Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1936. (28. évfolyam, 1-40. szám)

Cipész,csizraadia és papucsos iparban alkalmazottak munka­idejének szabályozása 12,1. Girooetőra^, ajánlása ,39 Gukorkajáték stb. engedélye­zésének megtagadása 14S. Cukrász ipari munka vasárnapi és Szt. István napi szünete­lésének szabályozása 2,18. Gs^ytelek községben betölten­dő irnokvégrehajtói állás pályázati liirdetménye 41 Csanytelek község tulajdonát képező egy dai'ab arab mén el­adására vonatkozó liirdetmétr' 166, Csatár Antal körözése 2l2.>221 Csiszár Jenó' körözése 12 Csongrádi éllamuti átkelési szakasz átépítéséhez hozzá­járulás biztosítása lö6 Csongrád m. városi főszámbe vői ■ _ állás pályázati hirdetmé­nye ~ 63,-72. Csongrád m, városi szémp tiszti állás pályázati hirdetménye 10ü,il5* Cson^rrád m. város városgaz­dái állás betöltésére vo­natkozó pályázati hirdet­­uióny " ' 180 Csongrád m. város versenytár­gyalási hirdetménye 10Ű0_m3. idomrtőtt terméskő szálli-.­­•'''tásáht'"■■ 75,-79; Csongrádi Tisza-hidon az egyirányú forgpiom bevezetése " 121 Csongrádi Tisza-hidon a javi­­tas tartama alatt a forga­lom korlátozása " 134. Csongrádi Tisza-hidon a na­gyobb nyomtávolságú jármü­vek közlekedésének engedé­lyezése ^ " lö9 Csürkó Józse-f körözése 24 Csutak Lajos körözése 131 özv. Czékus J'nosné körö­zése 181 Czvetkovics mndor ti- r.or küibzése 76 Darálásra szóló iparigazolvá­­nyok kiadásánál követendő eljárás ' 5 Díjtalan közig, gyakornoki . állás pályázati^hirdetraénye 1^, Dobák Valéria körözése 143 Doha ny le v e le k á tvé te lé n él irányadó általános és osztá­lyozási szabályok valamint zeknek beváltási árára vo­natkozó hirdetrűény 2Ü6. Dohánytermés beváltására ki­tűzött határidőkről szóló kimutatás ^ 200 Domokos György körözése 224 G. Sbadó alap 1937. évi költségvetési előirányzata 156 Itoeknek veszettség, elleni kötelező védőoltása 190. Ebvédjegyek számszerinti megosztássá 93 iigri közig, tanfolyamra való felvétel pályázati hirdet­ménye 219,-231. Egyesített nyugdíj alap 1937,évi költségelőirány­zata 153 Egyetemi klinikákon és álla­mi bábaképző intézetekben ápoltak után felmerülő á.po­fás i dijak oehajtása g 29 Erdőkezeiési költségjarulékok kivetése " 177 P. Faiskolai termesztvények bel­földi f orgalombaliozatalémak újabb szabályozása tá^rgyá^ban kiadott/ rendelet kiegészitése.. és módosítása 173 Falábú I^re munkakönyvének megsemmisítése 41 Faiuszövetség hirdetménye a gazdaif jak bel- és külföldi csereakciója tárg.yában 21 Farkaskutyák és ezek korcsai tartásának megnehezitése 162 Fehér József körözése • ■. 144 Fejes József körözése 66 ifi. Fekete ündrás körözése 06 ^ eke te ^Erzsébet körözése 132 Fertőző betegségek félhavi félhavi kimutatása . 6,-lű,--X9í2^ 26,- 31,- u4,- 48,- 60,- 7d^,­­o2,- 90,- jOf­­lOC',-117,-127,- 135,-148,-172',- 174,-184,-192,­­.212,-224,­Fióküzlettei rendtlkezo iparo­sok és kereskedők hetivásár-- 1 atog^'at-^.s i j ospsultság;a 37, Focht"j3óla körözése 161, Fogadókban, szállod.ákban stb. a b''riayaló rendszer megszün­tetése és a /ű-os rendszer be­­veBetóse 62, Folyékony tisztószer árusí­tása 148, Frontharcosként pályázóknéX az elsőbbségi ig,ény fennállá­sának igazoiisa " ' lüo Füszerpapr ika fe Idolg,ozás.a­­nak, minősitésének stb. sza­bályozása ^ ^ 171' Eüszerpapr ika-nrtéke si tés szabályozása és ennek szabá­ly oz-so.ról szóló rendelet vég­re haj tas a _ ^ 133 Fűszerpaprika minősitósével kapcsolatos dijak meffglla­­■pit sa " 171 h.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék