dr. Herpay Gábor: Nemes családok Debrecenben (Debrecen, 1925)

Bevezetés

Bevezetés. Amiképpen magyar nemzetünk ezeréves történetében minden alkotás, nagyság és dicsőség a nemesség érdeme , azonképpen Debrecen város megmaradása, fejlődése és hírneve az ide beköltö­zött nemes családokból kivált vezérférfiak nevéhez fűződik. Mert ha csak úgy futtában végig tekintünk Debrecen 600 éves történetén s benne a város vezető, irányító, alkotó vezér férfiainak sorozatán, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a benszülött pol­gársággal szemben a vezérszerepet, szinte kivétel nélkül, mindig a beköltözött nemesek vitték politikai, közigazgatási, egyházi és társadalmi életben egyaránt. És ez természetes is volt. Mert ahogy a magyar nemesség, mint kiváltságos osztály nem csak megszerezte, hanem mint faj ösztönösen mindvégig magának igyekezett megtartani a sajátjának tekintett hazát, éppen úgy igyekeztek maguknak, tehát a magyar fajnak megtartani Debrecent is, a külömböző nemzetiségű jobbá­gyokból kifejlődött polgársággal szemben az ide beköltözött nemesek. A különbség csak abban van az országos nemesség és a debreceni nemesek között, hogy míg amaz, abban az évszázados felfogásban, mely szerint a nemzet és ország a nemességgel egy, a nemesi intézmény kiépítésében legtöbbször a maga érdekét tar­totta szem előtt, addig a debreceni nemesek Debrecen város minden rendű lakosát egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel egybefoglaló magyar polgári társadalom kifejlesztésében jártak elől tervszerű és céltudatos munkával. Innen van az, hogy Debrecen város, demokratikus irányú fejlődésénél fogva mindig elvi ellentétben állott a különböző sze­mélyes kiváltságokkal felruházott nemességgel és annak intézmé­nyeivel. És ha találunk is, mert találhatunk, elég sok nemes családot, melyeknek egyes Debrecenbe szakadt tagjai voltak legtöbb esetben a városnak vezető, irányító főtisztviselői: ezek elsősorban csak mint cívisek, csak mint polgárok és sohasem mint nemesek szerepelnek

Next