Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1939. (31. évfolyam, 2-33. szám)

C3ongr^'4Í n, vtobí crszágzc-sz- 1 ó c r.s ^.hoz ad óndnygyü j ­­tósi ^cngcdóiy ^ 136 nsongrcxi negyei álloni közutak f c^n n t ar tás i kő any ngs z üks égle ­­tőnek biztositr^a.ra verseny­­tárgyalási hirdetnony 153 rjsongré-d-Sövényházi tn, közutnak Csongrád vctos Sövényhciza és Qsanytclck községek területén^ átvonuló szakaszaira vonatkozó tö-rzskönyvi nüvelet /hely­­szinrajá, i.áileirás és törzs­könyv/hite lesi tésc 26 Csongrád-söyényházai th. közut­nak csongrád város ^Sö vényház a és csanytclck községek területén át vonul é szakaszaira vonatko­zó törzskönyvi műveletek és az c tárgyban hozott 255A*i» 1938. sz. hatá-rozat ,közszcnlére téte­lére vonatkozó hirdetmény , 29 C s ongr advár ne gye tör vényha t ós tgá­­nál előlépés következtében neg­­.. ürült és..újonnan szervezett kot díjtalan, közig, gyakornoki állass pályázati Eirdctoényp 247 idő c^o^Ea Lá.szló körözése 181 ifje nsorba László körözése 181 Cs.utá.k Etel körözése 21,81- -Í V' "Do Eanilov Iván körözése ' ^ 20,37 Díjas közig, gyakornoki á.llág rendszeres! tó se lö2>158 Diján László körözése ^ 182 Dohány le ve le k ^ / 193 8, évbe n terne It/ á„tvéte lénél Irányadó Ó4 talán OS és osztály oz ám sza­bályokról,, valamint ezek be vál­tási ánára vonatkozó hirde t­­nény ", , ,. 277 Dohány te rraés / 1938=,^ évi / bevál­­tásána kitiltott határidőkről kii:iut'atá.s 268 Dönony János körözése ^ 177 Dömötör'József és Jakab István körözése 193 Döqsöá? jjzBcf TÍrsas gépkocsi val.la.LaT engjdolyes kurc Íme az úthasználati díjnak újabb meg­­áliopitása és hátralékos díjnak clengccliye iránt ^ 286 ifjo Daos István körözése 260 E. Ebadó alap 1939.^évi költ­ségvetési előirányzata 208 Ebvod jegyek szánsz érinti meg­osztása , 148 Egri közs4’-;i,közigazg;atá.si tan­folyam páilyázati hirdetménye 92,138 Egri közsvki közigazgatásai tanfo­lyamon a képesítő vizsgáját ok tartására vonatkozó hirdetmény 262 Elek Miklós körözése , , 6 Erdei tüzesetek megakadalyozasa érdekében tett intézkedések 55 Eucharisztikus és S,zent Istváji emlékünnepre utaló iingje löl és kegyel^tsv^rtő használatának eltiltása az iparban és kereske­delemben 90 ' Épitkezüsi szabályrendelet 97-130 F. Eanta György körözése 265 Farkas János illetősége 259 Eaz c kas Hár-^ly i 1 le t ós égc 2 59 *‘cdczctlen közúti szükscgletek biztos.itá.^a , 7 Fehér Gyula körözése ^ 32 kk. Fehér István illetősége- _ 219^ Fertőző be tegségek hcti“kii-xife4 tás a 3, 8, 11, 18, 24, 30 , 35, 36, 42,^, 52, 58, 59, 78,94, 137, 149, 153, 159, 165, 168, 174, 175 160, 191, 196, 197, 218, 248, 254, 255, 258; 263, 271, 276, 287, E in f c 1 s ő ke r c s ke de Imi i s ko lak ' első évfolyoiiiaiban rendszeresi­­tett tandíjmentes helyek betöl­tésére pályázat hirdetése 151, Földeák községi- bűnügyi költ­séggel hájralókban levő ísljCrét­ién lakhelyű egyének körözé;se 21 Eőle vélká-rosi állá^ szervezne 141 Fősz Olga birá-k áltál tartondó tár­­gyalá^si napok megáll la pitas a 267 Frisch Ferencz ^körözésej 60 Fűszerpaprika ér.:ókesités sza­bályozásáról szóló rendelet módosítása , 2,9, Fűszerpaprika fcIdolguzasánck forgaíoLib.nhcz at alánnak szabá­lyozása 261 ' Füiöp Tóbi'ás körözése i2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék