Schneider Miklós: Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása (Szombathely, 1943)

Vas vármegye XVII. századból fennmaradt nemesi össze­írásai közül különös érdeklődésre tarthat számot az 1696. évi. Mert eltekintve attól, hogy több kettős családi név használatára és transmigratio bizonyítására ad támpontot, egészen eltérő minőségű a többi ugyanezen századból fennmaradt összeírástól. A többi, ma is­ meglévő összeírás a nemesség két kategóriájára terjed ki, mégpedig a taksafizető és portalista nemesek kate­góriájára, a szóban forgó és alábbiakban betűhíven közzétett 1696. évi nemesi összeírás azonban a két kategória egyikébe sem tartozó nemeseket öleli fel, tehát egy harmadik kategóriába tartozó nemesek nevét tartalmazza. Szabatosabban megjelölve inkább mondhatnánk, hogy ez a harmadik kategória csak ideig­lenes megkülönböztetés s az ide tartozók rövidesen beolvadtak a már régebben fennállott két kategóriába, vagy pedig a nem nemes adózók közé kerültek. Ezen mindenesetre rövid ideig fennállott harmadik kate­gória mibenlétének tisztázásához kívánatos megismerni a taksás nemesek és portalista nemesek kategóriáit és a meghatározá­suknál követett szabályokat. A taksafizető nemesek kategóriája az 1647. évi 20. törvénycikk rendelkezései folytán különül el határozottan. Ez a törvénycikk ugyanis a portákkal nem bíró népelemek, armálista, menekült és praediális nemesek, keres­kedők, tőzsérek, idegenek, molnárok stb. megadóztatását a vár­megyék alispánjai, szolgabírái és előkelőbb nemesei hatáskörébe utalta. A vármegye a törvénynek eleget téve írja össze a por­tával nem bíró népelemeket és adóztatja. A portával nem bíró népelemek adóját nevezik taksának, ellentétben a hadi adóval, amely gyakran természetbeni szolgáltatás, katonatartás alakjá­ban kerül fizetésre s ezért nevezik német adónak is, egyébként pedig porció és kontribúció a neve. A taksafizetésre kötelezett nemesek számbavétele vonta maga után azt, hogy meg kellett állapítani pontosan, hogy ki tekintendő taksásnak, vagy ki tart­hat igényt portalista jogokra, mert a portalista nemeseknek a közterhekhez való hozzájárulása más, mint a taksafizetőké. A portalista nemes meghatározása az 1647. évi 36. t.c.-en alapult.

Next