Corvina, 1940 (63. évfolyam, 1-52. szám)

1940-06-22 / 25. szám

50 CORVINA 1940 magyar könyv ügyét. A tollat, amely a cikkeket írta, szeretet, megbecsülés és a magyar könyv ügye iránti hűség vezette. E helyen mondunk köszönetet a magyar könyv nevében a sajtó képviselőinek megbecsülhetetlen, önzetlen szolgálataikért. Nekünk, a Könyvnap szerény munkásainak, akik fáradságát, adminisztrálását s nem utolsó sorban költségeit viseltük, álljon itt a régi angol költő mon­dása: „A könyvek arany eszmék kincstárai, ki velük foglalkozhatik, az sohasem lehet boldog­talan. (Sidney)" Egyesületünk beadványa a társulati adóról a Pénzügyminiszter Úrhoz. (Folytatás.) Azokat a paragrafusokat, amelyekre külön in­tézkedéseket kérünk, van szerencsénk pontokban foglalva, a következőkben felsorolni: 1. A 13. §. 4. pont, továbbá, 6. és 7. pontjaira vo­natkozólag mondja ki a végrehajtási utasítás azt, hogy „a kiadó- és könyvkereskedői vállalatoknak anyag- és áruikészletéhez nem számítandó hozzá a könyv- és erudakészlet, ezen készleteknek egyéb áruktól való lényeges különbsége, sajátossága és rendeltetése álapján". Kérelmünk részletes indokolását az idecsatolt nyomtatott előterjesztésünkben részletesen előadtuk, úgy, hogy az ott felhozott érveket itt nem akarjuk megismételni. De rá kell mutatnunk ehelyütt külön a 13. 7. pontjára, amely akként intézkedik, hogy „az adóköteles nyereség kiszámításánál a mér­legszerű nyereséghez hozzá kel] számítani, vagy a veszteségből le kell vonni azt az értéktöbbletét, amely az egész anyag- és árukészlet mérleg szerinti értéke és azoknak az üzleti óv végén mutatkozó forgalmi (piaci) árán számított értéke között mu­tatkozik". Ezen rendelkezés szerint a forgalmi (piaci) ár hitelt érdemlő módon való megállapítása tehát el­kerülhetetlen. De vájjon ki fogja ezt a piaci árat megállapítani, sőt tovább menve, ki tudja ezt meg­állapítani? A megállapítás szinte leküzdhetetlen nehéz­sége összefügg a könyv egész különleges árujelle­gével. Nézzük meg e kérdést kissé a gyakorlatban. A kinyomott könyv a kiadó raktáraiban neim mint kész könyv fekszik, hanem ívekben (crudákhan): Csak a szükséghez képest hajtagattatnak ós1 köttet­nek ezek a crudák. A papíros ára, a szedés ós nyo­más, valamint az ismertetési (propaganda és reklám) költsége azonban már benne fekszik ezekben a cru­dákhan. A hajtogatás, fűzés, kötés, forgalombaho­zatal éis a szerzői honorárium költsége azonhau még nem." A honorárium ugyanis rendszerint az eladott könyvek bolti ára után fizetendő. A bolti ár pedig az az ár, amelyen a könyvkereskedő a könyvet (zene­művet, térképet) a kiadóilag megállapított áron a vevőnek eladja. A kiadó tehát soha nem jut, ,a bolti árhoz, hanem csak az ú. n. nettó árhoz, azaz azon ár­hoz," amelyet a könyvkereskedő neki fizet. A könyv­kiadónak — mint fentebb láttuk — a bolti árhoz eb­ben a vonatkozásban tehát csak a honorárium kiszá­mítása szempontjából van köze. (Folytatjuk.) EGYESÜLETI HÍREK. Felvétetett az Egyesületbe: A Budapesti Könyvkereskedők Szakosztályába: Nagy Lajos VI., Nagymező-utca 28. VEGYES HÍREK. Az egyesületi iroda hivatalos órái d. e. 8—l-ig. Könyvkereskedő kartársak figyelmébe! Week­end plakátok az, egyesületi irodában átvehetők. Házasság. Mandlovits Herman Imszti könyvke­reskedő és Róth Edit jiin. 25-én házasságot kötnek. A szerkesztésért és kiadásért felel: sz. NAGY RÓZSA. KERESLET: FEEENCZ1 B„ Miskolcon: 1 Marczuli: Magyarország tört. II. József korában, eompl., Akadémia. 225 1 Vizváry Mariska szakács­könyvét, legújabb kiadásban. TÓTH JÁNO^, Győr: Dumas: Fekete tulipán. Gár­donyi József: Az élő Gárdonyi I., II. Torbágyi—Nóvák: Ural­kodók és főemberek. 226 Könyv- és papírkereskedés­ben jártas, lehetőleg . német nyelvet beszélő segédet keres vidéki városi könyvkereskedő cég, júliusi belépésre. Fényképes ajánlatok a fizetési igéuy meg­jelölésével «Római katolikus» jeligére a kiadóba küldendők. 227 Nagyobb szakgyakorlattal biró keresztény könyv- és papírkeres­kedő-segédet keresünk. Ajánlat közvetlenül Kaposvár, Postafiók 93 küldendő. 228 A Magyar Szemle Társaság Könyvosztálya augusztus hó 31-ig %9-től 2-ig szolgáltat ki könyveket.' 229 Segédot keresek, ki főleg papír­írószerben jártas, s amellett könyvszakmához is ért. Azonnal beléphet nagyforgalmú felvidéki üzletbe. «Állandó» jeligére. 230 Alkalmazást keres keresztény, több nyelvet beszélő «Bölcsész­hallgató » könyvkiadónál. esetleg könyvkiadással is foglalkozó könyvkereskedőnél. 0 Nagy Albert Munkács, keres keresztény, fiatal, szakképzett könyv- ós papírkereskedö-segédet, önálló munkaerőt. A magyar, orosz ós német nyelv tudása szóban és Írásban feltétel. 231 Tisztviselőnő adminisztrációs munkát, gyors- és gépírást vállal «Könyvkiadóhoz» jeligére. 0 Közöljük a t. Kartársakkal, hogy > MÓRICZ ZSIGMOND ÚJABB MÜVEI címen 15 kötetes részlet-sorozat ter- j jesztesét kezdtük meg 68 pengős áron. i A terjesztést leányvállalatunk, a Ma- • gyar Könyvterjesztő Vállalat R.-T. ] 222 (Bpest, VII., Miksa-u.) bonyolítja le. ] ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. j Fotoszalikönyv újdonság! Fotoszakkönyv újdonság! Megjelent a színes fényképezés magyar tankönyve DP. KUNSZT JáKOS: SZÍNES fénsképezés agfscolor filmre című kitiiuő szakmunkája, 80 oldal terjedelemben, színes kép­mellékletekkel. Ára P 8-SO. Kiszolgáltatás : kp. egyes péld. 25°/», 3 péld. 30%. ' Megjelent a Fotoólet kis könyvtára 4-ik kötete Dr. Gyulai Ferenc: NYRRhFCITO című könyve, 64 oldal terjedelembon, 18 képpel. Ára P 1'—. Kiszolgáltatás: kp. egyes péld. 30%, 6 péld. 33%% és 13/12. Bizományos: Hasenfeld Oszkár könyvkeresk. 233 Budapest, VII. Erzsébet-körűt 14., földszint I. Palin« irodalmi és nyomdai r.-t., Budapest. V.. Honvéd-ntoa 1(1 Felelős: Győry Aladár isazgató

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék