Csanád- Arad- Torontál Vármegye Hivatalos Lapja, 1937 (35. évfolyam, 1-56. szám)

1937-01-02 / 1. szám

/■ c XXXV. évfolyam, 1. szám. 1937. január 2. Szombat. CSANÁD-, ARAD- TORONTÁL VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 4’' Kiadja: CSANÁD VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. Szerkeszti: TARNAY IVOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: MAKÓ, VÁRMEGYEHÁZ. Böfizetési ár: Egy évre 50 pengő. Magánelőfizetőknek 24 pengő. — Megjelenik: Minden szombaton. Előfizetési dijak a várm. háztartási alap 55.206. sz. csekkszámlára fizetendők be. I. A CsanádiArAd'^Toroimlál vármegye 1—1937. au. s Megliivó. Csanád-Arad-Torontál vármegye törvényhatósági bizottságának Makón, 1037'. évi fanuáiLr l^ó ll-'én (hétfőn) délelőtt lO órcLkor tartandó évnegyedes rendes kiSa^g>^tilésére. Makó, 1937. évi január hó 1. FÄy István, főispán, elnök. Tárg>^soroZ£kt: 1. A vármegye alispánjának jelentése a közigazgatás elmúlt negyedévi ügy­menetéről. 2. A vármegye főispánjának jelentése a törvényhatósági bizottsághoz az ál­landó kijelölő bizottságba maga részéről két rendes és egy póttagnak kijelöléséről. 3. A vármegye alispánjának bejelentése ugyané tárgyban. 4. Szavazatszedő küldöttség kiküldése az ötödik pont alatt megejtendő név­szerinti titkos szavazáshoz. 5. A törvényhatósági bizottság részéről az állandó kijelölő bizottságba két rendes és egy póttagnak választása. 6. A m. kir. belügyminiszter urnák leirata Makó megyei város gyámpénztárá­nak 1935. évi számadása tárgyában. (Ref.: dr. Szmolenszky László vm. 11. főjegyző.) 7. Ugyanannak leirata a vármegyei nyugdijszabályrendelet módositása tár­gyában. (Ref.: dr. Fodor Sándor vm. aljegyző, tb. főszolgabíró.) 8. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter urnák leirata Somodi Péter volt utkaparó kegydija tárgyában. (Ref.: Ring Béla főjegyző.) 9. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák leirata a Madzsar Gusztáv alapítványi oklevél jóváhagyása tárgyában. (Ref.: Tarnay Ivor alispán.) 10. Ugyanannak leirata a gróf Tisza István ösztöndij-alapitvány 1935. évi zár­számadásának jóváhagyása iránt. (Ref.: Tarnay Ivor alispán.) 11. Ugyanannak jóváhagyó leirata a Jókai Mór jutalomdij alapítvány alapitó levele ügyében. (Ref.: Tarnay Ivor alispán.) 12. A vármegye alispánjának előterjesztése a vármegyei tiszti főorvos mellé orvosgyakornok alkalmazása iránt. (Ref.: Tarnay Ivor alispán.) 1 (— oldal II. rovat, 4 oldal.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék