Csongrád Megyei Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

- • HÍRLAP Virágzik a tulipánfa A szegedi Széchenyi tér hires tulípánfái néhány nap­ja felöltötték a szokásos, enyhén rózsaszín virág­­felhöruhát. A zöld burokból kibújtak a szirmok, zártán, szigorúan, viaszos szépségben. És bimbóban ma­radtak napokig. A szeles, hideg időben nem kaptak any­agi napfényt, hogy kitárulhattak volna a virágkelyhek. Lassú virágzás az idei. Más években, melegebb tava­szokon, szinte еду-két nap alatt nyílt ki és hullat le a szirpmözön. Az idén elhúzódik, tovább tart a virulás. Filozófus- es költői lelkek elmélkedhetnek rajta, mi jobb? A didergés, de hosszabb ideig életben maradó szépség, vagy forró napsugárban a gyors kitárulkozás pompája és a hirtelen halál? Á hafármenti árucsere segítésér© Népviselet©« palóebabák külföldre A Szécsényi Háziipari. Termelőszövetkezet termék kei a felhasznált díszítőelemek, figurák a palóc népi hagrjományokat tükrözik. Az utóbbi években különösen népszerűek lettek a színes népviseletbe öltöztetett babák a külföldi vásárlók körében. Képünkön; Palócbabák — indulásra készen. (MTI-fdtó: Bereth Ferenc.) Kétszáz húsvéti mentesítő szerelvény Kétszáz mentesítő vonatot indít a MÁV hüsvéffeer — jelentette be Lindner József, a MÁV vezérigazgató* helyettese szerdán délelőtt tartott sajtótájékoztatóján. A mentesítő vonatok többsége a fővonalakon közlekedik. Április 9-, 10- és 12-én a miskolci vonalon 41, a debre­­eenin 32, a hegyeshalmin 20, a békéscsabam 17, a péesb» 14 kisegítő vonatot vehetnek igénybe az utasok. A továbbiakban a vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy h us vét után a villamosítási munkálatok miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok a bndanest— szobi vonal Nógrádverőce és Szob közötti szakaszán. A nemzetközi vonatok egy részét más vonalra terelik, n belföldi személyvonatok közül néhány pedig csak Vá­rig, illetve Verőcéig közlekedik. Az utasokat vonatpótló autóbuszokkal szállítják Szobig. (MTI) Garázdákat ítéltek el A vásárhelyi bíróság íté­© ENGEDÉLYEZTEK. Évek­kel ezelőtt megállapították már, hogy a Marosból kitermelt iszap több olyan tulajdonság­gal rendelkezik, mely alkal­massá teszi gyógyiszapként való felhasználásra. Az Egész­ségügyi Minisztérium tavaly engedélyezte a marosi gyógy­­iszap kitermelését és forgalom­ba hozatalát. Az engedélyt a makói városi tanács kórházá­nak adták ki. Ugyanekkor hozzájárultak ahhoz is. hogy a kitermelt iszap a Gyógyáruér­­(.ékesítő V állalaton keresztül külföldre kerüljön. A belföldi forgaiombahozatal engedélye­zése is várható. A makói kór­ház 1971-ben több mint 200 ezer kiogramm iszap kiterme­lését és forgalomba hozatalát tervezi. A munkákhoz szüksé­ges béralapot a városi tanács biztosította a kórház részére. Előreláthatóan mintegy 313 ezer forintos bevételhez jut maid я maliói kórház a marosi g5'égy iszap értékesítésével, © ELÁSTA ÁLDOZA­TÁT. A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság em­berölés miatt letartóztatta Is eljárást indított Sajtos János László 1932-ben szü­letett, most 39 éves szen­tesi (Berekhát 32.) lakos el­len. aki március 4-én együtt italozott Héja Ist­ván 40 éves, rokkant nyug­­díias, kiskirálysági (80. sz.) lakossal, majd italozás után az ő lakására men­tek. ahol civódni kezdtek, és ekkor Sajtos a rokkant embert többször arcul ütöt­te. aki az ütések következ­­t ében eszméletét vesztette. A verekedést követően Saj­tos lefeküdt, de amikor az éjszaka folyamán felébredt, észrevette, hogy italozótár­sa meghalt. Még az éjsza­ka folyamán Sajtos az is­tállójában Héját egy gödör­be elásta. Az ügyben meg­indult a vizsgálat. — ÜJA.BB KIRÁLYSÍROK? Ismét megkezdődtek az ásatá­sok a székesfehérvári közép­kori romkertben, ahol э közép­kort királyi bazilika ..titkai" után kutat dr. Kralot ánszky Alán, az . István király múze­um tudományos munkatársa. A munkák célja a Bazilika mélyebben fekvő rétegeinek megismerése, s a legalsó, I. István király által épített templom maradványainak a “eltárása. Már az ásatások el­ső. ősszel befejezett szakasza tó néhány nemzetközileg is ér­deklődésre számottartn újdon­sággal szolgák. A legérdeke­sebb lelet egy 6x6 méteres ol­tár és a hozzátartozo kripta­­egység volt. amelyet 1083-ban. állam alapító királyunk szentté avatására építettek. Dr. Kra­­lovánszky Alán feltételezi, hogy rábukkantak István ki­rály régóta keresett sírhelyére. Óiból megvizsgálják a már feltárt királysírokat. A feltéte­lezések szerint számuk való­színűleg bővül, s újabb, eddig még ismeretlen sírboltok ke­rülnek elő. CSONTOS MAGDA □ MEGALAKULT a ma­kói Kossuth Tsz-ben a nő­bizottság. Négyéves időtar­tamra, 19 tagból álló bi­zottságot választottak, mely segíti a nők között végzett politikai és kulturális mun­kát. A termelőmunka javí­tására, munkaversenyek szervezésére, ismeretter­jesztő előadások megtartá­sára, a szociálpolitikai kér­dések megoldására stb. ja­vaslatot tesz a tsz vezető­ségének. > VÉGET ÉRT Pécsett szerdán az ének-zenei ál­talános iskolák növendé­keinek ,,Szálljon a dali’ el­nevezésű országos találko­zója. amelynek eseményei az úttörőmozgalom fennál­lásának 25. és Bartók Bé­la születésének 90. évfor­dulójához kapcsolódtak. A háromnapos találkozón több mint félezer lány és fiú vett részt, s kórusaik több hangversenyt adtak. Szerdán a Liszt Ferenc­­hangversenyteremben nép­daléneklési és hangjegyol­­vasási vetélkedőt tartottak — a zsűri elnöki tisztét Kodály Zoltánná töltötte be —, majd záróhangver­sennyel búcsúztak el a gyerekek egymástól és a vendéglátó mecsekaljai vá­ros községétől. Ez volt a negyedik „Szóljon a dal!”­­találkozó. — MEGADTA MAGÄT. Denis Job, a 33 éves fran­cia, 12 gyermekes család­apa, aki őrültségi rohamá­ban megölte feleségét, majd hat gyermekével együtt, el­­barikádozta magát, kedden este 19 óra körül megadta magát a csendőröknek. Hozzájárult ahhoz, hogy gyermekeit a rokonokhoz szállítsák, 6 maga pedig be­szállt az egészségügyi szer­vek egvik kocsijába. Most a Cousances-les-Mines-i kórház idegosztályán tar­tózkodik, és az orvosok kérdéseire válaszol, akik elmebeli állapotát igyek­szenek kivizsgálni. Az ered­ménytől függ, hogy bíróilag felelősségre vonják-e? — 29 ÉVES NAGYAPA. Nagypapa lett 29 éves ko­rában egy hamburgi nyu­gatnémet fiatalember. Horst Schenk 14 éves korára már apa volt, 15 éves elsőszü­lött lánya pedig a napok­ban „ nagyapává tette”. Horstnak összesen nyolc gyermeke van. A Magyar Kereskedel­mi Kamara tagvállalatai — mint már arról ko­rábban hírt adtunk — В ács. Békés és Csong­rád megyéket átfogó re­gionális kamarai szerve­zetet alakítottak Délma­gyarországi Összekötő Bizottság néven. Most néhány napja az aktuá­lis külkereskedelmi fel­adatok megoldásának elősegítésére viszont ha­tármenti árncsereforgal­­mi albizottság alakult. Ez az áj szerv az össze­kötő bizottság irányitá-A Csongrád megyei Hír­lap szerkesztősége március 1-tői tízfordulós pályázatot hirdetett „Mai életünk” címmel. Egy forduló, egy hónapig tart. A beküldött képek elbírálását — amely a kérdéses hónap végén történik — a lap szer­kesztő bizottságából ala­kult zsűri végzi. Az ered­ményről a pályázaton résztvevők lapunk hasáb­jain keresztül értesülnek. A díjazott képeken kívül öt darabot a szokásos ho­norárium ellenében köz­lésre is átveszünk. A ké­pek közlése folyamatosan történik, ez azonban ön­magában nem jelent még a versenyben helyezést. Beküldhető egy-egy sze­mélytől legfeljebb öt kép, a fenti témakörből. A ké­pek mérete 13x18 centimé­ter. Kérjük a képek hát­oldalán a szerző nevét és pontos címét feltüntetni, s azonkívül a kép témájára utaló rövid magyarázó szöveget is. Egy. forduló alkalmával — megfelelő számú kép esetében — kiadunk egy 300 forintos I. dijat és egy 200 forintos TI. díjat. A tíz forduló végén, az­sával tevékenykedik. Feladata a jugoszláv ha­tármenti árucsere fej­lesztése, a felmerülő aka­dályok elhárításának se­gítése. a kapcsolatok új formáinak feltárása, ki­munkálása, a nagyobb szervezettség és a köl­csönös előnyök biztosítá­sa. Az albizottság elnö­kévé Laki Imrét, a Csongrád, Bács megyei Élelmiszer- és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vál­lalat igazgatóját válasz­tották. az december hónap utolsó napjaiban egy I., két II. és három III. dijat adunk ki, az év során az egyes fordulókban legtöbb ered­ményt elért pályázóknak. Az első forduló március 1-én kezdődött és a hónap végéig tartott. Az addig beérkezett képek szerepel­tek az első forduló verse­nyében. A képek folyama­tosan bármikor beküld­hetők. Várjuk a fényképezést kedvelő olvasóink mielőbbi jelentkezését. Címünk: HÍRLAP, Sze­ged, Sajtóház. * A márciusi, első forduló T. díját — 300 forintot — Ruszka Barna, Csongrád, Felszabadulás útja 2—4. szám alatti lakos, amatőr­­fotós nyerte „Alkonyaiban” című fotógrafilvájával és beküldött kollékciójával. A 200 forintos II. díjat Fád­­ler Lajos, Makó, Bajcsy- Zs. utca 20. szám alatt la­kó amat'őrfotós kapta „Vá­rakozók” című képéért (kép a HÍRLAP április 6-i számában megjelent), valamint a „Szeretik. a természetet” című képéért. letet hirdetett Mészáros An­tal 25 éves földeáki lakos bűnügyében. Mészáros fe­leségével a Sarokház presz­­szóban szórakozott, * majd négy üveg sör elfogyasztá­sa után a vasútállomás felé indultak. Az úton ütlegelte feleségét, aki ezért beme­nekült a közeli tv-szerviz­­be. Férje utánament, vere­kedni akart a berrtlevők­­kel, végül kivonszolta az asszonyt, és a kapu alatt tovább folytatta a verést, sőt rugdalta is feleségét. Garázdálkodásának az URH-kocsi megjelenése ve­tett véget... Á bíróság ga­rázdaságban mondta ki bű­nösnek Mészárost, és ezért 6 hónapi szabadságvesztés­re ítélte, amelyet szigorí­tott büntetésvégrehajtási munkahelyen kell letölte­nie. Az elítélt a bűnösség megállapítása miatt felleb­bezett, szerinte egyszerű családi perpatvarról volt szó. Az ügyészség még nem nyilatkozott az ügyben, így az ítélet nem jogerős. Dékány József 44 éves, vásárhelyi (Tanya 1048.) la­kos, a Május 1. Tsz tagja 1970. december 14-én há­rom deci pálinka és ugyan­csak három deci bor elfo­gyasztása után egész nap a tsz területén ődöngött, vélt sérelme miatt többeket szi­dalmazott, majd belekötött a mezőőrbe is. A bíróság Dékányt folytatólagosan el­követett garázdaságban mondta ki bűnösnek, ée ezért 4 hónapi szabadság­­vesztésre ítélte, amelyet szigorított büntetésvégre­hajtási munkahelyen kell letöltenie. Elrendelte az el­ítélt kényszerelvonó keze­lését is. Az ítélet végrehaj­tását 3 évi próbaidőre fel­függesztették. Dékány az ítéletbe belenyugodott, mi­után azonban az ügyészség ebben az ügyben sem nyi­latkozott még, az itélet nem jogerős. Tökéletes kiszolgálás Mai életünk A HÍRLAP FOTÓPÁLYÁZATA A * első forduló nyertesei 1971. APRILIS 8., CSÜTÖRTÖK Dénes napja A Nap- kel 5 óra 11 perckor, és nyugszik 18 óra 23 perckor. A Hold kel 16 óra 14 perckor, és nyugszik 4 óra 06 perckor. SZÁZHUSZONÖT ÉVE, 1846, április 3-án — ól éves korában — halt meg Vásárhe­lyi Pál, a. reformkor legjelen­tősebb vízim émöke. a .Tisz;5.­­szabályozás tervezője, a Ma­gyar Tudományos Akadémia tagja. Oklevelét a pesti Tudomány­­egyetem mérnöki intézetében szerezte 1816-ban. 1833-tól Szé­chenyi Istvánnak, mint Duna­­szabály ozási királyi biztosnak az irányítása alatt elkészítette az al-dunai Vaskapu szabá­lyozásának tervét, majd meg­kezdte a később Széchenyiről elnevezett al-dunai út épílésot (1834—35). valamint a Vaskapu szabályozását (1834—37), amit azonban a kormánytámogatás megvonása miatt nem sikerült befejeznie. 18S7-ben a Vízügyi és Építé­szeti Főigazgatóság budai köz­pontjába osztották be mérnök­ként; itt 1841-től központi ha­józási felügyelői minőségben részt vett az ország különböző részem folyó vízi munkálatok ellenőrzésében és irányításá­ban. 1843-ban készítette el egyik legfontosabb munkáját, a Dunának és mellékfolyóinak az Adriai-tenger szintjére vo­natkoztatott magasság-megha­tározását. Fő műve a Tiszä­­szabályozás terve, amelyet végül is — hosszas vita után — teljesen Vásárhelyi elgondolá­sai alapján hajtottak végre, NÉHOL MÉG SZÉL ÉS ESŐ Várható időjárás csütörtök estig: Változóan felhős idő, szórványosan előforduló eső­vel, zivatarral. Mérsékelt, he­lyenként még élénk északnyu­gati, északi szél mérséklődik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 16—21 fok között. (MTI) MOZI Csongrádi Szabadság-: Orda­sok között. Szovjet film. (Fél 6 és háromnegyed 8.) Hódmezővásárhely: Béke: Az élethez túl sok. Csak 16 éven felülieknek. Színes olasz—fran­cia film. . (Háromnegyed 6 és 8.) Terv: Rekviem. Színes jugo­szláv film. (Negyed 6 és fél C.) Makó: Vörös Csillag: Vihar délen. Színes amerikai film. (Háromnegyed 6 és 8.) Szabad­ság: Mr. Zero három élete. Angol film. (Negyed 6 és fél 8.) Szeged: Szabadság: Szerel­mem. segíts! Csak 14 éven fe­lülieknek. (Fél 4, háromnegyed 6 és 8.) Vörös Csillag: Az év­század riportja. Színes magyar film. (Negyed 6 és fél 8.) Fáklya: Ha, . . Csak 16 éven felülieknek. Színes angol film. (Háromnegyed 6 és 8.) Szentes: Szabadság: Sparta­cus. I—II. rész. Színes ameri­kai film. (Fel 4, 7.) rádióműsor Kossuth 4.30 Hírek, időjárás. 4.33 Haj­naltól reggelig, zenés műsor. 5.00 Hírek, időjárás. 5.30 Reg­geli krónika I. 5.44 Falurádió. 6.00 Hírek, időjárás. 6.30 Hírek, időjárás. 6.45 Hallgatóink fi­gyelmébe. 7.00 Reggeli krónika II, 7.15 Körzeti időjárás. 7.50 Üj könyvek. 8.00 Hírek, időjá­rás. 8.05 Műsorismertetés. 8.20 Kozák Gábor József népi zene­kara játszik- Talabér Erzsébet és Varga András énekel. 9.00 III. Nemzetközi rádiójáték-fesz­tivál gyermekeknek. 9.39 Gia­como Lauri-Volpi énekel. 10.00 Hírek, időjárás. 10.05 Idő és valóság. 10.30 Olasz muzsika. 11.19 Utazás a Balaton körül. 12.00 Déli krónika. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Tánczenei kok­tél. 13.57 Csendes Don. 15.00 Hírek, időjárás. 25.10 Zengjen dalunk. 15.40 Kecskés Sándor klarinétozik és tárogató zik kisegyüttes-kísérettel. 16.00 A világgazdaság hírei. 26.05 Fel­legi Adám zongorázik. 16.29 Gondolatok filmekről. 16.44 Könnyűzene Fatachich Iván szerzeményeiből. 17.00 Hírek, időjárás. 17.05 Időszerű nem­zetközi kérdések. 17.15 Az Ex­­pressz-együttes felvételeiből. 17.35 T. Választó. 18.00 Opera­csillagok, operaslágerek. 18.30 Albert István népi zenekara játszik. 18.48 A költészet hete. 18.58 Hallgatóink figyelmébe. 19.00 Esti krónika. 19.35 Kap­csoljuk a Zeneakadémia nagy­termét. a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zeneka­rának hangversenye. Közben: 20.05—20.25 Láttuk, hallottuk. Kb. 21.35 Bányászérdek — tár­sadalmi érdek. Kb. 21.45 A dzsessz kedvelőinek. 22.00 Hí­­iek. időjárás. 22.20 Sporthírek. 22.25 Magnósok, figyelem! 23.10 Ütrahívás. 23.40 Schubert mű­veiből. 24.00 Hírek, időjárás. O. 10—0.25 György Pál operett­jeiből. Petőfi 6.20 Torna. 6.30—8.05 Azonos a Kossuth műsorral. 8.05 Ma­gyar előadóművészek felvéte­leiből. 8.45 Külpolitikai figyelő. P. 00 Daljátékokból. 9.40 Váci pillanatfelvételek. 10.00 A zene hullámhosszán. Közben: 11.00 Hírek, időjárás. 12.00 Könnyű­zenei híradó, 12.30 Rádiórek­lám. 12.32 Polkák. 12.40 Nevetni — nem kívánatos? 13.00 Hírek, időjárás. 1Я.03 Szolnoki tudó­sítónk jelentkezik. 13.20 Éneklő világ. 13.45 Időjárás- és vízál­lásjelentés. 14.00—18.00 Ifjúsági randevú — mindenki kedvére. — Közben: 14.30, 15.30 Hírek. 18.00 Hírek, időjárás. 18.IC Ol­vasóterem. 18.30 Századunk kó­­rusmuveiből. 18.53 Közvetítés a Kaposvári Csíky Gergely Szín­házból. Handabasa, avagy a fátyol titkai. Közben: 19.54 Jó estét, gyerekek! 20.00 Esti kró­nika II. 20.25—20.28 Üj köny­vek. 21.21 A költészet hete. Asszony a krosszékben. 21.31 Kovács Józsefné népdalokat énekel, Balogh Elemér cimbai­­mozik. 21.50 Max Weber: Al­iam. politika, tudomány. 22.00 Tavaszi parádé. 22.25 Beethoven kamarazenéjéből. 23.00 Hírek, időjárás. 23.15 Nóták. 24.00— 0. 10 Hírek, időjárás. TV Magyar televízió 10.00 Szünidei matiné. Film­­összeállítás. 17.33 Hírek. 17.40 Bukarest szökőkütjai. Román kisfilm. 17.55 Tízen Túliak Tár­sasága. 18.45 Vajúdó falvak. Riportfilm. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Minden ‘ kilo­méterkőnél. Bolgár filmsorozat.. 1. rész: Az uszály. 21.00 Tölt­sön félórát kedvenceimmel. III. r. 21.40 Variációk. Fiatal művészek műsora. 21.55 Ta­nácskozik az SZKP XXIV. kongresszusa. A Tv-h±radö kü­lönkiadása. 22.10 Tv-híradó — 2. kiadás. Jugoszláv tele vízió 9.95 Iskolatévé. 10.30 Német nyelv. 10.45 Angol nyelv. 11.00 Francia nyelv. 16.10 Biológia. 16.45 Tévékrónika magyarul. 17.00 Tanácsadó szülőknek. (Ism.) 17.35 Hírek. 17.40 Gyer­mekműsor Ljubljanából. 18.15 Hírek, események. 18.30 Néoi muzsika. 19.00 Tévéenciklopé­dia. 19.20 Egy egész élet egy év alatt. (Ism.) 19.50 Reklám. 20.00 Híradó. 20.28 Reklám. 20.35 Fényszóró. 21.35 A rettenthetet­lenek. Filmsorozat. 22.25 Hírek, 22.45 Kosárlabdakupa. Döntő. Közvetítés Antwerpenből, kép­felvételről. Román televízió 17.00 Magyar nyelvű adás. 17.30 * A volánnál: Autóveze­tőknek. 17.50 Román nyelvi és irodalmi műsor. 18.20 A leg­kisebbeknek . . . 19.00 Nemze­dékek stf étája. Riportműsor. 19.50 Folklór-intermezzók. 20.00 Dokumentumfilm. 20.40 Mező­­gazdasági riportfilm. 21.00 Л brassói Aranyszarvas-fesztivál műsorából. SZÍNHÁZ A Szegedi Nemzeti Színház műsora: Ne szóljatok bele! Bérletszünet. Kezdés este 7 órakor. «. о у GE AD MEGYEI HÍRLAP. Az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának lapja. Megjelenik: hétfő kivételevei: Főszerkesztő: Rácz Lajos. Szerkesztőség: Szeged. Magyar Tanácsköztársaság ú. Ю. sz. Telefon: 12-715. 12-716. A főszerkesztő telefonszáma: 15-729. Az éjszakai ügyelet teletonszáma: 13-306. Hódmezővásárhelyi szerkesztőseg: Tanacsháza, fszt. 15. Telefon: 305 es 319. Makói szerkesztő­ség: Lenin tér 22. Telefon: 44. Szentesi szerkesztőség: Kossuth L. mca 18. sz.. fszt. Telefon: 4?o. Csongrádi szerkesztőség: Felszabadulás útja 2—4 Telefon: 312. Kisdia a Csongrád megyei Lap­kiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovács László. Kiadóhivatal: S2eged. Magyar Tanácsköztársaság útja 10. Telefon: 13-500, 13-116. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető batmelv postahivatalnál es a Posta Központi Щг1ар Irodánál. Előfizetési dáj egy hónapra 20,— Ft. A lapot a Szegedi Nyomda nyomja. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. szám. Telefon; 15-506. Indexszám; 25 052.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék