Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral 4. (Kecskemét, 1866)

Ötödik szakasz. Kuruc-világ. 1703-1711

szári tábornokok által kiadott megannyi védlevél, a nyomozó őseink keservesen tapasztalták. Említve volt már, mikép atyáink az Önfentartás kényszerű­ségében, vagy mint ők kifejezték „szegény váro­sunk megmaradására“ minden kitelhetőt elkö­vettek, dacolni tehetetlenek lévén, szolgáltak egy­­iránt magyarnak, németnek, rácnak; de nem volt benne köszönet, mert az egyszer felizgatott rác nép, mint a partot szakított vízár, fékezhető már nem volt. — Alig futott híre a felföldi hadjáratnak s Kecske­métről a kuruchad zöme kiköltöztetésének, ismét becsapott a rác, a dunamelléki pestmegyei s kiskun­sági községeket fosztogatta, Kecskemétnek a kűn­­pusztákon tartott méneseit, gulyáit rablotta, s midőn Magó Mihály kecskeméti bíró November 14-kén har­madmagával két kocsin épen Szegedre báró Glóbitz tábornokhoz a rácok megfékeztetése végett indulna, Félegyházán, mely akkor még puszta volt s Kecske­mét bírta haszonbérbe a német rendtől, csak három mértföldnyire a várostól megrohanta egy rác csapat, kocsikat lovakat elrabolt, s a bírót és társait kifosz­totta *); másnap Deák Ferenc ezredes hadával s egy csapat városi fegyveressel a szomszéd Agasegyházi pusztára kiszállott ,­ s többször csatázott a rác rab­lókkal. Agasegyháza, Köncseg és Orgovány egy halomnál szögellenek össze, melynek tetején e pusz­ták hármas határa egymás mellett van felhányva s a három határkoronával ékeskedő halom ma is „Nyak­vágó“ nevezetet visel, népmonda szerint ugyanis az elkeseredett kecskeméti had itt metszette nyakát egy ") Szvitk. 117. lap. és Adókönyv 5. 57. 77. 242. 245. lap. Szvitk. 28. lap.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék