Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1917 (15. évfolyam, 4-60. szám)

1917-01-18 / 4. szám

XV. Évfolyam. Szentes, 1917, január 18. 4*ikszán». Csongrád varmegye Előfizetési árait: Egész évre hivataiból. . . 15 korona küldve Egész évre más előfizetőnek ... 8 korona. Kiadó: Csongrád vármegye közönsége Szerkeszti: Dr. CSÚCS JÁNOS várm. főjegyző. Hirdetések ára: Az országos hivatalos lapnak hivatalos hir»­­detményekre nézve megállapított hird.-díjak Megjelen: minden heten, csütörtökön II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. A tüzelő anyagokkal való takarékosság. 66—alisp, 1917. szánt. Szentes város Polgármesterének, községek Elöljáróságainak. A tü^elöanyágokkal való takarékosság tárgyában 4470—1916. M. E sz. a kja* dott és a Belüg)i Közlöny 64-1916. számában megjelent konendolotre a Cim figyelmét ezaion is f-Ihivom azon utasiiá?» sa>, hogy azt hatósága területén fzéles körben tegye közhirré. Szentes, 1917, évi január hó 8-án. Alispán, A m. kir. ministeriumnak 3603-1916 M. E. számú rende ete a textil hulladékok forga« iombahozatalának korlátozásáról. 27—ali'p. 1917, szám. Szentes város Polgármesterének, járási Föszolgabiráknak, községek Elöljáróságainak. A texii’hulladékok forgalombahozatalá­­nak korlátozása tárgyában 3603 —M. E, 1916. szám alatt kiboc?ájtott s a Beliigvi Közlöny 1916 évi 64 számában megjelent körrendeletre a Cim figyelmét ezúton is felhívom azzal, hogy gondoskodjék a ren» deletnek hatósága területén a szokásos módon való közhírré tétele iránt és pedig olyképen, hogy arról az összes érdekeltek okvetlenül tudomást szerezhessenek. Szentes, 1917. évi Alispán. január hó 8»án. A m kir. minislerium 4196—1916. M. E. számú rendelete, a lenszövetek forí,a ómba» hozatalára és fe használására vonatkozó 1433 — 1916 M. E. számú rendelet újabb módositása tárgyában. 28 —alisp, 1917. szám. Szentes város Polgármesterének, járást föszolgabiráknak, községek E'üljáióságainak. A hnszövetek forgalombatiozatalára és felhasználására vonatkozó 1433—1916’ M, E számú rendulet újabb módosítása tárgyában 4196—1916 M. E, szám alatt kíbocsájlolt s a Belügyi Köziöry 1916. tvi 64 számában megjelent körrendt letre a Cim figyelmét ezúton is felhitom azza', hogy gondoskodjék a rendeletnek ha'ósága teiülefén a fzokásos íródon va'ó közhTré létele iránt és pedig olyképen, hogy írról az összes érdekeltek okvetlenül tudomáist szerezhessenek. Szentes, 1917. évi január hó g án. Alispán, Ili. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlések. Horgonyzott (cinkezett) vasedények haszna« latéból származható egészségi ártalmak Másolat; 183776-VlI.b. 1916, B. M*. számú körrendelet. Valamennj i förvényhaió­­ság első tisztviselőjének. (Ez a körrendelet Fiumóre is kiterjed.) A hadicélokra beszól» gáltatott háztartásbeli rézedények és réz» üstök horganyozott (cinkezeti) vafedények» kel cseréltettek ki. — Az ilyen edények» ről savak és savanyú ételek olyan menny'» ségü cinket képesek ennek oldhaió sói alak­jában feloldani, melyek — jóllehet ezen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék