. (Folytatás.) Azokat a paragrafusokat, amelyekre külön in­tézkedéseket kérünk, van szerencsénk pontokban foglalva, a következőkben felsorolni: 1. A 13. §, 4. pont, továbbá, 6. és 7. pontjaira vo­natkozólag mondja ki a végrehajtási utasítás azt, hogy „a kiadó- és könyvkereskedői vállalatoknak anyag- és áruskészletéhez nem számítandó hozzá a könyv- és erodakészlet, ezen készleteknek egyéb áruktól való lényeges különbsége, sajátossága és rendeltetése alapján". Kérelmünk részletes indokolását az idecsatolt nyomtatott előterjesztésünkben részletesen előadtuk, úgy, hogy az ott felhozott érveket itt nem akarjuk megismételni. De rá kell mutatnunk ehelyütt külön a 13. 7. pontjára, amely akként intézkedik, hogy „az adóköteles nyereség kiszámításánál a mér­legszerű nyereséghez hozzá kell számítani, vagy a veszteségből le kell vonni azt az értéktöbbletet, amely az egész anyag- és árukészlet mérleg szerinti értéke és azoknak az üzleti év végén mutatkozó forgalmi (piaci) áron számított értéke között mu­tatkozik". Ezen rendelkezés szerint a forgalmi (piaci) ár hitelt érdemlő módon való megállapítása tehát el­kerülhetetlen. De vájjon ki fogja ezt a piaci árat megállapítani, sőt tovább menve, ki tudja ezt meg­állapítani? A megállapítás szinte leküzdhetetlen nehéz­sége összefügg a könyv egész különleges árujelle­gével. Nézzük meg e kérdést kissé a gyakorlatban. A kinyomott könyv a kiadó raktáraiban ne­m mint kész könyv fekszik, hanem ívekben (crudákban). Csak a szükséghez képest hajtogattatnak és­ köttet­nek ezek a crudák. A papíros ára, a szedés és nyo­más, valamint az ismertetési (propaganda és reklám) költsége azonban már benne fekszik ezekben a cru­dákban. A hajtogatás, fűtés, kötés, forgalombaho­zatal é­s a szerzői honorárium költsége azonban még nem." A honorárium ugyanis rendszerint az eladott könyvek bolti ára után fizetendő. A bolti ár pedig az az ár, amelyen a könyvkereskedő a könyvet (zene­művet, térképet) a kiadóilag megállapított áron a vevőnek eladja. A kiadó tehát soha nem jut, ,a bolti árhoz, hanem csak az ú. n. nettó árhoz, azaz azon ár­hoz," amelyet a könyvkereskedő neki fizet. A könyv­kiadónak — mint fentebb láttuk — a bolti árhoz eb­ben a vonatkozásban tehát csak a honorárium kiszá­mítása szempontjából van köze. (Folytatjuk.) EGYESÜLETI HÍREK. Felvétetett az Egyesületbe. A Budapesti Könyvkereskedők Szakosztályába. Nagy Lajos VI., Nagymező­ utca 28. VEGYES HÍREK. Az egyesületi iroda hivatalos órái d. e. 80­-ig. Könyvkereskedő kartársak figyelmébe! Week­end plakátok az, egyesületi irodában átvehetők. Házasság: Mandlovits Herman Irszti könyvke­reskedő és Róth Edit jimn. 25-én házasságot kötnek. A szerkesztésért és kiadásért felel. sz. NAGY RÓZSA. KERESLET: FERENCZI B„ Miskolcon: 1 Marczali: Magyarország tört. II. József korában, compl., Akadémia. 225­­ Vizváry Mariska szakács­könyvét, legújabb kiadásban. TÓTH JÁNOS, Győr: Dumas: Fekete tulipán. Gár­donyi József: Az élő Gárdonyi I., II. Torbágyi—Novák: Ural­kodók és főemberek. 226 Segédet keresek, ki főleg papír­írószerben jártas, s amellett könyvszakmához is ért. Azonnal beléphet nagyforgalmú felvidéki üzletbe. «Állandó» jeligére. 230 Alkalmazást keres keresztény, több nyelvet beszélő «Bölcsész­hallgató » könyvkiadónál, esetleg könyvkiadással is foglalkozó könyvkereskedőnél. 0 Nagy Albert Munkács, keres keresztény, fiatal, szakképzett könyv- és papírkereskedő-segédet, önálló munkaerőt. A magyar, orosz és német nyelv tudása szóban és írásban feltétel. 231 Tisztviselőnő adminisztrációs munkát, gyors- és gépírást vállal «Könyvkiadóhoz» jeligére.­­ Könyv- és papírkereskedés­ben jártas, lehetőleg­­ német nyelvet beszélő segédet keres vidéki városi könyvkereskedő cég, júliusi belépésre. Fényképes ajánlatok a fizetési igény meg­jelölésével «Római katolikus» jeligére a kiadóba küldendők. 227 Nagyobb szakgyakorlattal bíró keresztény könyv- és papírkeres­kedő-segédet keresünk. Ajánlat közvetlenül Kaposvár, Postafiók 93 küldendő. 228 A Magyar Szemle Társaság Könyvosztálya augusztus hó 31-ig 1 9-től 2-ig szolgáltat ki könyveket.­ 229 Közöljük a t. Kartársakkal, hogy­­ MÓRICZ ZSIGMOND ÚJABB MŰVEI címen 15 kötetes részlet­sorozat ter­­j­­esztését kezdtük meg 68 pengős áron.­­ A terjesztést leányvállalatunk, a Ma-­a­gyar Könyvterjesztő Vállalat R.-T. ] 222 (Bpest, VII., Miksa­ u.) bonyolítja le. ] ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T.­­ Fotoszak­könyv újdonság! Fotoszakkönyv újdonság! Megjelent a színes fényképezés magyar tankönyve DP. KUNSZT JáNOS: SZÍNES fényképezés agiscolor filmre című kitű­nő szakmunkája, 80 oldal terjedelemben, színes kép­mellékletekkel. Ára P 8-SO. Kiszolgáltatás : kp. egyes péld. 25°/», 3 péld. 30%.­­ Megjelent a Fotoélet kis könyvtára 4-ik kötete Dr. Gyulai Ferenc: NYARKFCITO című könyve, 64 oldal terjedelemben, 18 képpel. Ára P 1'—. Kiszolgáltatás: kp. egyes péld. 30%, 6 péld. 33%% és 13/12. Bizományos: Hasenfeld Oszkár könyvkeresk. 233 Budapest, VII. Erzsébet-körút 14., földszint I. Palina irodalmi és nyomdai r.-t., Budapest, V., Honvéd-utca 1­1 Felelős: Győry Aladár igazgató 1940

Next