Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1935. (27. évfolyam, 1-35. szám)

1935-01-11 / 1. szám

JXVII* évfolyam* “ 3 ^ , Szentes, 1935, január 11. l*szám. CSONGRADViRMEGYE HIVATALOS LAPJA Előfizetési ára; Egész évre hivatalból postán küldve 24 pengő. Kiadó: Csongrádvármegye közönsége. Szerkeszti: Csongrádvármegye főjegyzője. Hirdetések ára: Az országos hivatalos lapnak hivatalos hirdetményekre nézve megállapított hirdetésdijak. I^egjelenik szükség szerint. II. TŰ7ÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ ÁLTAIÁNÜS JELLEGŰ RENDELETEK. Ma^axHiradó cimü fi Iraf elv ételek kötelező bejátszása, 8859/alisp. 1934. szára. Fősz olffabi ráknak. Szolgabiröi Kirendeltségnek. Tudomás és miheztartás végett felhívom Óira figyelmét a Belügyi Közlöny“ iiíulfévi 54, számában a fenti tárgyban megjelent 201089/1934. B.M, sz. körrendeletre.- ^ Szentes, 1935. évi január hó 3-án, ■ _ Dr. Csergő, alispán, — §§§ — III. ÁLTAiiNOS JELLEGŰ, DE TOVÁBBI INTÉZKEDÉST NEM'IGÉNYLŐ -^Z.ZZZZZZIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^ZZZZZZZZZ RENDELETEK, ÉRTESÍTÉSEK ÉS MÁS KÖZLELIÉNYEK. 19/alisp. 1935.szám. Gsongrád várraegye ali spán já tó1. Tárgy: A fogadóipar /; szállodák, penzi­ók:/ egyes kérdéseinek szatályozása, Pol^rraes terek, Járási FőszoIgabirák. Ara. ki/. Kereskedelemügyi Miniszter urnák a fenti tárgyban kiadott, s a f. eyi Belügyi Közlöny 1. számában megjelent 80202/1934, számú _ kör rend ele tere tudomás és mineztartás végett azzal hivom fel Gim figyelmét, ho^ a rendelet 2, §-ának /5/^oekezdése alapján hozott veghatarozatait abban az esetben, ha a fogadó /: szálloda,^ penzió:/ tisztasága, vagy, fóregnentessége ellen súlyos kifogás forog fenn, a köz egészségügy eb idegenforgalom érdekében köjetkezó'en fontos közérdek­ből, az 1929:X)CL,t.c. §-;a A/ bekezdésének a./pontja alapján fel­lebbvitelre való tekintet/élkül végrehajthatóknaknyilvánitsa.­­Szentes, 1935. évi január né ö-án^ Dr, Csergő, alispán. — §§§ —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék