Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1894

Első rész. BAKOS TIBOR TANÍTÓKÉPEZDEI ÉS S. SZABÓ JÓZSEF FŐGYMNASIUMI TANÁROK ÜNNEPÉLYES HIVATALBA ÁLLÍTÁSA ALKALMÁVAL 1894 ÉVI SZEPTEMBER HÓ 29 ÉN A FŐISKOLA IMATERMÉBEN ELMONDOTT BESZÉDEK. 1. Mélyen tisztelt közönség! A főtiszteletű egyl­ízkerület, mult évi júniusi gyűlésének 229. számú határozatai értelmében újonnan felállíttatni ren­delt ötödik rendes tanítóképezdei tanszékre, úgynevezett rajztanári állomásra, pályázatot hirdetett a múlt ápril havi gyűlésre, s 132. számú határozata szerint Bakos Tibor n.­­kőrösi főgymnasiumi s tanitóképezdei rajztanárt választotta meg, utasítván őt tanári székének e folyó hóban elfoglalására. Ugyancsak a főtiszteletű egyházkerület múlt áprilisi gyűlése 125. számú határozata folytán, a gymnasiumunktól búcsút vett Tüdős János igazgató helyére pályázatot rendel­vén el a classica philologiára képesítéssel, úgy hogy a tanár a rokon tárgyak tanítására is kötelezhető ref. vallásu egyén legyen s székfoglalásának ideje f. szeptember hóban essék, az ügy sürgősségénél fogva felhívta a debreczeni presbyteriumot, hogy válaszsza meg és küldje ki a maga részéről is a választó tagokat, az egyházkerület pedig az akkori közgyűlésből . 1*

Next