Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1942. (34. évfolyam, 1-33. szám)

1942-01-02 / 1. szám

/ "1 5t '!■ ' /i ' 3 / ■n, r-\ V l S'S? -C /' XXXIV. Szentes, 1942. január 2 híva T a LO S 1. szám Előfizetési ára: Egész évre hivatalból postán küldve 30 pengő. Kiadó: Csongrádvármegye közönsége. Szerkeszti: Csongrádvármegye főjegyzője. Hirdetések ára : Az országos hivatalos lapnak hivatalos hirdetményekre nézve megállapitott hirdetésdijak. Megjelenik szükség szerint. V. Pályázatok, hivatalos hir­detések és körözvények KIMUTATÁS Csongrád vármegye területén folyó évi decem­ber 14-től december 21-ig terjedő időben be­jelentett. ferLő/.ö megbetegeués''Krol. I. Vörheny (Scarlatina) Sz^ptes m. város 4, Összesen: 4. Ib Nyílt gümökór (Tuberkulózis) Szentes m. város 2 (ebből 1 vidéki).^ Csongrádi járás: 3. Összesen: 5. III. Szemcsés kötőhártyalob (Trachoma) Szerites m. város 1. Összesen: 1. IV. Járványos agy- és gerincagyhártyalob (Mening. cerebr. epidémia) Csongrádi járás 1. összesen 1. Szentes, 1941, december 24-én. KIMUTATÁS a Csongrád vármegye teililetén az 1941. évi december hó 15-én fennállott ragadós állati betegségekről. A zárójelben levő számok az újonnan fer­tőzött udvarokat jelentik. JUHHIMLÖ: mindszenti j. Kiskirályság 1 t.; Szentes 1 t. RÜHÖSSfcG: csongrádi j. Kistelek 1 t. ló. Sövényháza 1 m. ló; mindszenti j. Kiskirályság 1 t. juh, 1 t. szm.; Szentes 3 u. (2 u.), 4 t. (Sit,!.) ló, 2 t. (1 t.) juh. BAROMFikOLEKA: csongrádi j. Fábián­-sebestyén 1 t. Szentes, 1941. évi december hó 15-én. — s_iU-----Bars és Hont k. e. e. vármegyék alispánjától Szám: 14.585/1941. Tárgy: Heufell Alfonz szlovák ál­­lampolgái- körözésének beszün­tetése. • KÖRÖZÉS-MEGSZÜNTETÉS Heuffel Alfonz szlovák állampolgár a K. . .E. O. K. H, .rendelete alapján az ország terü­letének elhagyására Ennek alapján nevezett ellen f. évi októ­ber hó 15-én 12.408/1941. szám alatt elrendelt körözést megszüntetem. Léva, 1941, december 17. Olvashatatlan aláírás alispán------□-----­A zentai járás főszolgabírája. Tárgy: A zentai járás területén szüle­tett 1921 évfolyambeliek tartóz­kodási helyének megállapítása; 2208/kig. 1941. Méltóságos Alsipán úr SZENTES A zentai járás területén 1921. évben szü­letett ismeretlen helyen tartózkodó állításkö­telesek névjegyzékét a Hrt. Utasítás 31. §. 57. pontja alapján az esetleges ismeretes adatok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék