Csongrád Megyei Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

Egerben játszanak a szentesiek Komoly vidéki megmozdulásnak szá­mít vízilabdában, hogy Kaposvártól Mis­­kolcig, Szegedtől Tatabányáig 12 OB-ben szereplő csapat jelentkezett a hét végi háromnapos egri versenysorozatra. A bajnokság előtti felkészülés egyik fontos állomása, találkozója lesz az egri torna, amelyre megyénkből Szentes és Szeged OB II-es csapatai utaznak. A háromna­pos küzdelemben 6—7 mérkőzésre szá­mítanak a szakemberek. A megyénkből utazó két csapat külön csoportba került A szentesiek ellenfelei Kecskemét és Pécs, a SZEOL pedig a DVSC és Mis­kolc csapatával mérkőzik. Harmadik csoport is van. és így a kialakult cso­portgyőztesekkel játszanak majd Eger, Szolnok és Tatabánya OB I-es együt­tesek A Szentesi Vízmű vízilabda-szakosztá­lyának vezető edzője, ár. Réhbeli József jól felkészítette fiait az idei bajnoki • küzdelmekre. Az egri szereplés náluk erőfölmérésnek számít. Felkészülésükről sok mindent lehetne írni, főleg annak szakmai területéről, de ebben a sport­ágban legfontosabb az úszás, az tölti ki edzésidejük nagy részét. Az alapozás időszakában nem volt ritka fejadag a napi R ezer méter (azt mondhatná vala­ki. hogy még gyalog is sok). Ha a gyor­saságról is kell példa, arra is kiemelkedő a napi 30x100 méter időre. Erős szintet kell tartani már ebben az évben a szentesieknek, hiszen nem lehet egyik évről a másikra felsőbb osztályba lépni. Szeretnének az idén dobogóra ke­rülni, mert ez most lenne időszerű en­nél a gárdánál. A csapatban szerepelnek: Dongó — Szenászki, Bódi. Szórádi. Soós, Boros. Orosz, Kádár, Halász, Ikládi, Si­pos. Egerbe azonban az ificsapat is uta-Pálya nélkül nincs előrelépés zik, hiszen formájuk miatt nekik is akad­­hat ellenfelük a három nap alatt. A szentesiek — részint a közlekedés, részint a magasabb osztály miatt —• az OB I-re úgy készülnek, hogy állandó edzőpartnernek a Szolnoki Dózsa csapa­tát választották. A terv és a velejáró feladat nem lesz könnyű, mert a fiúk­nak igen magas követelményeket tá­maszt. Hogy a fokozatosságot betartsák, az edző részletesen kidolgozza a tenni­valókat, amelyekben elsődleges a tanu­lás, megfigyelés, rutinszerzés A szolno­kiakkal ez a kapcsolatfelvétel jó kezde­ményezés. Részükről is előnyös, mert egy fejlődőképes együttessel, edzőpart­ner lenni, elősegítheti a magasabb szin­ten játszó csapat taktikai feladatainak gyakorlását. Azonos képességű, jó csa­pattal is akarnak edzeni a szentesiek, erre a SZEOL, együttesét választották eb­ben az évben, míg a gyengébbekkel is terveznek mérkőzéseket, Kecskeméten vagy Cegléden. Az előbb említett tervek, célkitűzések megbeszélésére is igen alkalmas fórum, találkozó a hét végi egri vízilabdatoma. Találkoznak a szakvezetők, véleményt cserélhetnek, tapasztalatokat gyűjthet­nek, sőt akár egyezséget is köthetnek a vízilabdasport továbbfejlesztésében, ed­zésmódszerek kialakításában. A szente­sieket azért érdekli külön az egri ren­dezés, mert hasonlóképpen szeretnék — ha az országos szervek is jóváhagy­­— ők is lebonyolítani jövőre Szen­tesen a húsvéti tornát, amikor már két medence is a pólósok rendelkezésére áll. A Szentesi Vízmű vízilabda-szakosztá­lya pénteken délután utazik Egerbe, ahol szombaton játsszák első mérkőzésüket. Ók igazi locsolkodást tartanak a hét vésén. ZELMAN FERENC .iák Egy M6 óta nemcsak a fiatal párok és a sétálni vágyó emberek, hanem a labdarúgók is felkeresik a vásárhelyi Népkertet. Az idősebb generáció fejcsó­válva, a fiatalabbak cso­dálkozva veszik tudomá­sul, hogy a METRIPOND labdarúgócsapatai jobb hí­ján itt tartják edzéseiket. Aki a miértre kíváncsi, elég, ha egy pillantást vet pályájukra, amely inkább egy tavaszi mélyszántás utáni szántóföld, semmint játéktér benyomását kelti. — Ez van — tárja szét kezét Rozik Miklós, a csa­pat edzője éá az öltözők megtekintésére invitál, amelyeknek állapota eny­hén szólva is kétségbeejtő. A sötét helyiségekben a beázott esőié mosta falak, a dickensi idők angol mun­kásnegyedeit idézik. A társaság — a környe­zet ellenére — vidám han­gulatban készülődik az ed­zéshez. Minden okuk meg­van rá, mert várakozáson felüli rajtott vettek a baj­nokságban. Két mérkőzés — három pont. Különösen az apátfalvi siker becses a vezetőknek, és játékosok­nak. Most sajnálják iga­zán az ősszel — sereghaj­tók ellenében — elhullaj­­tott pontokat. Míg a fiúk az esélyeket latolgatják, az edzővel megpróbáltunk a jövőbe nézni és reálisan mérle­gelni a megyei csapat helyzetét. A Mérieggyár példásan támogatja a klubot, és a sportszerető vezetők min­den feltételt biztosítanak a zavartalan sportoláshoz. Az idősebb játékosok mel­­c .. fett sokat ígérő tehetségek bontogatják szárnyaikat. Káplár és Szűcs a megyei ifíválogatottnak is tagjai, A szakvezetés célja; a jó kollektív szellem kiala­kítása. Hogy milyen siker­rel? Álljon itt egy példa. Kérdő Sándor, a csapat legidősebb játékosa bosz­­szú éveken át játszott a középhátvéd posztján, ami­kor egy fiatal trónkövete­lő miatt el kellett mozdí­tani megszokott helyéről. Jelenleg jobbfedezetet ját­szik — kitűnően. Példá­san megoldott az utánpót­lásnevelés kérdése is. A METRIPOND az egyik ál­talános iskola kis labdarú­góit • patronálja. Felszere­lést és szakembert bizto­sít a fiataloknak, akik az­után örömmel nyújtják be igazolási kérelmüket a METRIPOND-hoz. Mikor a tervek iránt ér­deklődtem, kesernyés gri­masz jelent meg a tréner arcán. — A pályahiány miatt nagyon korlátozottak a le­hetőségeink. A formába­­hozás idején nem áll mó­dunkban taktikai és tech­nikai elemeket gyakorol­ni. Ilyen körülmények kö­zött az 5—6. hely meg­szerzése 'is sikernek szá­mítana. Pedig több van a csapatban, csakhogy pálya nélkül nem megy. * Hatvanötezres város egy pályával. Ez a két szám megmagyarázza az alföldi város vegetáló futball­­sportját, no meg a tömeg­sport elmaradottságát is. Gyors és hathatós intéz­kedés segíthet esak_ ezen. THÉKES ISTVÁN A megyei II. osztály Aígyö—Deszk ЗЮ (1Л) Vezette: Ződi. A sáros, mély talajú pályán nagy küzdelem alakult ki a csa­patok között. Az algyőiek jobban alkalmazkodtak a talajhoz, és a 27. percben Szénási révén megszerezték a vezetést. Szünet után a 20. percben ismét Szénási volt eredményes, majd ügyes támadás végén Czi­­rok állította be a végered­ményt. Jók: Szénási, Feke­te, illetve Mihalecz es Gyorgvev. Kistelek—Tápé M (1:0) Kistelek, vezette: Sütő. A hazai együttes többet tá­madott, de a játék képe alapján a döntetlen igaz­ságosnak mondható. Textüművek—Nagylak %Л (2:1) Alacsony színvonalú mér­kőzésen csupán a vendég­csapat könnyelműségén múlott a meglepetés. Nagymágocs— Fábián Sebestyén 3:0 (1:0) Az iramos mérkőzésen mindkét oldalon több gól­helyzet maradt kihaszná­latlanul. A határozottabb csatárjátékot mutató hazai­ak ilyen arányban is meg­érdemelten nyertek. Gólló­­vök: Kovács S. (2), és Sza­bó Imre. i. Tápé js 8 s i ’7-1? гг Z. Aígyö 15 S S ! 37-14 31 3. Csanádpalota 1113J 34-18 ?o 4. Sándorfalva 14 8 2 4 33-34 18 5. Textil 15 8 1 6 35-19 17 6. Deszk 15 7 3 5 25-23 17 7. Kistelek 15 7 2 в 53-25 1« 8. Nagymagocs 15 e 2 7 26-33 14 9. Nagylak 14 4 4 S 15-36 12 Т». Fabians. IS 3 5 7 24-38 11 11. Baktó 14 4 2 8 13-36 1» Tanfolyam Az MTS Csongrád me­gyei tanácsa ebben az év­ben is segédedzői tanfolya­mot szervez, hogy módot adjon különböző sportágak­ban a fiatal sportszakem­berek bevonására, képzésé­re. Ez az újabb lehetőség ismét várja azokat a volt játékosokat, akik szeretik valamely sportágat, már nem művelik aktívan, és szívesen nevelnék a fiata­labbakat. Ehhez kíván se­gítséget nyújtani a tanfo­lyam, amelynek elvégzése után a segédedzői oklevél mellékfoglalkozás vállalá­sára jogosítja a jelentkezőt. A tanfolyam 1971 őszén indul, tanulmányi ideje egy év. Az anyagát 10 egész na; pos elméleti konferencián sajátítják el a hallgatók, amelyre havonként egy­­egv alkalommal kerülne sor. Gyakorlati részét — a sportágtól függően — 10— 21 napos táborozáson isme­rik meg a hallgatók. A je­lentkezés határideje 1971. június 15. Ezt a lehetőséget első­sorban a sportegyesületek­nek kellene jól kihasználni. Az elnökség, együtt a hoz­zájuk tartozó KlSZ-szerve­­zet vezetőségével, tegyenek javaslatot egy-egy sporto­lónak e tanfolyamon való részvételére, tegyék lehető­vé, hogy a kiválasztott já­tékos, pedagógus vagy sportvezetőségi tag való­ban végezhesse • el ezt a tanfolyamot, és annak el­végzése után biztosítsák munkájának végzését, lehe­tőségeit is. Ezzel nagy elő­relépést tehetnének a sok helyen hiányzó sportveze­tők. edzők képzésében. A tanfolyam jelentkezési fel­tételeiről és egyéb tudni­valóiról később tájékoztat­juk olvasóinkat Л CSLSZ-ben Az elmúlt bajnoki for­dulóban Mindszent, csapata a Makói TVSE ellen mér­kőzött, makói pályán. A vendégcsapat nem nyugo­dott bele a bírói döntésbe, azzal indokolva, hogy az előzőleg megadott gólt még abban a percben érvényte­lenítette a játékvezető, sze­rintük tévesen — benyúj­tották óvásukat a labdarú­gó-szövetséghez. A CSESZ tegnap este tárgyalta a be­nyújtott reklamációt. Ismeretes dolog az MTS Csongrád megyei tanácsá­nak beszámolójából, hogy a sportegyesületek sokat fej­lődtek az utóbbi években. Mégis vannak példák arra, hogy anyagi okokra hivat­kozva csapatok lépnek visz­­sza a bajnokságból. A leg­utóbbi bejelentés szerint a Szegedi Textil tartalékcsa­pata mondott búcsút a to­vábbi játéknak. Nem azért vajon, mert nagyok az igé­nyek? HODIKOT-sikerek Kecskeméten SZEOL—Szegedi Építők 5:0 (4:0) Kecskeméten, a modern 50 méteres fedett meden­cében rendezték meg a területi gyermekbajnokság II. fordulóját; amelyen a Csongrád megyeieken kívül Pest, Szolnok, Békés és Bács-Kiskun megyék legfiatalabb úszói 's rajthoz álltak. A HÖDIKÖT úszói ezúttal sem vallót­ok szégyent, három győzelmet is arattak. Legjobban a Török testvérek, Sándor és Éva szerepeltek. Előbbi úgy "zött 1500 méteren, hogy 1 percet javított legjobb ered­­iínyén, s közben 800 méteren is túlszárnyalta eddigi legjobbját, Török Éva pedig mindkét hátúszószámban a leggyorsabb gyermekúszónak bizonyult. Eredmények: 100 m leány gyors: 3. Török É. 1:19.2. 100 m leány hát: 1. Török É. 1:23.5. 200 m leány mell: 3. Kotormán 7.s. 3:31.3. 200 n: leány gyors: 2. Török É. ?:53 5. 200 m leány hát: 1. Török É. 3:02.1, 400 m leány gyors- ?. Török É. в:20.1. 1500 m fiú gyors: 1. Török S. 22 :!2.2 (közben 800 méteren 11:30.3). A vasárnapi bajnoki mér­kőzésre — a Komlói Bá­nyász lesz a Tisza-parti stadion vendége — készülő SZEOL labdarúgó-csapata tegnap délután a megyei bajnokság éllovasával, a Szegedi Építőkkel játszott barátságos mérkőzést. Az NB I-esek Gilíeze (Bolya) — Várhelyi III.. Molnár, Vass, Kerekes — Bánfalvi (Ladányi), Dávid — Jósa, Pataky (Pikó). Vö­rös (Berkes), Kozma II. ösz­­szeállítású csapata az еЦб félidőben sok formás tá­madást vezetett, de a ki­alakított gólhelyzetekből csak négyet sikerült érté­kesíteniük. Szünet után az Építők be­szorult saját térfelére, vé­dői jól tömörültek, így a SZEOL csatárai mindössze egyszer találtak kapuba. Góllövő: Jósa (2), Vörös. Pataky és Dávid. § Újabb európai siker Nagoyában Szerdán Nagoyaban, az asztalitenisz világbajnokság férfi egyes negyeddöntőjé­ben nem sikerült úgy Klampárnak a folytatás, mint ahogy abban sokan reménykedtek. A 18 eszten­dős magyar játékos rutino­sabb kínai ellenfelével szemben becsületesen küz­dött, de végül is Hszi En Ting 3:1 arányban győzött, s ezzel Klampár kiesett. A fiatal sportoló azonban így is fő részese volt annak, hogy a távol-keleti ország­ban megtört a magyarok 14 éves sikertelenségi soroza­ta, s nemcsak aranyérem­mel, hanem további nagy­szerű eredményekkel ér­kezhet haza pénteken a Ja­pánban járt küldöttség. Az utolsó versenynap végeredményei: ' Férfi egyes: 1. Bengtsson (Svédország), 2. Ito (Japán). 3. Srubek (Jugoszlávia), Hszi En Ting (Kínai Népköztársaság). Női egyes: 1. Lin Hűi Csing (KSnai Népköztársaság), 2. Cseng Min Csi (Kínai Népköztár­saság), 3. Vostova (Cseh­szlovákia), Li Li (Kínai Népköztársaság). Rajt előtt A SZEOL TI. eilen győreíemme* mutatkwztafc benSi JWftxH férfi kézilaböásai. ok az újoncok a szombat—vasárnap Induló ké­zilabda-bajnokságban. Képen az egyik góldobás pillanata, a föl­dön Tóth István, az egyik legeredményesebb játékos (Botéi Sel­mán Ferenc^ KK-MÉRKÖZÉS: Celik—Diósgyőr 4:1 (3:0) Az MTK keddi sikeres KK-szereplése után a Di­ósgyőrnek nem sikerült a folytatás. Az elmúlt héten Diósgyőrben szerzett egy­­gólos előny kevésnek bizo­nyult. A jugoszláv együttes már az első félidőben há­romgólos előnyt szerzett. Szünet után kiegyensúlyo­zott küzdelem folyt, de a magyar csapat csak szépí­teni tudott Sikora góljával, így 4:2-es összesített ered­ménnyel a Celik jutott a KK elődöntőjébe. Tavaszi sorsolás Megyei férfi kézilabda-bajnokság l. forduló (ív. n.>: Sz. Ken­der—Sz. Volán II., Sz. Kábel— Szentesi Kinizsi, Mindszenti Tiszavirág SK—SZEOL, Sz. Spartacus—Csongrádi SC. Kis­­kundorozsm a—Sándorfalva. Sza­badnapos: Makói VSE. II. forduló (IV. 18.): Makói V SE—Dorozsma, Sándorfalva— Sz. Spartacus. Csongrád— Mindszent, SZEOL—Sz. Kábel, Szentes—Sz. Kender. Szabad­napos: Sz. Volán II. m. forduló (IV. 24 ,ym. Sz. Kender—SZEOL, Sz. Kábel— Csongrád, Mindszent—Sándor­­íalva, Sz. Spartacus—Makói VSE, Sz. Volán II.—Szentesi Kinizsi. Szabadnapos: Do­rozsma. IV. forduló (V. 2.): Dorozs­ma—Sz. Volán FI., Makói VSE —Mindszent, Sándorfalva—Sz. Kábel. Csongrád—Sz. Kender, SZEOL—Szentesi Kinizsi. Sza­badnapos : Sz. Spartacus. V. forduló (V. Э.): sz. Ken­der—Sándorfalva, Sz. Kábel- Makói VSE, Sz. Spartacus— Dorozsma. Szentesi Kinizsi— Csongrád, Volán II.—SZEOL. Szabadnapos: Mindszent. VI. forduló (V. 16.) : gK. Spartacus—Sz. Volán TI., Do­rozsma—Mindszent, Makói VSE —Sz. Kender, Sándorfafr*áb«= Szentesi Kinázsi, Csongrád-* SZEOL. Szabadnapos: Sz. Ká­bel. m forduló (V. 23.*: Sz. Ká­bel—Dorozsma, Mlndszent—Sz. Soartacus, SZEOL—Sándorfal­va, Szentesi Kinizsi—Makói VSE, Sz. Volán П.—Csongrád. Szabadnapos: Sz. Kender. vm. forduló (V. 30.): Mind­­szent—Sz. Volán EL, Sz. Spar­tacus—Sz. Kábel, Dorozsma— Sz. Kender, Makói VSE—SZE­OL, Sándorfalva—Csongrád. Szabadnapos: Szentesi Kinizsi. IX. forduló (VI. 6.): Sz. Ken­der—Sz. Spartacus, Sz. Kábel- Mi ndszent, Csongrád—Makói VvSE, Szentesi Kinizsi—Dorozs­ma, Sz. Volán II.—Sándorfalva. Szabadnapos: SZEOL.. X. forduló (VI. 13.): Sz. Ká­bel—Sz. Volán ГГ., Mindszent— Sz. Kender, Sz. Spartacus— Szentesi Kinizsi, Dorozsma— SZEOL, Makói VSE—Sándor­falva. Szabadnapos: Csongrád. XI. forduló (VI. 20.): Sz. Kender—Sz. Kábel, Csongrád— Dorozsma, SZEOL—Sz. Sparta­cus. Szentesi Kinizsi—Mind­­szent, Sz. Volán П.—Makói VSE. Szabadnapos: Sándor­falva. Járási csapatok eredményei Az elmúlt vasárnapon a szentesi járás is bekapcso­lódott a bajnoki küzdel­mekbe, bár egy-két csa­pat kimaradása miatt nem volt teljes a forduló. Ered­mények: Derekegyháza— Árpádhalom 5:0, H. Por­celán—Csany telek 1:0, Mindszenti Lenin Tsz— Székkutas 2:2, Tömörkény —HÓDIKÖT 0:10. 1. Szervér 11 8 2 1 24- 3 IS 2. H. Porcelán 12 7 4 1 25- 7 IS 3. HÖDIKÖT 12 7 2 3 24- 9 16 4. Mindszenti L. 12 7 2 5 26-7 5 16 5. Derekeg.vh. 12 7 1 4 29-17 15 6. Csanytelek 12 6 2 4 15-15 14 7. SZVSC 11 3 4 4 15-18 7« s. Székkutas 12 4 2 6 17-21 ю 9. Arpádhalom 11 3 2 6 12-19 8 J0. Eperjes 11 2 3 6 11-28 7 11. Tömörkény 12 2 1 9 9-29 5 A makói járási küzdel­mekben Szikánes és Pitva­ros csapata ért el nagyobb arányú győzelmet, a kö­­vegyieknek öt gólt, a ma­­rosleleiefcnek pedig tizet rúgtak a csatárok. Eredmények: Magyarcsa­­nád—Ferencszállás 1:0, Szikánes—Kövegy 5:1, Föl­deák—Óföldeák 3:1, Ki­rályhegyes—Ambróziáivá 3:1, Pitvaros—MarosLele 10:0. A csapatok 1. Földeák 2. Magyaros. 3. Királyh. 4. Iviszombor 5. Pitvaros fi. Marosleie 7. Szikánes . 8. Ambrózfalva 4. Oföldeák 10. FprencsT-allás 11. KÖvegy .sorrendje: 12 8 4 - 27-10 20 12 9 1 2 35- 8 19 12 9 - 3 35- 3 18 11 7 2 2 23-13 16 12 fi 1 5 37 13 13 12 4 2 fi 20-36 9 12 3 2 7 18-23 8 12 3 2 7 1Г-2Ч 8 12 2 4 6 22-36 ö 12 3 1 8 14-25 7 12 2 - 10 8-41 4 CSÜTÖRTÖK, No ÁPRILIS 8,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék