Csongrád Megyei Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

ШттЫ Jenő iraletssMsiЪттжтшВт Taft«sb«viif«ii (Folytatás a 2. oldalról.) tó mozgalmakat. A tőkés­­országok unatkozásában a békés egymás mellett élés megvalósítására, a norma - lázált viszonyok, a kölcsö­nösen előnyös kapcsolatok kialakítására törekedtünk. 1.066. december 31-én a Magyar Népköztársaság 72 országgal állt, jelenleg ЯЯ országgal All diplomáciai kapcsolatban. — A Magyar Népköz­­társaság aktív tevékeny­séget fejtett ki a nem­zetközi szervezetekben is. A továbbiakban han­goztatta, hogy a népek bé­kéjének, a különböző tár­sadalmi rendszerű orszá­gok együttműködésének legfíSttb akádályozója, a nemeztközi imperializmus vezető ereje, az Egyesült Államok, amely makacsai ellenszegül a vitás kérdé­sek békés eszközökkel tör­ténő megoldásának. — A szocialista világ­­rendszer szerepe a világ­ban egyre nagyobb, mind meghatározóbb lesz. Még jelentősebb lenne ez a szerep, ha a szociaMsto vi­lág a legfontosabb nem­aetközi kérdésekben egysé­gesen lépne fel. Ezért kell 37, egység megerősítésén munkálkod­ni minden szocialista or­szágnak. Ami a Szovjet­uniót és legközelebbi szö­vetségeseit — köztük ha­zánkat — meti, e tekintet­ben nem érheti semmi­lyen szemrehányás. A nemzetközi munkás­mozgalom kiemelkedő ese­ményéről, az SZKP XXIV. kongresszusáról szólva a kormány elnöke rámuta­tott: Ez a nagyszabású ta­nácskozás, a kommunis­ták munkaértekezlete mér­földkő a szovjet nép tör­ténelmi utján, egyben ki­magasló eseménye a szo­cializmust építő országok életének, a világ kommu­nista mozgalmának, az egész nemzetközi életnek. A kongresszust, az egész világhoz hasonlóan nagy figyelemmel kísérjük mi, magyarok is. „Kiemelke­dő jelentőségűnek értékel­jük Brezsnyev elvtárs mé­lyen szántó helyzetelemzé­sét a Szovjetunió belsó helyzetéről, s mindazokat a tennivalókat, amelyek tovább erősítik a Szovjet­unió Kommunista Pártjá­nak vezető szerepét a kommunizmus építésében: a nemzetközi kommunista mozgalom egységének meg­szilárdításáért folyó küz­delmet, s a külpolitikai kezdeményezéseket, ame­lyek jelentősen megjavít­ják a világbéke biztosítá­sának feltételeit. Nagy fi­gyelemmel tanulmányoz­zuk Koszigin elvtárs be­számolóját a szovjet nép­gazdaság elkövetkező fej­lődéséről, a kommuniz­must építő szovjet nép élet- és munkakörülmé­nyeinek pozitív változá­sairól.” Az SZKP kongresszusán megfogalmazott értékelé­sekkel a legteljesebb mér­tékben egyetértünk és lel­kesedéssel töltenek el azok a célok, amelyek az SZKP XXI V'. kongresszusának ta­nácskozásain megfogalma­zódnak. Beszéde végén Fock Je­nő a következőket mon­dotta: — Kipróbált, igaz bará­tunkhoz, a Szovjetunióhoz hasonlóan mi is céltuda­tosan, lépésről lépésre, szorgalmas és fegyelme­zett munkával tudunk csak tovább haladni gazdasági és társadalmi fejlődésünk­nek útján. Sikereink — mint eddig is — a szo­cializmust építő népeknek, a szocializmus és a világ haladó erői gyarapodásá­nak szerves részét képe­zik. Munkásosztályunk, dolgozó népünk hatékony támogatását kérjük ahhoz, hogy politikánkat követke­zetesen valóra tudjuk vál­tani. Kérem szavazatukkal, bizalmukkal és mindenna­pi munkájukkal támogas­sák igazán nemes és von­zó nagy társadalmi célki­tűzéseink megvalósítását! Fock Jenő beszédét nagy tetszéssel fogadták a nagy­gyűlés résztvevői. A kormány elnökének beszéde után több hozzá­szólás hangzott el. A lel­kes hangulatú nagygyűlés Kroszner Lászlónak, a me­gyei tanács vb-elnökének zárszavával ért véget. A nagygyűlés után a kormány elnöke hosszan tartó eszmecserét folytatott a megye és a város veze­tőivel. Becsülettel és felelősséggel dolgoznak Sünden kűfönöBebb elő­készítés és szervezés nél­kül vált a kongresszusi verseny az 1971. évi felada­tok sikeres megvalósításá­ért folytatott nemes vetél­kedéssé a MÁV Szegedi Igazgatóságának szolgálati helyein. „Dolgoznunk kell becsülettel és felelősséggel, mert ez jobb életünk, bol­dogulásunk forrása” — így fogalmazták meg a párt X. kongresszusának tett fel­ajánlásaikban a munkahe­lyek, és az e címért küzdő szocialista brigádok szán­dékát, akaratát a szentesi, a szegedi vasúti csomópont es más munkahelyek dol­gozói. Ez a tartalma és cél­ja annak a tömegméretek­ben kibontakozó munka- és társadalmi aktivitásnak, amely e jelszó nyomán bontakozott ki: a kongresz­­szusi versenyhez méltó tel­jesítménnyel! Most, a munka ünnepe előtt ismét visszatekinte­nek arra az időpontra, Az Állami Kereskedelmi Felügyelőség folyamatosan ellenőrzi a kereskedelmi árudákat, betartják-e azo­kat az előírásokat, amelye­ket a szakma és a vevők gondos, rendes kiszolgálása megkövetel. Napjainkban még. sajnos, szükség van a szigorú ellenőrzésre, a fel­ügyelőség nemegyszer talál hibát, és viszonylag gyak­ran kényszerül bírságolni. A legutóbbi hetek jegyző­könyveiből ragadtuk ki az alábbi eseteket.-йг ч Ásotthalmon, a Móraha­­lom és Vidéke Áfész ottani önkiszolgáló boltjában több cikkről hiányzott az ár.jel­­zés, a polcokon keveredtek egymással a más-más ér­tékű áruk. Nyolc csomag Hóvirág sajtot találtak az ellenőrök penészesen, le­jért szavatossági idővel, ám kiszolgálásra készen. Talál­tak 16 csomag pörkölt ká­vét is, szintén lejárt szava­tossági dátummal. Ásotthal­mon nem érékelték le a már nem friss kávét, nem vonták be a pultról a pe­nészes sajtot. A boltvezető, Hegedűs Ernő, 460 forint összegű büntetést kapott.-k Szentesen, a 13-as ÁBC- áruházban. a Csongrád me­gyei Élelmiszer Kiskeres­amelyhez méltó teljesít­ménnyel akarnak dolgozni 1971-ben. Ugyanis a mun­kásünnep, máj.us elseje előtt veszik át a tavalyi jó munkájuk jutalmát, a kü­lönböző kitüntetéseket. A vállalásaikat legered­ményesebben teljesítő szol­gálati helyek közül elnyer­te a Kiváló csomópont cí­met a szegedi, vezérigazga­tói dicséretben részesült a kedelmi Vállalat üzletében 1000 forintra büntették Hangai Györgyöt a húsosz­tályon. Szándékosnak mi­nősíthető módon megkáro­sította a vevőket. A 34 fo­rintos sertésdagadót leda­rálta és combként adta el 39 forintért. ☆ Baj volt a Csongrádi Áfész húsboltjában is. Az ellenőrök pontatlan beállí­tású mérleget találtak és „félretett” árut. A pult alól adták a sertésdagadót, a körmöt, a fejet. Ugyancsak Csongrádon, az áfész ÁBC-áruhózában is bírságolni kellett: Var­ga Dudás Istvánnét. 400 fo­rintra. Nem volt árjelzés a tojáson, zöldségen, hen­tesárun. citromon. Egyes áruk már eladhatatlan ál­lapotban voltak, de nem selejtezték ki őket. Egy­azon tálcán tartották az áruházban a 28 és a 38 fo­rintos kolbászt. nyilván nem azzal a célzattal, hogy az utóbbit adják el az előtt bi árán. ☆ A kereskedők nagyon jól tudják, hogy csökkent ér­tékű élelmiszert nem sza­bad forgalomba hozni. Né­melyeket egyáltalán nem, másokat csak alacsonyabb áron. Minden tejterméknek szentesi, s elnyerte a Ki­váló címet a Távló és Biz­tosító Berendezések Fenn­tartási Főnöksége. Már oda­ítélte az Élüzem címet a a MÁV Igazgatóság, illet­ve a Vasutas-szakszervezet Területi Bizottsága. Ezzel a címmel a hódmezővásárhe­lyi állomás büszkélkedhet. Igazgatói elismerést kapott a makói, a kiskundorozs­mai, az apatfalvi állomás, és a húskészítménynek sza­vatossági ideje van. Ha ez le­járt, a boltvezetőnek vissza kell vonnia az árut. A tej­termékek szavatossági idejét a vásárló is ellenőrizheti. (Igaz, nehezen, mert olykor olvashatatlanul jelzi a tej­üzem.) Azoknak az áruk­nak a minőségi romlását, amelyeken nincs jelzés, bármikor lehet reklamálni. Nem is kell arra a helyre visszavinni, ahol vettük, reklamálhatunk a legköze­lebbi élelmiszerboltban — közölte Fodor Pál. az ÁKF szegedi kirendeltségének ve­zetője. ☆ A szavatosság lejárta után is eladhatók, de csak olcsóbban, a következő ter­mékek: édesség, elsősorban a díszdobozos esomagolá­­súak, a hővel tartósított bébikonzervek, a pörkölt kávé. Az utóbbi annak megfelelően, amennyire el­öregedett már,, de mini­mum 10 százalékkal le­szállított áron. Éljenek rek­lamációs jogaikkal a vevők, ha azt tapasztalják, hogy nem tartják be egyesek a rendelkezéseket. ezenkívül a makói, a sze­ged-kisvasúti vontatási fő­nökség, a szentesi és a Sze­ged Tisza pályaudvari szer­tárfőnökség. A Szocialista Szolgálati Hely rímmel tün­tették ki a Szeged Tisza pá­lyaudvar főnökséget Erre a rímre az elmúlt években 39 szolgálati hely pályá­zott. öt nyerte el a MÁV Igazgatóság szolgálati he­lyei közül. Az elmúlt évek során ál­landóan terebélyesedett a szocialista brigádok moz­galma. A kongresszusi ver­senyben elért sikereik, vál­lalásaik teljesítése alapján a különböző szolgálati he­lyekről 23 brigádot ter­jesztettek fel az arany fo­kozatú kitüntetésre. A Vas­utas-szakszervezet területi bizottsága 21 kollektívának ítélte oda ezt a megtisztelő rímet. Ezek a brigádok most az 1971. évi munka­versenyben is jó példát mutatnak a vasutas dolgo­zóknak. Huszonnyolc „Kiváló könyvtár" — 27 „Kiváló művelődési ház" Szerdán я Művelődésügyi Minisztériumban Garamvölgyi József miniszterhelyettes első ízben adta át 28 ..Kiváló Könyvtár” és 27 ..Kiváló Mű­velődési Ház” igazgatójának a megtisztelő címet dokumentáló oklevelet, valamint jutalmat. Felszabadulásunk' 25., és Lenin születésének 100. évfordulója alkalmából az elmúlt évben a Művelődésügyi Minisztérium, a SZOT és a KISZ KB által meghirdetett, pályázati felhívás nyomán több mint 600 intéz­mény versengett. A könyvtárak közül Í2 köz­ségi és körzeti, öt járási, váro­si, 4 vidéki, szakszervezeti, há­rom megyei, két budapesti szakszervezeti, valamint a Fő­városi Szabó Ervin Könyvtár 2. kerületi egysége nyerte el a „kiváló” címet. A közönség igényeit legjobban kielégítő könyvtárakra jellemző, hogy egyenletesen emelkedik olvasó­táboruk száma. A közmüvelés bázis-intézmé­nyeinek versenyéből három megyei művelődési központ, tíz városi művelődési központ, négy budapesti művelődési ház, valamint tíz községi mű­velődési ház került ki győzte­sen. A kiváló cím elnyerésé­nek „receptje”, hogy a műve­lődési házak fokozottabban fi­gyelembe veszik a helyi igé­nyeket és adottságokat, növe­lik az ismeretterjesztő előadá­sok számát, a szakkörök, klu­bok és amatőr művészeti kö­zösségek tevékenységét ideális működési feltételek biztosításá­val segítik. Kiemelten foglal­koznak az ifjúsági klubok lét­rehozásával. (MTI) Ásotthalmon és Csongrádon hiányzott аж árjelzés Szentesen comb tett a /tagadóból A kávé olcsóbb, ha *ejárt a szavatosság! Ideje Bírságolt az ÁKF Ipfll НтштшъЫ A korszerűsített Péti Nitrogénművek (MTI-fotő — KS> A Péti Nitrogénművek kombi nált műtrágyát előállító üzem*. 1964-ben kezdték a Péti Nitrogénművek érdemleges fejlesztését, amelynek sorén új gázbontó-, ammónia­­szintézis, karbamid- és savüzem létesült. Ezekhez ^kapcso­lódva; az idén elkészül még egy kombinált műtrágyát előállító üzem is. A korszerű vízlágyító óránként 1400 köbméteres kapacitással működik, s új TMK-üzemet és központi laboratóriumot is létesítettek. Az évi egymillió tonnányi vasúti forgalom lebonyo­lítására korszerű út- és vasúthálózat kígyózik a föld fe­lett, új csatorna- és vízhálózat húzódik a föld alatt. A vállalat az ammónia gyártásánál négy évvel ezelőtt át­tért a szénről a földgázbázisra. Megszüntették a régi gáz­gyárat; ezzel 30—50 százalékos önköltségjavulást értek el az ammónia termelésében. Az eddigi bővítés két és fél milliárd forintba került. Mindez azonban csak kezdet ahhoz az óriási mtm­­kához képest, amelyet Péten а IV. ötéves terv időszaká­ban végeznek. Nyolc és fél milliárdért felépítenék egy új műtrágyagyárat, amely a tervek szerint már 1974-ben termel majd. Így válik lehetővé, hogy Magyarországon a tavalyi 146 kilogramm helyett 1975-re hektáronként (ha­tóanyagban számítva) 185, 1985-re pedig már 330—400 kiló műtrágya felhasználásával számolhassunk. Az élő­irányzott növekedés tehát meglehetősen nagy ütemű. A műtrágyagyártás költséges befektetést kíván, de jelentősebb termésnövekedést hazánkban is elsősorban csak így érhetünk el. A csongrádi tanács vb-O/ésérőt Regionális terv a mezőgazdaság fejlesztésére A MIRKÖZ Ktsz üzemcsarnokokat épit A csongrádi városi ta­nács még az elmúlt évben tárgyált a mezőgazdaság fejlesztésének lehetőségei­ről és döntött arról, hogy ei kell készíttetni a mező­­gazdasági üzemek távlati fejlesztési tervét. A ta­nács .végrehajtó bizottsá­gának szerdai ülésén a mezőgazdasági osztály már arról számolt be, hogy a távlati üzemfejlesztési ter­vek elkészítéséhez megtör­téntek a genetikus talaj­­vizsgálatok. Ennek alapján ez év szeptemberére a ter­vező intézet elkészíti a mezőgazdaság fejlesztésé- I nek regionális tervét. A MIRKÖZ Ktsz vezető­sége ez alkalommal szá­molt be a végrehajtó bi­zottság előtt a csongrádi üzem elmúlt háromévi te­vékenységéről. A vb meg­állapította, hogy a város fejlődése szempontjából az üzem eddigi eredményei, fejlesztésének lehetőségei igen jelentősek. A jelentés részletesen számot adott a ktsz termelési eredmé­nyeiről, létszám- és bér­­gazdálkodásáról, valamint a dolgozók szociális és kulturális helyzetéről. Is­mertette a beszámoló a továbbfejlesztés perspektí­váit is. Ezek szerint a kö­zeljövőben két, egyenként 2 ezer négyzetméter alap­­területű, valamint egy 900 négyzetméter alapterületű üzemcsarnok épül. A nyersanyag és a félkész termékek tárolására két 500 négyzetméter alapterü­letű modulbarak épül. A vb-ülésen jelentette be többek között Rév István, a ktsz elnöke, hogy az OKISZ elmúlt évi értéke­lése alapján az országos versenyben a MIRKÖZ Ktsz szerezte meg az első helyet. A végrehajtó bizottság •döntött a fejlesztési alapon tartalékként szereplő 572 ezer forint felhasználásá­ról is. Az említett összeget már korábban is a Körös­torok üdülőterület fejlesz­téséi-e szánták. A döntés: a partfürdő területén egy­részt az úthálózat. más­részt az egyéb közműhá­lózat fejlesztésére használ­ják fel a több mint öt­százezer forintot. 3 CSÜTÖRTÖK, tSSL AFBJJUS 8. Kiváló vasúti csomópont a szegedi — Kiváló főnökség a Rókusi TBF — Vezérigazgatói di­cséretet kapott a szentesi csomópont — Élüzem a hódmezővásárhelyi állomás — Több szolgálati hely kapott igazgatói dicséretet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék