Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása (Budapest, 1901)

Az öregebb cseszneki ág

218 GRÓF ESZTERHÁZY JÁNOS múzeumnak hagyományozá. A régészetnek nagy kedvelője volt. A magyar történelemre vonatkozó érdekes oklevél-, ritkább kéz­irat- és könyvgyűjteményt szerzett, mely manap oszlopon őriz­tetik. Kovachich99 is mint szorgalmas gyűjtőről emlékezik meg róla. Régiséggyűjteményének nevezetesebb darabjai: a páratlan római bronzkerekek a budapesti múzeumban, továbbá I. Rákóczy György egyik aranypénzének, valamint II. Rákóczy Ferencz három emlékérmének 1703., 1705. és még egy más évről való, D. Warou által metszett bélyegzői, valamennyi unikum. A kolozs­vári múzeumba fiainak adományozásából kerültek. Neje, losonczi gróf Bánffy Ágnes, gróf Bánffy Dénesnek báró Barcsay Ágnestől 1756 április 19-én született leánya.100 Szülei protestánsok voltak; atyja később a katholikus hitre tért, s hogy tizenegy éves leányát, ki gróf Teleki Sámuellel — a későbbi erdélyi udvari kanczellárral — ekkor már jegyben járt, szintén a katholikus hitre téríthesse. Mária Terézia királyné megegye­zésével Örményesről, tartózkodási helyéről, 1767 július 15-én katonai karhatalommal az ellenálló anya karjai közül kiragadva, Bécsbe viteté,101 hol 1768 január 25-én, az udvar színe előtt, ünnepélyesen a katholikus hitre tért;102 ugyanitt nyeré további Erdély gubernátora fi­708. 2-ik neje : gróf Bethlen Klára­­ 1706. ( Il-ik Apafi Mihályné testvére volt Thoroczkay Mátyás Nádudvary Klára Barcsay Mihály a fejedelem testvére, udvari főkapitány 1664. Bánffy Kata II. gr. Bánffy György guber­­nialis tanácsos + 1735-Thoroczkay Ágnes t 1734-Báró Barcsay Gergely zaránd­­megyei főispán 1 175a.­ajos t­izai. )­gyei főispán / igi Mária J Naláczy Sára t 1761. Gróf Bánffy Dénes erdélyi főlovászmester •­ 1780. Báró Barcsay Ágnes t 1782. Gróf Bánffy Ágnes Eszterházy Jánosné Naláczy Lajos huny­ad megy­ei Tholdalagi 99 Instit. Diplom. Hungar., 73. 1. 100 Itt gr. Bánffy Ágnes leszármazási táblájának töredéke, okleveleink nyomán: erőszakos történetnek autentikus és részletes leírása kolozsvári levél­ 101 Ezen tárunkban. 102 Bánffy Ágnes és testvére, Györgynek, atyjukhoz irt leveleik nyomán, kolozs­vári levéltárunkban. Bánffy Dénes, lefejezték 1674. deczember 18. Bornemissza Kata I. Gróf Bánffy György

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék