Polgár fiúiskola, Csongrád, 1935

9 A záróünnepélyen könyvjutalmat kapott Lantos János, Nagyistók István, Pólyák József, Weber István I. o., Babovka József, Brenner Antal, Gál Jó­zsef, Máté István II. o., Mihály István III. o., Magony János, Máté Ferenc, Sajó Pál, Sineger József IV. o. tanuló. Az ajándékkönyveket Bozó és Justin, Rozvári Antal és az Egyetemi nyomda ajándékozta. Ezért hálás köszönetünket nyilvánítjuk az adományozóknak. II. Jelentések: A „Petőfi Sándor önképzőkör“ működése. A szeptemberi alakulógyűlésen az önképzőkör szavazással a következő tisztikart választotta meg: elnök Dragon László IV. o. tanuló, jegyző Sajó Pál IV. o. tanuló, aljegyző Mihály István III. o. tanuló. önképzőkörünk működésénél a tradíciószerűen kialakult szempontok voltak irányadók. A rendszeres iskolai munkán kívül iparkodtunk az önmű­­velés módszerére vonatkozólag útbaigazítást adni, a fő célunk volt a tanulók kedvét valamilyen irányba felébreszteni, az ébredező ambíciót jóindulatú bírá­­lattal, tanácsokkal támogattuk s így sikerült elérni azt, hogy a tagok mind jókedvvel jöttek a gyűlésekre és ott örömmel szerepeltek. Havonkint meg­­tartott gyűléseink műsorában háromféle műsorszám váltakozott: 1. szavalás, 2. dolgozatok felolvasása, 3. művészi rajzok bemutatása. A versmondásban az alsóbb osztályosok vetélkedtek egymással (szavalóversenyt is rendeztünk), az idősebbek sokszor egészen jól sikerült írásokkal szórakoztatták hálás közön­­ségüket. A rajzokban is egész átlagon felüli eredményeket értek el. Meg kell említenünk, hogy önképzőkörünk tavalyi elnöke Csehpál János minden gyűlésen résztvett és szép szavalataival, festményeivel példát szolgáltatott, milyen eredményeket lehet elérni az állandó, rendszeres önképzéssel. Az iskolai ünnepélyek rendezése is az önképzőkör keretén belül történt. A kertgazdaság. TÉL JÓZSEF vezetőtanár. A mezőgazdasági ismeretek tanítását 1. tanévben is a gazdasági nép­­iskola tanerői látták el s ők kezelték a gyakorlóterületet is. Az elméleti taní­­tás osztályonként heti egy*egy órában történt. Ennek kiegészítését képezték a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 5128/1935. évi. sz. rendelete alap­­ján rendszeresített gyakorló órák. A gazdasági szaktanítók irányítása mellett 25 f ös csoportokba osztva vettek részt a tanulók a gazdasági gyakorlatokon. Gyakorlati oktatás céljaira a mintaszerűen felszerelt 2 kat. hold kiterjedésű s a Holt-Tisza partján, az iskolától 1000 lépés távolságban fekvő bekerített gyakorló terület szolgál. A gyakorlóterület talaja minden növénytermelésre kiválóan alkalmas. Van konyhakert, faiskola, szőlő, gyümölcsös, füzes, kísér­­leti telep, erdei csemeteiskola. Folyó évben 124 négyszögöl terület olasz rize­ling oltványszőlővel telepíttetett be. Ez lesz hivatva a kiépítendő borgazdaság alapját szolgálni. A borgazdaság bevezetése igen fontos, mert Csongrádon 5000 kát. holdon bort termelnek. Az erdei csemeteiskolában nevet fák kiül­­tetésre alkalmas korban az iskola növendékei között díjmentesen osztatnak ki. Ezeket szüleik birtokán ültetik el és fejlődésükről időközönként beszámol­­nak. A város fásításában így vesz részt az iskola. A gyakorlóterületen bemutatást nyer a gyümölcs és szőlő ellenségei és betegségei ellen való védekezés. Van a gyakorlóterületen jól felszerelt méhes is, melyben a méhészet körébe vágó gondozási gyakorlatot tartjuk.

Next