Debreczeni Ujság, 1941. január (45. évfolyam, 2-25. szám)

1941-01-30 / 24. szám

6 D2BRECZENI ÚJSÁG—HAJDUFOID laiiní» M, wMIMW Gyógyszertárak éjjeli szolgálata: „Aranyangyal“ Bánó Andor, Piac-ntca 50. — „Reménység" Dr. Gödény S. örö­kösei, Csapó-utca 22, — „Isteni gondvi­selés“ Székely Adorján, Petőfi-tér. — „Sas“ özv. Mandel Józsefné, Hatvan-utca 70. szám M Magyar Élet Pártiénak hírei KÖZPONTI PARTI RODA : Arany Bika szálló, félemelet, ahol a párt szociális tanácsadó irodájában feleket fogadnak és kérvényeket átvesznek minden ked­­den és csütörtökön délelőtt 10—12 óráig. Telefon : 20-23. A PART KÉPVISELŐI KÖZÜL: Balogh István fogad minden vasárnap 11—12 óráig a pártiroda helyiségében. A MAGYAR ELET PARTJÁNAK TÁR­SASKÖRE az Arany Bika szálló fél­emeleten nyitva minden nap délelőtt 0—1 óráig és délután 3—9 óráig, PARTNAP minden hétfőn délután 5—8 óráig. Időjárás A keletről jövő hidegebb szárazföldi levegő beáramlása a Kárpátok medencé­jében kissé gyengült, azonban a maga­sabb légrétegekben felhőképződés volt. JÓSLÁS : Élénk keleti, délkeleti szél, vök helyen köd és kisebb havazás. A hi­deg legfeljebb esak az ország délnyugati részein mérséklődik. bnlékcmÜHk JANUÁR 30. 1917. Hogy valamely vitézül és halált megvető elszántsággal vezetett osztag si­kerének mennyire nagy kihatásai lehet­nek, fényesen bizonyítja Czakó Diósgyő­ri Kálmán, volt marosvásárhelyl 9. hon­véd hnszórbelt főhadnagy, száradpa­­rancsnok esete, aki az honvéd lovas­­hadosztálynak a magyar-bukovinai ha­táron fekvő Jákobén! körül folyt harcai alatt. 30 főnyi osztaga élén, saját kezde­ményezéséből, meglepően lendületesen előretört a pusztán esak orosz járőrök állal biztosított gerincre, amelyről pom­pás iramban elűzte. Ezzel harcászati ki­halásaiban lehetővé tette, hogy ne az oroszok, hanem mi legyünk azok, akik az említett gerincen beássák magukat. Más szóval Czakó főhadnagy pezsdüiő vállalkozó szellemtől áthatott elszánt ve­zetése azt eredményezte, hogy a fővédel­­mt vonalunkat az eredetileg szándékolt­nál kb. félkiiométcrrel előbbre helyez­hettük. De hasonló lendülettel cseleke­dett Czakó főhadnagy ezen a napon is, ellentámadás közben, százada élén, pá­ratlan lendülettel megrohamozta az igen meredek és az oroszok által teljesen pásztázott lejtő 1234-os magaslatot, ami által as oroszok előnyomulását nemcsak hogy megállította, hanem azoknak Já­kobén! felé szándékolt előrejutását Is megakadályozta. Mivel pedig Czakó fő. hadnagy más esetekben Is kiválóan vi­téz és bátor, valamint öntevékeny és ügyes magatartásával kitüntette magát, a feni fegyvertényei elismeréseképpen a Vaskoronarend adományozásával jutal­mazták elöljárói. — BIRINYI JÁNOS LETT AZ ISPO­TÁLY! EGYHÁZRÉSZ UJ SEGÉDLEL­KÉSZE. Lapunk más helyén mcgemlé kéziünk arról, hogy az ispotály! egyház­rész hosszú éveken át volt segédlelkésze más egyházi beosztást kanott, ezért ed­digi szolgálati helyére Birinyi János se­gédlelkészt rendelte ki dr. Révész Imre püspök. Birinyi János eddig az ispotályi szegényház áldásos és felelősségteljes gondnoki munkáját végezte általános megelégedésre. Most ennek a buzgó mun kának a jutalmaként az ispotályi egy­házrész segédlelkészi állásába került. — TOLATÁS KÖZBEN ELÜTÖTT EGY NAPSZÁMOST A TEHERVONAT. Mikepércs község határában levő 112. Számú vasúti őrháznál dolgozott az el­múlt nap Kovács Imre 24 éves inikepér­­rei lakos, napszámos, akit munkaközben véletlenül az egyik tolató szerelvény el­ütött. Kovács Imre nem esett a kerekek közé, esak oldalra bukott és eközben fe­jén és arcán sérült meg könnyebben. Sérüléséé*! wíüí se» fetetós. Holnap, pénteken este 8 órakor lesr. a világhírű CaseUa-trió koncertje Az Olasz Kultúr intézet valóban kultúr­­missziót teljesít akkor, amidőn az olasz zenei élet legnagyobb művészeit elhozza városunkba, hogy azok bemutassák a ve­lünk barátságban élő és érettünk igen so­kat tett nemzet magasabbrendű és kifino­mult művészetét. A Casella—Bonucci—Poltronieri világ­hírű trió január 31 -i koncertje különösen nagy eseménye lesz városunk zenei életé­nek. A még megmaradt néhány jegy az esi ünnepi ás társadalmi jellegére való tekin­tettel az Olasz Kultúr Intézet félévi 2 pengős tagsági díja ellenében díjmentesen kaphatók a Harmathy-könyvkereskedés­­ben. Műsormegváltás 50 fillér. »1-nrvi-nr-nrnrTQSOIOIOiOIOIOIOIOIOIOIC — Mindenki számára olcsó nyelv tanulási lehetőséget nyújt a Német Nyelviskola. A német lektorátus nyelviskolájában február 3-án új tanfolyamok kezdődnek kezdők és haladók számára. Az órákon állan­dó nyelvgyakorlás és társalgás mel­lett mindenki számára lehetővé vá­lik a német nyelv tökéletes elsajá­títása. A tanulmányi idő 25 óra. -­­Tandíj nincs. Beiratkozás és fe’vi­­lágosítás naponkint 6—8-ig a Né­met Nyelviskolában Ferenc József­ét 44.. T. emelet. — HALÁLRA ÉGETT EGY HÁROM­ÉVES BIHARKERESZTESI KISLEÁNY. Szilágyi Eszter bihark eresztest három­éves kislányt az etmiilt napokban -sú­lyos égést sebekkel szállították be a be­rettyóújfalui kórházba. A szerencsében gyermeken azonhaa a kórházi ápolás és orvosi kezelés sem tudott segíteni, merf szerdára virradóan meghall. 1 szomorú haláleset ügyében vizsga alól indított a l iharkereszlesi csendórőis és ennek so­rai. kiderült, hagy a kis Szilágyi Észter édesanyja rövid 'dőre magára hagyta a lakásban. A gy'rmck hozzányúlhatott n Tűzhelyhez és onnu.l esapódotl ki a lái/g amely súlyos égés' sebeket okozott a gyermeken. A klrá'y! ügyészség folvtutja a vizsgálatot annak tisztázására, hogy .trhcl-e valakit f-.c.lWsée a szerencsét­len gyermek trag’kus haláláért. 1 Gumicsizmák Í íavitását olcsón vállalom | R E T !| Piac-utca 42. sz. | — ELLOPTÁK A VONATON A VO­NATKÍSÉRŐ TÁSKÁJÁT. Szőnyi Lajos MÁV vonatkísérő Vargakert-utca 8. szám alatti lakos táskáját, amelyben élelmiszer és ruhaneműek voltak, ismeretlen tettes a vonaton ellopta. Feljelentésére a rend­őrség keresi a tettest. — KILOPTÁK A BEZÁRT PINCÉBŐL A TEKNÖT. Bálint Sándorné, Csapó-utca 25. szám alatti lakos fejelentést tett isme­retlen tettes ellen, aki bezárt pincéjét ál­­kulccr.nl kinyitotta és onnan ellopta mosó­­teknőját. — A MAGYAR STATISZTIKAI ZSEB­­KÖNYV IX. évfolyama általában a fel­vidéki és kárpátaljai területek adatait is közli. Tekintettel azonban arra, hogy ezekre a területekre vonatkozólag nz összes statisztikai adatgyűjtések még nem voltak végrehajthatók, — minden egyes fejezetné!, vagy táblázatnál külön meg van jelölve, hogy a közölt adatok milyen területre vonatkoznak Az ország megnagyobbodott területére vonatkozó táblázatoknál, amelyek az adatokat tör­vényhatósági részletességgel közük, a trianoni terület adataitól eltérően, a tör­­■•ónyhalóságok nem országrészek szerin­ti csoportosításban, hanem n törvényha­tóság nevének betűrendjében közöltéi­nek. A Zsebköny új évfolyama a vissza­tért keleti és erdélyi részekre vonatko­zó adatokat külön fciezet a'att közli. — Ezek az adatok inkább csak tájékoztató adatoknak tekintendők, minthogy azok cgyrésze 1910. évi ma«yar adat s így már elavult, az újabbak pedig jórészt román forrásból erednek, vagy esak elő­zetes adatok. Végül megemlítjük még, hogy a Zsebkönyv „Cím- és Névtár“ e. fejezete először közli az országgyűlési képviselők névsorát Is. Budapest, 1941. január hó. M kir. Központi Statisztikai Hivatal, —• EGY RAKAMAZI MUNKÁS HALÁ­LOS SZERENCSÉTLENSÉGE. Az ózdi vas- és acélgyárban dolgozott Csirmaz Bertalan 20 éves rakamazi munkás, mi­kor a daruból hirtelen kiröppr.nt egy Tatalma? vasdarab, amety fejen sjjtotta A szerencsétlen rauneás a helyszínen azonnal meghalt. A szerencsétlenségről nyomban értesítették Rakamazon lakó szüleit. A vizsgálat megindult a felelős­ség megállapítása végett — ELLOPTÁK A SZEKÉR KEREKÉT HOGY MOZIBA MEHESSENEK. Kas­sán történt, hogy két fiatalkorú egy őrizetlenül hagyott szekérről ellopta a kereket. Az egyik járókelő gyanúja nyo­mán azonban csakhamar elfogta a kö­zelben állomásozó rendőr a tetteseket Kihallgatásukkor elmondották, hogy na­gyon szeretnek moziba járni és azért követ*‘"k el a lopást. (x) Gyomorsavtúltengés, gyomorfekély ellen csak „HAJDUINT“ használjon, ha­tása biztos, íze kellemes. Ajánlják orvo­­sok, betegek. Készfti : Sztankay gyógy­szertár. Debrecen. Szent Anna-utca 61. mnnnamrr—n—ímTmit» imm——rr­— AZ I, II, ÉS III. JARADÉKOSZTA­­LYU HADIROKKANTÁÉ FIGYELMÉBE Felhívom az ellátásban részesülő 50, 75 és 100 százalékos hadirokkantakat, hogy alkalmatlansági bizonyítványuk átvétele véget ma, január 30-án délelőtt 9 és 2 délután 5 és 7 óra között Kossuth-ntca 20. szám, földszint 28. sz. helyiségben je­lenjenek meg. Akik az alkalmatlansági bizonyítványra a népszámlálásnál fel­tétlenül szükség lesz, mert ha a hadi­rokkant a számlálóbiztos előtt Ilyet fel­­mntatnl nem tud, katonai és közérdekű szolgálatra való behívásra jön figyelem­be. A hndirokkanttak pirosszínű járadék szelvényüket hozzák magukkal. Címhasz nálatos, végkielégített és 25 százalékos hadirokkantuk, valamint hadiözvegyek­nek jelentkezni nem kell. ÉJsőfokú köz­­igazgatási hatóság. — A Debreceni Egvetemt Altisz­tek és Alkalmazottak önsegélyző és önképző Egyesülete 1941 február 1-én, szombaton este 8 órai kezdet­tel a ..Korona“ (lisztemében Farsan­gi táncestéi vt rendez, melyre a a tánckedvelő közönséget tisztelet­tel meghívja a Rendezőség. Belépő­díj : Személy-.iegv 1 pengő. Szer­pentin és konfetti csata. Szépség­­versenv. — Elsőrendű irodai munkaerővé kiképezi, levizsgáztatja állásba ajánlja Naményi Gyorsíró- Gépíró­iskola. Baftbvánv-u. 1. — HIRDETMÉNY. Értesíti a városi adóhivatal a vagyonváltságos és megvál­tott földek birtokosait, hogy a klmozdí­­tásl eljárást minden olyan földhözjutta­­tolt adóssal szemben, kinek terhén egy évi előírást meghaladó tartozás van nyil­vántartva s azt 1941. év február hó 1-ig nem fizetik ki, még február hóban meg fogja indítani. \ tartozásokra történt be fizetések, esedékességi sorrendben lesz­nek elszámol ra. Elsősorban esedékesek a régebbi évekből származó hátralékok. — a juttatott oly összeget fizet be, amely összeg a terhén fennálló összes tartozá­sokat nem fedezi, a teljesített fizetések u késedelmi kamatok kiegyenlítése után akként lesznek elszámolva, hogy azok­ból elsősorban az illető éviül származó adóhátralék, másodsorban az évi részlet és harmadsorban a haszonbérhátralék lesz kiegyenlítve. Városi adóhivatal. BHI5T0L Brian a* Hit «nns» AM Előkelő családi szálloda, olcsó •kttápCS., UililSpjf.Ofl árakkal. Egy ágyas szoba I pengőtől, két ágyas szoba már 12 pengőtől. Kitűnő étterein és kávé-hát Előzékeoy tísseigáMg, száma Gyászrovat Félezer gyászoló kisérte utolsó útjára Forrai Istvánnál Szerdán nagy és őszinte részvét melleit helyezték örök nyugalomra a hirtelen el­hunyt Forrai Istvánné Mittermayer Má­riát. A díszravatalozól és az oldalterme­ket előkelő gyászoló közönség töltötte meg. amelynek soraiban ott voltak a rokonsá­gon és a közelebbi ismerősökön kívül az özvegyen maradt Forrai István zenetanár­nak felettes vezető tisztviselői, kartársai, tisztelői és azok a dalegyesületek, ame­lyeknek évtizedek óta atyai jőságú diri­gense. Megjelentek a gyászszertartáson dr, Balogh Sándor főjegyző, dr. Bállá Berta­lan tb. főjegyző, városi tanácsnok, aki a Törvényhatósági Daloskerületet is képvi­selte mint annak elnöke, továbbá ott vo't dr. Kupinszky Sándor tb. tanácsnok és dr. Poroszlay László tb. tanácsnok, a Nép­jóléti Hivatal egész tisztikara dr. Erdőss Sándor igazgatóval az élen. Kandaláberek között koszorúval körülvett hatalmas ka­­tafalkon helyezték el az elhunyt uriasz­­szony holttestét, akit a római katolikus egyház gyászszertartása és a Városi Dal­egyletnek. az Egyetértés dalárdának és a Világítási Vállalat dalárdájának gyász­éneke után kísért ki a hatalmas gyászoló sereg a nyitott sírhoz, ahol ú:ahb beszen­­tclás után a három kórus íGabb gyászéne­kei közben helyezték el örök nyugalomra. A megtört gyászoló család iránt város­szerte nagy esszvét ryilv’mil meg. I V0ITH FERENC ny. MÁV felönyelő temetése ma | délután fél 4 órakor lesz a Köz­temető (••'szrevate'nzi'-he1 RIPCZÓ KATALIN nvug. máv. pénz­­tárkezelőnő 72 éves korában elhunyt. Te­metése pénteken délután 4 órakor lesz a Köztemető III. ravatalozó terméből a ró­mai hatplikus enyház szertartása szerint. Lakás: Szohosz'ói-úti bérház. Dankő te­metkezési vállalat. PLATTHY D*ZSŐ szállodai portás 71 éves korában elhunyt. Temetése csütörtö­kön dé'után 4 órakor lesz a Köztemető III ravatalozó terméből. Lakás: Tímár-utca 35. sz. Bankó temetkezési vállalat. SZABADOS JÁNOS bankt-sztviselö 22 éves korában Battonyán meghalt. Az el­hunytban Szabados Gvörov tiszthelyettes gyermekét ovászoGa. Temetése Debrecen­be való szá'lítás ii’án pénteken délután fél 3 órakor lesz a Köztemető II. sz. ravata­lozóiéból ref. szertartással. Pusztai temet­kezési intézet. TÓTH PÁL péksüfeménvárus 30 éves koráhan meghalt. Temetése csütörtökön délután 2 órakor lesz a Köztemető 3. sz. ravatalozó terméből ref. szertartással. La­kása : Pvö^nyvirág-utca 22. Pusztai temet kezesi intézet. ID. S7ABÓ ANDRÁS 77. évében el­hunyt. Temetése 3n-án délután 3 árakor '*>«? a Köztemető 3. számú ravatalozóié­ból. Lakás: Kálmán-u*ea 8. Temetését Bartha vállalata rendezi. — sféKSA jt»tstIT/YCUK­ROT T ORTÁK EL az. egyik kassal cu­­horkaüzlethöl ismeretlen tettesek. El­vittek ezenkívül 50 b« dobozos rukTkát és csokoládét, valamint 5 pengő kész­pénzt. A betörők a helárat vavr-iesának ♦etfeszítése után jutottak az üzletbe — Érdekes, ho"v nrmrée u«vanrsafc na­­"vobb s»ah"«ú betörést követtek et eb­ben az üzletben. — NYOTC OSZTÁLYÚT TF«Z A NAGY VÁRAOI RFF. LFÁNY'CTMNÁZIUM ? A ia«vváradl ref. e>*vházközség legutóbb oeeshlteri ülésén állást Io«W(ak az ed­dig négy esztátlvat működő leánv»tmná­­zlnm nyolc osztályúvá való kibővítése i» ellett Ha a kultuszioinisztériun’ meg­adja a szúií'éecs anyagi támogat is', ak kor a terv rövidesen megvalósul. — SIMÁI gyorsíró- és génfró Is­­' koláta állandóan beiratkozhat Pi­"(í-ljfes vg. — A MŰZEUMBARÁTOK KÜRE EL­­«‘■“cc ma este ß—8 é-á'g t»"*!a a ’'éri Múzeum fanáczterr'ét'*n a M”oy"5-*"k **or~tj A''7,ru*"r',-*"-‘npk p-r-jo*“. vételét. A menheszá'^s táróvá a könyv, a könyvpvQités. A gyűjtésre vonatkozó szak­­könyvek, továbbá igen értékes és érdekes könyvek bemutatása fogja változatossá . tenni az összejövetelt. Vendegeire! I* szí­­“«a« M m dwfesés. --

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék