Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1943. (35. évfolyam, 1-14. szám)

1943-01-15 / 1. szám

5i28t5 M 0:: i.-\ XXXV. es, 1943, 1. szám. H I V A T A LOS • L A R Előfizetési ára: Egész évre hivatalból postán küldve 30 pengő. Kiadó: Csongrádvármegye közönsége. Szerkeszti : Csongrádvármegye főjegyzője. H”'^iíesek ára : Az országos hivatalos ! jk hivatalos hirdetményekre nézve megállapitott hirdetésdijak. Megjelenik szükség szerint. I. Várni egyel szabályrendeletek és közérdekű határozatok Csongrádvárniosye Köz.önsi'í;ét'Ti. 8B/kgy. 1549/alisp. 1941. szám. csongtíádvármectYE szabályrende­lete A IIAÍ.OTTKÉHíLESi DIJAKRÓL. 1. §.-5;'vei városok területen a városi orv.. ■ sok, mint halottkémek halottkémlési díja me^ej^yezlk a: Or.srá5.js Orvosi Kamarának az crv'osi díjszabály legkissbb mértékére vo­natkozó, mindenkor érvényben lévő szabályza­tában a sürgős nappali látogatásért megálla­pított díjjal. (Jelenleg A. csoport 4. tétel II. evet ) 2. S. A kis- és nagyközségek területén, a köz­ségi-, körorvosok halottkémlési díja az 1. i-ban a városi orvosok részére megállapított halottkémlési díjnak 80 (Nyolcvan) száza­léka. 3. §. A kis- és nagyközségekben működő nem orvos halottkémek halottkémlési díja a köz­­•ségi- és körorvosok részére a 2. §-ban megálla­pított halottkémlési díjnak 50 (Ötven) szá-Zci'.clítl. ügy a megyei városokban, mint a kis-es nagyközségekben a halottkém lakásától 2 km. túl teljesítendő halottkémlés esetében a ha­lottkém részére természetbeni fuvar, vagy or­vos halottkém esetében az erre vonatkozó, min­denkor érvényben lévő jogszabályok alapján érvényesíthető fuvardíj jár. 5. S. Nem or halottkém, amennyiben a ha­lottkémlés te sítését kívánó fél természet­beni fuvart r .n bocsájt rendelkezésére, a fo­gadott fuva'rral teljesített halottkémléshez csak a fogadott' fuvarért járó összeget számít­hatja fel a 3. §-ban megállapított halottkém­­lési díjon kívül. 6. S. Haxottkémek helyettesítése esetében a he­lyettest ugyanazon díjak illetik meg, mint amennyi a helyettesített halottkémet illette volna meg. 7. S. Ez a szabályrendelet a kihirdetést követő 15. napon lép életbe. Kelt Csongrádvármegye törvényhatósági bizottságának Szentesen, 1941. évi július hó 24-én tartott rendkívüli közgyűlésében. A vármegye közönsége nevében: Dobay, alispán. M. Kir. Belügyminiszter. Szám: 127.077—1941. III. a.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék