Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1943. (35. évfolyam, 1-14. szám)

1943-01-15 / 1. szám

CSONGKÁDVARMEGYE HIVATALOS LAPJA Jóváhagyom. Budapest, 1942. évi nov^ber hó 28-án. A miniszter rendeletéből: Olvashatatlan aláírás s. k. miniszteri, o. tanácsos. 13.120—alisp. 1942. szám. K i.h i r d e t é m. Szentes, 1942. évi december hó 24-én. Dobáy alispán. V. Pályázatok, hlvjjialos hir­detések és köröz^' iiyek Csőn grádvármegye kiskumlorozsmai járásának főszolgabírájától. Szám: 7850—1942. PALYÁlZATI HIRDETMÉNY. Csongrádvármegye kiskundorozsmai járá­sához tartozó pusztamérges! körjegyzőségben lemondás következtében megüresedett és vég­legesen , betölthető 1 segéd jegyzői s egy újon­nan rendszeresített díjnoki n ezennel pá­lyázatot hirdetek. Az állás javadalma a 62.íA —1926. B. M. sz. rendeletben megállapított é* i különböző rendeletekkel újabban szabályozott illetmé­­ri3^ek. ' / Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy képe­sítésüket, erkölcsi és politikai megbízhatósá­gukat, eddigi szolgálataikat és azt, hogy nem esnek az 1939. évi IV. t. c. 1. S-ában meghatá­rozott korlátozások alá, — igazoló okmányaik­kal felszerelt pályázati kérvényeiket, közszol­gálatban állók a szolgálati út betartásával leg­később 1943. évi január hó 20. napjának déli 13 óráig hivatalomhoz annál is inkább adják be, mert az elkésve beadott, valamint hiányo­san felszerelt pályázati kérvényeket figyelem­be nem veszem. A kiskundorozsmai járásbeli pályázókat okmányaik csatolása alól felmentem. A választás megtai-tása iránt később fo­gok intézkedni. Kiskundorozsma, 1942. évi december hó 22-én. Dósa Endre s. k. főszolgabíró. Horgos község elöljáróságától. 6923—1942. szám. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Horgos község elöljárósága pályázatot hirdet a község külterületén lemondás folytán megüresedett községi szülésznői állásra. Az ál­lás javadalmi pvi 636 pengő . és ' természetbeni lakás, valamint a szülésekért megállapított díjak. Szegényektől díjazás' heifl' jár: A pályázati kérelmeket legkésőbb 1943. évi február hó 10-ig Horgos község elöljárósá­gánál kell beadni. A kérvényhez a következő okmányok csa­tolandók : 1. Szülésznői oklevél. 2. Erkölcsi és politikai megbízhatóságot igazoló bizonyítvány. 3. Újkeletű tisztiorvosi bizonyítvány. 4. Születési anyakönyvi kivonat. 5. Eddigi működést igazoló bizonyítvány. 6. Az 1939. évi IV. t. c. 5. §-ában megálla­pított tiltó akadály fenn nem forgását bizo­nyító községi bizonyitván3^ 7. Iskolai végzettséget igazoló bizonyít­vány. A szülésznőt a főszolgabíró úr fogja kine­\'ezni. Horgos, 1942. évi december hó 28-án. Elöljáróság.------□-----­Csongrádvármeg3'e alispánjától. 13.940—alisp. 1942. szám. HIRDETiMÉNY. Az 1938. évi XIX t. c. 52. §-a alapján köz­hírré teszem, hogy Szentes m. város I—IX. szavazóköreire, továbbá Szegvár, Derekegy­­ház, Kiskiráiyság és Mag3mrtés községekre vo­natkozó, az 1943. évre érvényes országgyűlési képviselőválasztói névjegyzékek dr. Albertényi Andor szentesi kir. közjegyzőnek. Szentes m. város X—XVI. szavazóköreire, továbbá Mind­szent, Nagymágocs és Fábiánsebestyén közsé­gekre vonatkozó névjegyzékek dr. Mikó Kál­mán szentesi kir. közjegyzőnek, Csongrád m. város, Csanytelek, Tömörkény községek név­­jeg3’^zékei dr. Szőke Jenő csongrádi kir. köz­jegyzőnek, Kiskundorozsma, Kistelek, Sándor­jaivá, Sövényháza, Algyö, Tápé, Pusztaszer,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék