Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1938. (30. évfolyam, 1-38. szám)

1938-01-12 / 1. szám

' , /i- A ^^MBa=^==sss=s=a=s===ss5==ss=B=saiÄ=^aÄrtEB«s*iBBB^L Äa 54286 . M CSONGRAD VARMEGYE(,.f, HIYATAL^S LAPJA Előfizetési ára; Egész évre hivatalból; Szerkeszti” Hirdetések ára; Az országos hivatalos postán küldve 24 pengő. ^ ^ , A ' lapnak hivatalos hirdetményekre nézve Kiadó: L.son|radvarmegye megállapított hirdetésdijak. Y Csongrádvármegye közönsége. főjegyzője. Megjelenik szükség szerint. i K vmEQrYEl SZABAYRmELE'TGK ÉS KÖZiJÍDEKÜ FxATÁZOZATCK. Csongrádvármegye alispánjától, 9384/alisp, 1937.szám. Szabályrendelet Cscngrá.dvóvmegyo közjóléti alapjáról.-H­'Kikirdete.m,“"hcgy a th, bizottság által o. fenti tárgy­­; ban 79/lígy.-5732/alisp. 1937. szóm alatt elketett és a Várme­gyei ^Hivatalos Lap 1937. évi 28. szamában meghirdetett vármegyá. szabályrendeletet a m.kir.. Belügyminiszter’ur az 1957. évi de­cember hc' 13-án keit 95.297/III .a. 1937.sz. rendeletével jóvó..­­hagyta. L- oZ'iiu''S;, x9ó8, cvi jp.nuar hC' 2-an. ! . ' -Gbcy xC. el is pán. j , Kivonat I Csíagrádvármegye törvényhát.csági biz-c ttsá^;an?A Sze.nt^sen; az 1937.évi I' december hó 21. napján to.rtctt rendkívüliAözgyüléso iegyzókönyvéből. 157 Agy. ■■ ­­■-------------------1937.szám. 635i/alisp. ^ Olvastatott a m.kir. Kiereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter ur leirata a vármegyei úthálózati kimutatás helyesubi­­tése tárgyában. *- H ­« A th. bizottság: a leiratot tudomásul veszi és annak ' megjfelelcen azgajennan íétesitett bekötő' utslmak^a vármegyei ut­­hálózatba felvéAlével ka,pcsclatban az úthálózati kimu&a.tást a kövotkezckb'Pn medesitjap ill^tv^ ’’^j^ól ; 1./ A th. közutak hálózatából a 14. sorszám alatt \ielv*^tt ZAcVsrhát-tömörkényi th. közuteá-,- a vicinális közutak nálózatától pedig a pusztaszeri vic. közutat törliá mert a két .. u.tnak_eggesi tésí^ indokolt, Ennek megfő-lelcen a th. közutak kimu­­\ -tatásába^a 1-':. sorszám ala' ezen egyesített uboAat a k^-zde és gyégpentná,l levő községek, íj.evév”'''! jelölvén^mepg^ azckno.k " Csa,ny­­‘GÖlek- pusztaxszeri th7 közút” felvét'^lét_rendeli el. A leiratban emiitett " Csa,nytelek-Zsigephrati ut" el­nevezést a th. bizoütsag. azért nem tartja megi^leÍ;od^.A mert_Zsi" gerhát Csanytelek közséA.A a,z a határrésze, ahonnpjiAz ed^L'.i Zsigerhát-temörkányi ub kiágazott, t^hóV az útnak kezdő és nem

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék