Debreczeni Ujság, 1932. március (36. évfolyam, 49-70. szám)

1932-03-15 / 61. szám

4 •Turul­ Szövetség kerületi össz­­táborozása A Turul Szövetség debreceni kerü­letének vezérsége ma este az Arany Bika termében kerületi össztáborozást rendez. A disztáborozás keretében a Tocskay a tavaly felavatott Ward Tries disz­ Serleg beszédet dr. Tóth I .njos jogi ka­ri dékán, a Werbőczy T­E- magistere tartja. Az ifjúság ne­­i­­­ben Karácsonyi Ágosta kér- alvezér veszi át beszéd kíséretében a serleget. (­­ávás Sándor kér- íródeák hazafias­­­üteményt szaval. A műsor több ko­­m­­oly és víg, továbbá zene- és ének­­s­rímből áll. Erre a dísztáborozásra D­ebrecen város ifjúsági egyesületei­nek vezetőit a kér. Vezérsége szere­­­­tte­­meghívja. A Tiszántúli Diákélet matinéja Vasárnap délelőtt rendezte meg az A­rany Bika kistermében harmadik matinéját a Tiszántúli Diákélet. Az el­sőrangúan összeállított műsorban Szendy Tihamér hegedűművész és­­'láh Emil operaénekes művészi szá­mai emelkedtek ki. Nagy hatást tett Lakatos Gizella bölcsészhallgatónő él­­vezetes tanulmánya a modern magyar költők tavaszi verseiről, Kertész Dá­niel és Csávás Sándor szavalatai a márciusi gondolatokat szólaltatták meg nagy sikerrel. Bakó Elemér ízes novellájával szerzett elismerést­ Lö­­rinczy Sándor és Nemes István medi­kusok humoros számai, Nagy Sándor, Köhler János és Kőváry Zoltán váltott kíséretével a humoros részt szolgál­­tatta. A műsor elején dr. Szalacsy Rácz Imre szerkesztő mondott meg­nyitó beszédet, amelyben kegyeletes szavakkal emlékezett meg március idusáról- A műsor végén kiosztották a pályázatok jutalmait. ÁrverőS­A debreceni kir. járásbíróság P. 6112—931­ sz. végzése alapján f­ évi március 31-én d. e. fél 11 órakor Ál­­mosdon 12. hsz. a. és folytatólag 396. sz­ a. és esetleg folytatólag a Massza dűlőn 4155 P becsértékű bútor, öl­töny, fegyver, gazdasági gépek és esz­közök, műtrágya, lovak, ócska szekér alkatrész, régi traktor és egyéb ingó Szükség esetén bocsáron alul is bírói­kig .Hárvereztetnek. Debreci­ 1932. Ifj. 8-Bocskor László kir. végrehajtó­ L­apunk legközelebbi száma a már­cius 15.-i ünnep közbejötte miatt csü­törtökön reggel a szokott időben je­lenik meg- NAGYSZÁLLÓIM I­N IMPERIAL GRAND HOTEL Budapest, VII., Rákóczi­ út 90. 1 perc a Keleti pályaudvartól. Legmodernabb berendezésű első­rangú családi szálloda. 152 szoba­­­ideg-meleg folyóvízzel, központi fűtéssal, telefonnal, elsőrendű ol­csó étteremmel. Alap igazolt előfizetői 20 száza­lék kedvezménytő'“’ részesülnek DEBRECZENI ÚJSÁG 1932 mareius 15. Március Idusának megünneplése Debrecenben Az egyetemi ifjúság az Arany Bika dísztermében, a Kossuth és Petőfi szobor előtt rendez ünnepélyeket (A Debreceni Újság tudósítójától.) Kossuth Lajos Debrecenje az idén is hatalmas lelkesedéssel ün­nepli meg a magyar szabadság haj­nalhasadásának évfordulóját. Kos­suth Debrecenre méltóan akar ün­nepelni, méltóan fog emlékezni a március napra. Az ünneplésből és a kegyeletes megemlékezésből ki­veszik részüket az összes iskolák, intézetek, egyesületek, társadalmi szervezetek, ifjúsági organizációk. _ A mai nap folyamán a következő ünnepségek lesznek Debrecenben: Az ifjúság ünnepélye A Turul Szövetség debreceni ke­rülete délelőtt 11 órakor az „Arany Bika“ dísztermében rendezi ünnep­ségét a következő műsorral: Sza­bados B.: Nemzeti Hiszekegy. Énekli: a Városi Dalárda. Vezért megnyitó. Tarta: dr. Tóth László kerületi vezér. Petőfi: Nemzeti dal. Szavalja: Balogh Zoltán, Árpád alvezér. Ünnepi beszédet mond: dr. Rugonfalvi Kiss István egyete­mi ny. r. tanár. Magyar dalok. Énekli: K. Voith Ilonka operaéne­kesnő. Kiséri: Kiss Béla és cigány­­zenekara. A Debreceni Egyetemi Kör részéről beszédet mond: K. Szabó László jogászelnök. Magyar dalok. Énekli: Oláh Emil, a „Wer­bőczy“ B. E. leventéje. Kiséri: Kiss Béla és cigányzenekara. A Turul Szövetség részéről beszédet mond: Karácsonyi Ágoston kerületi alve­zér. Szózat. Énekli: a Városi Da­lárda. Délután fél 1 órkor a Kossuth-szobor előtt Himnusz. Előadja: a MÁV. nagyál­­lomás fúvós-zenekara. A szobrot meg­koszorúzzák. 1. Debrecen sz. kir. vá­ros nevében: dr. Csűrös Ferenc, városi tanácsnok. 2. Hajdú vármegye nevé­ben: dr. Nábraczky Béla vm. főjegy­ző. A MANSz­ nevében: Kovássy Kál­­m­ánné. 4- Az ifjúság nevébe: Karácso­nyi Ágoston. Turul kerületi alvezér. Petőfi: Nemzeti dal. Szavalja: Balogh Zoltán, Árpád alvezér. Irredenta dal- Előadja: a MÁV. nagyállomás fúvós­­zenekara. Délután 1 órakor a kollégium lépcsőházában levő Petőfi-szer előtt Himnusz- Énekli: a kollégiumi Kán­­tus- A szobrot megkoszorúzzák: 1- Debrecen sz. kir. város nevében: dr- Csűrös Ferenc, városi tanácsnok. 2. Az egyetemi és főiskolai ifjúság nevé­ben: Soós Feren, a Debreceni Egyete­mi Kör elnöke, Szózat. Énekli a Kollégiumi Kántus. Ma délután fél négy órakor lesz a Vitézi Szék hazafias ünnepélye A Vitézi Rend — mint azt már je­lentettük — ez idén is kegyeletes ün­nepélyt rendez március idusán. Az ünnepély ma, kedden délután fél négy órakor veszi kezdetét a Kereskedő Társulat dísztermében-Az ünnepi beszédet vitéz Berényi István ny. ezredes mondja- Szavalni fog vitéz Füzessy Rezső. A magas színvonalúnak ígérkező hazafias ünnepélyt a Vitézi Énekkar művészi énekszámai foglalják keret­be- A Vitézi Szék vezetősége a lélek­emelő ünnepségre, amelyre a belépés díjtalan, ezúton hívja meg a Vitézi Rend és a nacionalista magyar társa­dalmat. Frontharcosok az ünnepélyen Március 15-i Nemzeti ünnep alkal­mából a Kossuth szobornál fél 1 óra­kor megtartandó ünnepélyen­ a Szövet­ség testületileg vesz részt­ A vezetőség felhívja a frontharcos bajtársak fi­gyelmét, hogy ezen nemzeti ünnepé­lyen minnél nagyobb számban vegye­nek részt. gyülekezés a frontharcos Otthonban (régi Főposta épület, Il­ ik udvar) Ferenc József ut, 36. sz. Indu­lás déli 12 órakor az Otthon udvará­ról- Elnökség. Az iskolák ünnepélyei A debreceni református gimnázium­ban A debreceni református gimnázium is megünnepli március 15-ét A ha­zafias ünnepély a gimnázium torna­­csarnokában délelőtt 11 órakor veszi kezdetét. Az ünnepély műsora a követ­kező: 1- Szigethy Gy­: Kiadó. Előad­ja a gimn. ének- és zenekar. Vezé­nyel: Szigeth­y Gyula gimnáziumi ének tanár. 2. Petőfi S.: Nemzeti dal. Sza­valja Agárdy Zoltán önk. alelnök VII- o. t. 3. Ünnepi beszéd- Tartja Ret­­tyüs Lóránt önképzőköri elnök. VIII- o. t. 4. Ifj. Radványi S.: Márciusi ének. Szavalja: Aradi János VIII- o. t- 5. Bihari J.: Hadik­óbester nótája- Játsza a fenek a*- Vezé­nyel: Szigethy Gyula gimnáziumi ének tanár. A kathoiikus gimnáziumban Gazdag műsort felölelő hazafias ünnepséget rendez március 13-én a római katholikus reálgimnázium Ré­vai Miklós önképzőköre- Az ünnep­séget az intézet dísztermében délután 5 órakor tart­ják m­eg nívós műsorral. A ref- leánygimnázium hangversenye A debreceni református leánygim­názium ma délután 5 órakor a Dóczi­­intézet tornatermében hazafias hang­versenyt rendez. Műsor: 1. Erkel: Himnusz. 2- Magyar Hiszekegy. El­mondja: Dienes Éva Vili. o. 1- 3. a) Bibliás ének. Tinódi „Cronica“-jából­­(1554.) b) Ének az 1778. évi debrece­ni énekeskönyvből. Énekkar- 4. Ünne­pi beszédet tart Bartha Katalin VIII. o- t­, az önképzőkör elnöke. 5- Ko­dály: Adagio. Hegedű: Kovács Edit VIli. o- t., zongora: Szűcs Ilona VI. o. t. 6- Babits—Molnár: Zsoltár. Ének­kar. A költeményt előzőleg elmondja: Morvay Anna VI- o.­t. 7. Ima: Szaval­ja: Julow Kata VII-1- 8. Kurusdí- sok. 9 Bihari: Huszártoborzó. 19. Da­lok a Pálóczi Horváth Ádám nótás­­könyvéből. Énekli: Bacsó Magda V. o­­t- 11. Lavotta: Lakodalmas tánc. 12. Katonanóták a szabadságharc idejé­ből. Énekli: Sipos Erzsébet IV. o- t. 13- Népdalkánonok. 14. Népdalok- Bartók—Kodály-gyüjtés- Énekli: Kö­lönte Kornélia VIII. o- t. 15- Kodály: Gólyanóta. IV. és 111. osztály énekka­ra. 16- Népdalok- Az énekkart vezeti és zongorán kísér: Horváth Károly ta­nár. A társadalmi egyesületek ünnepélye A város különböző társadalmi szer­­vezetei, egyesülete, testületei nagy lel­kesedéssel készülnek Március Idusá­nak megünneplésére­ A fent közetie­ken kívül, még a következ­ő márciusi ünnepségek lesznek Debrecenben. Az Ipartestület, az Iparoskor és az Iparosifjúsági önképzőkör Az Ipartestület Simonffy­ utcai dísz­termében este 6 órakor hazafias ünne­­pélyt rendeznek-A Kereskedő Ifjak Dalköre a Kereskedő Társulat dísztermében március 15-én este fél 8 órai kezdet­tel tartja meg hazafias ünnepélyét- A Debreceni Kereskedelmi Alkal­mazottak Egyesülete kedden este 8 órai kezdettel tartja Sas­ utca 2. szám alatti helyiségében tartja hazafias ünnepélyét­ A Petőfi Dalkör március 15-én, délelőtt fél 12 órakor megkoszorúzza a ref. kollégiumi Pe­­tőfi-szobrot s ezt követőleg este 8 óra­kor tartja XXXV. évi rend?* közgyű­lését a Petőfi­ tér 4. szám alatt. Ke­mény János Kispipa vendéglőjének kü­lön termében-A Nyilastelepi Népkör márciusi 15-én délután 4 órai kezdet­tel a Népkör saját helyiségében (Már­ton Kálmán­ utca 40. sz­) rendez ünne­pélyt- Március 15. a KIE-ben Kedden este 7 órakor a Kié is megren­dezi szokásos,hazafias ünnepét, mely­re az érdeklődő vendégeket meghívja. Ünnepélyeket rendeznek még a tég­láskerti kispolgárok olvasó körében, délután 4 órakor, a Boldogfalva kert­­ség olvasó körében este 7 órakor, a homokkerti olvasó egyletben délután 5 órakor, az Újvárosi úti olvasó kör­ben délután 4 órakor. Botrányos kommunista tüntetésbe fult a szociáldemokraták Budapest márciusi ge a Budapest, március 1. Vasárnap délután a szociáldemok­rata párt „máciusi ünnepélye“ botrá­nyos utcai tüntetésbe fulladt. Ez idén is az ,,ünnepség“ közönsége a Petőfi-Szobortól a Kossuth Lajos-utcá­ba és a Rákóczi-útra vonult és ott a szokásos szólamok kiáltozása közben kő- és vasdarabokkal veszedelmeztette a békés járókelők testi épségét, véres­re vertek detektívet, összetörtek autót és bevertek kirakati ablakokat. Az ,,ünnepség“-et délután három órára hirdette a szociáldemokrata párt Az „ünnepély“ botrányos inciden­sek közepette zajlott le. Az elvtársak többek között összeverte néhány fiatal embert, akik a ,,fél Szocialisták“ cí­mű dal éneklése közben elfelejtették a kalapjukat levenni­.. A Petőfi-térről a szétoszló tömeg egy része a Kossuth Lajos­ utca felé tartott. A szociáldemokrata párt vörös szektás jelvényt viselő fiatalemberek „munkát, kenyeret“ kiáltozás után át­tértek a kremmi­aizmu­»­ás a szovjet éltetsésére­— Éljen Kun Bélát — Jöjjön a szovjet! Ilyen és hasonló orditozások köze­­pete előkerültek a zsbekből a kövek vasdarabok. A kövek megsebesítettek több járókelőt és a Kossuth Lajos­ ut­­cában beverték több üzlet kirakatab­lakait. Közel negyed óráig garázdál­kodtak, amíg futva megérkezett egy rendőrosztag. A rendőrök elől a tün­tetők egy kisebb csoportja kimenekült az egyik Kossuth Lajos­ utcai házba-A rendőrök ezeket összefogták és ötvennégy embert előállítottak. Az Ispotályi és Mester-utcai iskolákat is bezárták (A Debreceni Újság tudósítójától.) Az influenzajárvány terjedése miatt dr. Láng Sándor tisztifőorvos, egészségügyi főtanácsos előterjesz­tésére elrendelte az ispotályi és Mester-utcai iskolakörzetek bezárá­sát. Ezek az iskolák 14-től 16-ig maradnak zárva.

Next