Corvina, 1940 (63. évfolyam, 1-52. szám)

1940-06-29 / 26. szám

ILXIII. évfolyam. Budapest, 1940. június 29. 26. szám. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, Budapest, IV. kerü­let, Magyar­ utca 50. Tel.: 185-405. — Postaiak, csekkszámla : Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete, Budapest 58.786. A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a lenti címre küldendők. Kiadó A MA­GYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Megjelenik hetenként egyszer, tagilletményként. Előfizetési ára nincs. HIRDETÉSEINK DÍJA: Egész oldal 60 pengő, % oldal 55 P, % oldal 18 P, i/s oldal 10 l­, '/s oldal 6 P, kis hirdetés díja petit­soronként 60 fillér, vastagabban szedett sorok díja 70 fill., keretezett kis hirdetésnél külön 1 P. Nem tagoknak 20% felár. Kínálat-Kereslet petit­soronként 50 fillér. Lapzárta minden csütörtökön déli 1 órakor. Tagjaink szíves figyelmébe! Az Ismerd meg hazaii tájait propaganda-akció­hoz újabban a következő cégek jelentették be csat­lakozásukat: Athenaeum Rt. (Balatoni Társaság Könyvtára); Springer József, Debrecen (Mátra­kalauz); Bartos Lipót, Szeged. Egyben több érdeklődő cégnek válaszolva közöl­jük, hogy a kiadók önként nem küldenek bizo­mányba a propaganda keretébe tartozó kiadványaik­ból, de készséggel kiszolgáltatják egyesületi tagok­nak, ha hozzájuk fordulnak. A propaganda-akciót ismételten ajánljuk a t. könyvkereskedőcégek figyelmébe. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a kiadó- és könyvkereskedőcégek­nek, melyek a Führer-síremlék létesítéséhez adomá­nyaikkal hozzájárultak, ezúton fejezzük ki őszinte köszönetüket. Győző Andor, Zeidler Imre, Földes Ede, Aczél Bertalan, mint a síremlék-bizottság tagjai. Ünnepnapi zárv­atartás. Tagjainkat figyelmeztetjük, hogy egyesületi ha­tározat értelmében a nyári ünnepnapokon a könyv­kereskedések egész nap zárva tartandók. Egyesületünk beadványa a társulati adóról a Pénzügyminiszter Úrhoz. (Folytatás.) Ezen nehézségeken felül gondoljunk egy pilla­natig arra, hogy minde­n üzleti év végén a leltáro­zással csakis ilyen nyitott íveket, cvodákat találunk és pedig sok ezerfélét. Gondoljunk arra, hogy éven­ként magyar nyelven 3—4000 kiadvány jelenik meg a könyvkereskedők raktárában fekvő sok ezer fő külföldi könyvről nem is szólva. Gondoljunk továbbá arra, hogy egy jogi könyv, egy új törvényes­ intézkedés folytán, egy orvosi, ok­é-­­ Korda rt. fiók (Jézus Szíve Népleányi Társaság), miai vagy fizikai könyv a tudomány előrehaladása Balatonfüred folytán, egy egyetemi tankönyv a professzor elha­lálozása folytán, egy politikai könyv, a politikai irányváltozása folytán, egy szépirodalmi mű, a vi­lágszemlélet, vagy az ízlés hirtelen megváltozást.*''"eröltetett az egyesületből cégmegszünés folytán folytán már­ól -h­o­l­n­a­p­ra értékét annyira elvesztheti."*" Bonczos László, III., Zsigmond­ u. 110. h­ogy vele csak mint makulatúra papírossal leh­et számolni. Nem akarjuk ezt a kérdést tovább fejtegetni, de nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk ismét, hogy épen a könyv különleges árujellegénél fogva alig van em­ber, aki raktáron fekvő crudakészletek piaci árát megnyugtató módon tudná megállapítani. Épen ezért helyes és a magyar könyvkiadásra és ezen ke­resztül a magyar kultúrára döntő fontosságú, hogy Nagyméltóságod a végrehajtási utasításban mondja ki, h­ogy a könyv és crudakészlet, az anyag és áru­készlethez ne számíttassák hozzá. Arra a nem várt esetre, ha Nagym­éltóságod mégis elzárkózik ezen tiszteletteljes javaslatunk elől, úgy legalább azt mondja ki a végrehajtási uta­sítás, hogy a piaci árak megállapításánál a Keres­kedelmi és Iparkamarák illetékesek. Nem hisszük ugyan, h­ogy ezek is e feladatnak meg tudnának fe­lelni, de legalább — a mindennapi élettel inkább fenntartván a kontaktust — alkalmasabbnak lát­szanak a piaci ár megállapítására, mint más közegek. 2. A 13. 21. pontja a külföldi szerzői jogok mi­kénti elszámolásáról intézkedik. E kérdésben is uta­lunk a mellékelt előterjesztésre. Ezen 21. pont egész fogalmazásából az derül ki, hogy a javaslat meg akarja akadályozni, hogy vala­mely vállalkozás jövedelme a külföldre „kisíboltas­sék". Ámde felelősségünk teljes tudatában — amint ezt különben előterjesztésünkben is hangsúlyoz­tuk — itt újra hangsúlyozni kívánjuk, hogy a könyv, zenemű és térkép szakmában külföldre fize­tett szerzői és kiadói jogdíj címén soha egy illegális fillér nem került. Gondoljunk csak arra, h­ogy a ma­gyar kiadókkal szemben álló partnerek, tudósok, írók és művészek, akik a magyar nyelvterületre át­engedett szellemi termékeiknek csupán viszonylag csekély ellenértékét kívánják megkapni. Az elgon­dolt financiális tranzakciókra tökéletesen alkalmat­lanok. (Folytatjuk.) EGYESÜLETI HÍREK. Felvételét kéri az Egyesületbe. A Vidéki Könyvkereskedők Szakosztályába: Lóránd Istvánné, Komárom. Sarkadi Nagy Erzsébet, Hódmezővásárhely. /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék