Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1937. (29. évfolyam, 1-41. szám)

1937-01-14 / 1. szám

CSONGRáDVARMEGYE ___________HIVATALOS LAPJA Előfizetés ára: Egész évre hivatalból postán Szerkeszti: Hirdetések ára: Az országos hivatalos lapnak küldve 24 pengő. - ... hivatalos hirdetményekre nézve Kiadói Cwngrádvármegye megállapított hirdetésdijak.- Csongrádvármegye közönsége. főjegyzője, f/egjelenik szükség szerint, ~zlll TüVí.BBI intézkedést IGÉKíLO KLTíLÁNOS jellegű RENDDLETiá|. life.so 18.t.» iil.kir. ^’-treskedclím-és Közitkeáósu^i Miniszter, Máaalat hiú« használ 46.104/1936,XI, s zám, M.kir, Ellaméixi ti Hivataloak^ Szente s* ü közúti közlekedésre is átalakitott algvői vasat; Tisza^idon az 1935. évi november hó 15-én 63.275/Í935.K,K-M.sz,a, kLlt r•. í: 1 e t te I, éithe lépU U fel vámszcdésn; 1 •alkalms.zarJc 1t.:.asac; egjíelórG 1937. évi Jecemocr ho 31-iv terjedő hatállyal a keiktkezőké* pen •állapítom meg; Várna i j ak: 1. / Gyaíogszemélyck után akár visznek terhet, akár nem egyenként ......................................................................................................4 fillér 2. / Szarvasinaíha, ló számár, öszvér és ezekhez hasüriló nagyobb Ulatok után darabonként befogva, vagy szabadon .........12 íiller 3. /Kise bb állatok, mint borju'^ csikó'^ sertés, juh; ■“'kecske és ezekhez hasonlók után darabonként ........................................... ó.iillór 4. / Könnyű jármüvek / targonca, járgány, taliga stb, után üresen 1 kocsissal,-sonóállat nélkül, valamint kerékpáT“"üta:n vezetőjével egy/ütt .................................................................................. 6 fillér ^ 5./ aj)ilyen megterhelt jármüve^ után 1 kocsissal y ■ vonoállat nélkül, valamint megterhelt K;trékpár után vc“zctővel lillér • ^ 6./ Rendes jármüvek / Hintó, kocsi, szekér stb,/ után üresen ' " 1 kocsissal, vonóállat nélkül, valamint oídalkocsi néiküir““ motor kerékpárok után 1 vezetővel .................................................... 12 fillér 7. /Ugyanilyc-n megterhe It jármüvek után 1 kocsissal vonófellat nólKűír ^2'iamint oidalkocsis motorkerékpárok után 1 vezetővel ............................................................................................. 22 filler, 8. / dexraelyszállitó automobilok és a rendc-snél na­gyobb önsúllyal bíró üres jármüvek / butorszállitd kocsik, tarszc-kerek, teherautók/ után vonó állat nélkül 1 vezető-“" vei, illetve 1 kocsissal .................................................................. 70 fillér 1937. január 14. 1. azám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék