Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1935

légitudinálás és transverzális hullámok összetétele. Hang keletkezése, terjedése és visz­­szaverődése. Sípok és húrok rezgései. Fénytani alapfogalmak, sík- és gömbtükör, prizmák, lencsék, nagyítók és messzelátók. Fény terjedési sebessége, fénymérés, fény­interferencia, fényhajlás, poláros fény. Algebra. Számtani haladványok . Mértani haladványok. Végtelen mértani sor összege. Szakaszos mértani tizedes tört. Egyszerű kamat. Napokra számított kamat. Tőke, kamatláb, kamatozási idő kiszámítása. Kamatos kamat. Kamatos kamattáblák al­kalmazása. Felkamatolt tőke előleges kamatláb mellett. Diszkontált érték, kamato­zási idő, kamatláb kiszámítása. Járadék Felkamatolt értéke. Járadék jelenértéke. Amo­tizációs kölcsönök törlesztése. A nnuitás meghatározása. Törlesztési terv. Kötvények. Váltó. Térmértan. Térelemek viszonylagos helyzete. Centrális projekció. Testszög. Há­roméj. Euler tétele. Szögletes testek felszíne, térfogata. Görbelapú testek felszíne, térfogata. Filozófia. A filozófia fogalma és területének beosztása. Pszichológia. Általá­nos bevezetés a pszichológiába. A gondolkozás pszichológiája. Érzet és szemlélet. Képzet. Gondolkodás. Érzelem pszichológiája. Az akarat pszichológiája Logika. A gondolkodás elemi formái Fogalom. ítélet. Következtetés. A gondolkodás módszeres formái A gondolkodás kutató formái. A gondolkodás rendszeres formái. VIII. osztály - Hittan. A katolikus hitvédelem és a hit. Az okság elve. Isten. A világ létesítő oka. A keletkezések absolut létesítőt követelnek. A világ legfőbb kormányzója. A világ legfőbb célkitűzője és irányítója. Az Istentagadás. A materializ­­mus. A pantheizmus. Az ember ismerő tevékenységének szellemisége. A szabadaka­rat. Az emberi lélek önálló szellem. A lélek halhatatlansága, ember és állat. A val­lás eredete, elemei és jelentősége. Az erkölcsi rend és a vallás. Természeti és kinyi­latkoztatott vallás. A kinyilatkoztatás lehetséges. A kinyilatkoztatás szükséges. A ki­nyilatkoztatás kutatása és felismerése. Az újszövetségi szentkönyvek megbízhatósága. Jézus Krisztusnak saját magáról tett tanúvallomása. Jézus Krisztus egyénisége. Az evangéliumban nyilvánuló isteni bölcsesség. Az evangélium isteni ereje. Jézus Krisz­tus és a jövendölések. Jézus Krisztus csodái. Jézus Krisztus feltámadása. Jézus Krisz­tus evangéliumának örök érvényessége. Az Egyház alapítása és rendeltetése. Az Egy­ház szervezete . Szent Péter fősége. Az egyházi szervezet állandósága . Szent Péter utóda a római pápa. Az egyház tévedhetetlensége. Jézus Krisztus iáaz Egyháza Az egyedül üdvözítő Egyház. Egyház és modernség. Egyház és tudomány. Egyház és közjólét. Egyház és állam. Egyházi tekintély és egyéni szabadság. A katolikus hitsza­bály és a hit forrásai. A katolikus hit ápolása. Magyar. A magyar műveltség képe a romanticizmus korában. Az Atheneum köre. A dráma Vörösmarty korában. Jósika Miklós. Eötvös József. Kemény Zsigmond. Toldy Ferenc. Kossuth Lajos. A népiesség. Petőfi Sándor. Arany János. Tompa Mi­háyl, Jókai Mór: Szigligeti és a népszínmű . Madách és a dráma. A népies költészet folytatói. Vajda János, Deák Ferenc. A legújabb kor irodalma. A magyar műveltség képe. A líra és verses epika. A regény és elbeszélés. A dráma. A tudományos iro­dalom. A világirodalom rövid összefoglalása. A romanticizmus kora. A realizmus kora. Vörösmarty hazafias lírája Latin : Horatius élete és költésze. Carm. I. 1, 4, 11, 14, 3, 22. Carm. 11. 3, 10, 111, 1, 30. Egod I. 2. 1-36 sor, 54-70 sor. Sat I. De arte poetica 1-47 sor, 153-178 sor. Annales 1-10 c. Tacitus Annales XV. 38-43. c. 44 c. Az irodalomtörténet korsza­kai. Költői műfajok fejlődése a római irodalomban. Julius Caesar, Livius és Sallus­tius élete és művei. Cicero élete és művei. Tacitus élete és művei. Vergilius élete és művei. Ovidius élete és kö­tészete. Német. J. W. Goethe: Kinder u. Studienjahre, Sturm u. Drangperiode, Werthers

Next