Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1934. (26. évfolyam, 1-34. szám)

1934-01-12 / 1. szám

Xm.évfolyam Szentes ,1934. januir 12 l.ssái:]. CSONGRADVARM HIVATALOS LAPJA Előfizetési ára; Egész évre hivatalból postán küldve 24 pengő. Kiadó: Csongrádvármegye közönsége. Szerkeszti: Csongrádvármegye főjegyzője. Hirdetések ára: Az országos hivatalos lapnak hivatalos hirdetményekre nézve megállapitott hirdetésdijak. Megjelenik szükség szerint. l.YmmTEll SZABÁLXRMD3LETEK ÉS KÖZÉRDEKŰ HATÁROZATOK. A vármegyei pótadónak 1954.évre történő --------------------------kirovása.-------------------------8222/alísp .1933.szám. r,. 1934.évi vármeíryei köl ts égve test liieí^ál lap i tó 74,083/1933. B'.M.sz .rendelet^, to vábbá az 1810/1932, s z .M.E,rend elet GS ennek végrehajtása tárgyában kiadott 1537/1932.eln.számií F,M. rendeletek alapja megállapitott vá,rmegyei pótadónak az Í934„év­­re történő kirovisa iránt,- ^ ikitározat. Miután ez 1810A932,sz ,n,D,rendelet í,§-a értelm.ében a_ varmegyei háztartási ,nyugdij és egyéb alanoír költségvetést hranyit varme.ryei pote.dobol kell feaesiii.a FA^083/1933,sz,B, ... Szentes megyei varosok polgárLiestO' rei^a községek elöljáróságait székhelyeiken,a vá-rm.eg^ei szám­­yevoaeget os a varmcíryei Hivatalos Lap szerkesztőiét e-^tesi­­tem. - “ ­Szentes ,1933. évi dc ccn]bor hó 22rün, Dr.Csergő,alispán JIoiCYlr.BI INTÉZKEDNI IGÉNYLŐ ÁLTALÁIÍOS JELLEGŰ RENDSLETEK, Magyar Hira^dó cimü film felvételek kötelező lejátszása, 8576/a 1 isp. 1933. s z ám, Főszolgabiráknak,Szolgabirói Kirendeltségnek, „ T,. . esgmihtfztartás végett felhivom Cim figyelmét a Kózlcnr mg 53,sz iraaban~a fenti tárgyten megjelent 163,990 A933.B.M.SZ,körrendelet: Szentes,193. ,évi januar hó 5-én.-Cr.Csergő sgk alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék