Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1933. (25. évfolyam, 1-32. szám)

1933-01-05 / 1. szám

vónvhatósági szr.bályrendeletnek megfelelően kell telje?itcni,meg olynn ese­tekben iSjC'mikor ez előbb felsorolt utck vnlnmely földtulr jdonos f e,sorok­­knl bcszcgélyczendó^ birtok tc.gj:mnk e,syuttnl hntá.rit^is clkotiák.- - - ­­"Nem érinti e'z r. szcbtlyrenííelct n viz jogról szóló 1885:X}[III, f ,c, vágrChrjtáscT irán\. 45.689/1885.í’.J.K.szám cjc.tt kicjdott rendelet /:1085,á­­vi R.T.2219 .1.;/ 83,§-ábr..n c vizlefolyí,sok»medrek,árkok és csatornák mentán levő ültetvények korlátozására vonatkozó n tett rendelkezéseket sera.-4. §. Az e.gymással közvetlenül határos földbirtokok közös határvonala mentén teljesiEeiTdőügazdrsági fásitást úgy kell létcsiteni,hogy az a közös határvonalhoz 50.cm.^nél ne'lcgyen közeleob.­^A ^hegyközség területen ás a hegyközség kötelékébe nem tartozó szőlők,szőlőskertek ás gyümölcsösök menten^^tervezett gazdasági fásítások ~ végrehajtásánál az 1929.évi XVII.t.cikk 14,§-ának rendelkezései irányadók. Azokban az esetekben,amikor két szomszédos birtokos közül az l.§, értelmében mindkét birtokos köteles földbirtokát fasorokkal. szegélyezni,a két birtokos a közös határvonalon törvényszabta kötelességének olyc^nformán is eleget tehet,hogy magán a közös határvonrlon telepit ás te.rt fenn közös megegyezés sei egyetlen közös fasort,,- ^ “ It-sorÖkná,! g fákat egymástól általában 2.méter távolságra - fut'ó­­horaokos,vagy igen silány tejajokon pedig 1 .méter távolságra kell ültetni.-5. §. -2. A szr.bál}/rend elet életbclép^áse előtt létesített fnsorokr.t n:oste.ni helyükön továbbra is meg kell hagyni.fh- azonban mostani ^elhelyezésük a szc,­­bályrendelet rendelkezéseinek meg nem felelne, - a hatóságilag jóvá^^agyott he sznále ti tervben -előirt legelső kihasználásulT után rzokat a jelen sze.bály­­rcndeletnek megfelelő helyre kell áttelepitcni 6.§. A 2.§-ban említett kijelölési terv alapján létesített va^y azokat i fasorokat,melyeket rz idézett §.rá)apján fenn kell tartani, a földtulajdo­nos Í Z ”19'23:XIX.t.c. vógrch: jtást. és élethetáptetéso "iránt kiadott 7444/ 1925.F.M.számú rendelet /:1925.évi R.T.420.lap:/40. §-a í.lapján készített és jóváhagyott hrsznilrti terv szerint köteles ápolni )S gondoztii és a, ki­­hí sználás is csí;k a h- sználrti tervnek jmegfelelőcn tör ténhetik.­Az a föWtulaid^onos,eki az l.|-br,n tárgyalt kötelességeinek az er­­uőrendészeti hatóság Xitel kitűzött hctirideig S'arát hibájából eleget nem tcsz,^-az 1923:IIX.fclc .19. §-a és r,z 1928.évi XIt, c .15. §-ának“ 2.bekezdése ér­telmében kétszáz pengőig terjedhető pénz birs ág íc.l sujthr.tó. “ “ Azt : földtulr jdöhostjcAi a fe.sorok létcsi bésénél a 4.§.rendel­kezéseit meg nem ta,rtjr.,a 8.§-ban megnevezett hatóság . fasoroknak megfe­lelő helyre ve ló átteiepitésér e kötelezhc ti .­B.§. 9.§ "A: telepitett erdőkben idegenek által elkövetett károsítások r,z 1879:1X11,t.c,. lapján,., g sdesági fásitásekben elkövetettek pedig r,z 1894í XII.t.c...lapjan bűntettetnek 10, §. Sz a szabályrend let e. földmivclésügyi z 1 gí z s lígug}' 1 min is z • A leien szx.bályrendelet c.lkalmazasa körül felmerülő vitás ügyek­ben - exz illciékcs m.kir .erdőhiva tal vagy m.kir .erdőige zgr tós ig véleményé­nek meghe Ugatásával - e.z erdőrendészu ti heabóságok haá-iroznak .-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék