Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1938. (30. évfolyam, 1-38. szám)

1938-01-12 / 1. szám

végpontja,“ továbbá az ut'Gsanytelek községből ^kiindulóean Tö­mörkény községen át Riszte^szer községig voniil és igy a téhyle ges helyzetnek'a fent megállapitott elnevezés felel meg jobban, kirendeli a tn..bizottság, hogy; 2./ A Gsany telek-pusztaszeri közút 4.809 Km. szelyé­­nyétől Pálmonpstora közsévihiatárcáig 3.150 Km. hosszban húzódó ~ ut 30 sorszám'.'algKt '' Töm^rkénympálmonostorai vic. közut'* ..,né.vv0l“ 3..^k.-aJaskunhal^s.-öttömösi közút §2.900 Km,'■■s-2e'l:vóny'é“ tőT, ■ tehát Ottomös 'kbzsés: -Destüieg^yei határától áa községph”-'it-Szö­ged.Táros 4fll8 Km.,'hossziDan húzódó fqlytatólrgbs ut 31, - ^ sorszám alatt''.'~'’'Öttömös-szegedi vic, köiut'^ névvel,­• , 4./'á-pusztamérgesi bekötő ut 5,132 Km. szelvénynél y ..kiágazóan Kiskuhhalas megj^éx város határáig;'1.^03 Km. hö'ssz“’oa.n húzódó ut 32, sorszám alatt •' Pusztamérges-öttönösi vic. közút'* névvel,“ végül 5./ a szeged-sövényházax thT közut '27.026 lün. szelvé­nyétől a. :P-usz,tas-zeriá>«irpád^eimiékfflitig;..l<i344 hosszban húzódó ut 33. sorszám alatt *' Sövényházi iipád emlékmühözvezető vic. Közút'* névvel, ^ ^ ^ ' „g.............,áa vicinális közutak hálózatába vétessék fel, A vá-imegy'e úthálózati kimutatását ezekkel a va,ltozta­tásokkal a th. bizottság, me.gáJlapitja és'm. közutak hálózatúnak térkppót is ennek megt‘eleá-őön he-L-íesbiti. íiről a m.kiiu Kereskedelemüg;yi Miniszter ur külön ' felterjesztéssel, a Vánr, I'íivatalos Lap^szerkesz^tője a határozat­nak a vármegye hivatalos lo;pjá.ban leendő közzététele ^vég,ott, a vármegyei számvevőség és a szentesi mdeir. állsmépiteszeti hiva­tal e határozat jegyzőkönyvi kivonatán értesitenőők. K.m.Xa Jegyzetté: I Dobo.y s.k. ■ várm.főjegyző. — — ' , , , .... . .. II. további' IHTÉZKlBüuT IGÁIITIi) .XTÁLáJÍOS JGLLPaÜ PTHD^LTTGK. Csongrádvármeg;ye alispánjától. 9285/oJisp. 1937. szám, c A fűszerpaprika értékesités szabalyqzás.tról szóló rendelet módosit'tsa és kiegészitóse. P 0 Igárme s te r e k, J áro. s i Fősz o Igabi r á.k, ~ Községi Blöljarósrgpk. ^Tudomás,^ szoros miheztartás és a legszéleS'Obb körben loendp közhirrététel ^végett felhívom Cim figyelniét a m.kir. Miniszter­­elnök um ok a folyó 'évi Belügyi Közlöny 1. szóm okán o. fenti tárgyhón * megjelent 7720/19o7. szrmu joörren,deletére. ^ bzentea, 1938. ■ évM jenuáír hó' 3-án. ■ (. . Ddbay s.k. h. alispán. — — —...... .-..-.V..*.TM-. . 1I ■ *■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék