Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1940. (32. évfolyam, 1-33. szám)

Betűsoros TARTALOMJEGYZÉK CsoDgrádvárme/grye Hivatalos Lapjának XXXI. éviolyamához. (A sorok végén levő számok az oldalszámokat jelzik.) Id. Al'biter Jóasieif köröziése 216 Algyő közBégben megniresiedeitt isíziülésznői állás pályáza.ti hirdetménye 42 Algyő községben lemondás folytán meg­üresedett községi szülésznői állás pá­lyázati hirdetménye 173 Alispáni állás pályázati hirdetménye 229, 236 Aiispáni jelentós. 3, 57, 179, 251 Alkoholmentes ipar, valamint a jéggyártó iparban alkalmazottak munkaidejének szabályozása 41 Antal Gizella szegedi lakos kérelme kegy­díjának felemelése iránt 86 Anyaköny\n kivonatok kölcsönös kiszolgál­tatása tárgyában Párisban 1937 novem­ber 18-án kötött magyar—ófrancia meg­állapodás 30 Autószabályrendelet módoisítása 24, 117 Állításkötelesek körözése 217, 246, 248 Árpádiközpont elnevezésű postaügynökség­nek postahivatallá való átalakítása 130 Arvaszéki elnök (vármeigyei) részére úti­átalány meigáUapítása 213 Ácsr és kőműves iparban fizetendő leg­kisebb munkabérek megálla,pítása 99 B. Bakos István köröziéSe 21 Balassagyarmaton 1919-ben született is­meretlen helyen tartózkodó állításköte­lesek körözése 248 Balázs József körözése 40 Kk. B^zs Lajos, üleitősége 215 Bank- ési pénzváltó üzletekben, ibiz,to6Ító magánvállalatokban stb. nem tisztviselői munkakörben foglalkoztatott alkalma­zottak munkaidejének szabályozása 109 Bartos Gyula körözése 140 Kk. Barabás Jolán és Irén ületősége 246 Bar anya,y Ernő körözése 29, 133 Bánfy Mihályné szül. Belányi Ilona ipar­­igazolványának megsemmisítése Bárdos Károly körözése Bekötőút építések végleges tervének meg­állapítása Bekötöútépítési munkálatok megállapítása és ezzel kapcsolatban az érdekelt közsé­geknek az építési hozzájárulás kérdésé­ben hozott határozatai Benzinüzemi gépjárőművek hajtására szol­gáló benzinszeszlkeverék fogyasztásának. Sízabályozása Bérezi Juliánná körözése Bognár Zsigmond körözése Bori Mihály körözése Boirkereskedők fel nem használt pinoéiniek és üres borosihordóinak igénybevétele tárgyában kiadott 9130/1939. M. E. sz. rendelet Bozóki Julianna cselédkönyvének megsem­misítése Bozó Lajos munkásigazolványának meg­semmisítése 233 34 22 118 243 34 210 157 228 35 Bördíszmükészítő, bőrsajtoló, böröndös, aktatá,ska, nyerges stb. iparban fize­tendő legkiisebb munkabérek megállapí­tása Bőrgyártó és ibőrfestö gyáriparban fizei­­tendő legkisebb munkabérek megállapí­tása Bőrkesztyűiparban fizetendő legkisebb munkabérek megállapítása Bőr-, sörte-, szőr- és toUiparban alkalma­zottak munkaidejének szabályozása Bőr-, sörte-, szőr- és toUiparban fizetendő legkisebb munkaibérek megállapítása Breszkó Lajos szegényeUátása 52 100 100 153 36 229 216

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék