Dél Keresztje, 1953 (3. évfolyam, 3-24. szám)

1953-02-15 / 3-4. szám

Registered at the G.P.O. Sydrfey, for transmission by post as a newspaper. III. EVF. 3.-4. sz. SYDNEY, 1953. FEBR. 15. ARA: 1/6. BÁRSONYKÉZ - VASKESZT VÉBEN Az uj Eisenhower-kormány, úgy látszik, vaskesztyüvel a kezén kezdi formálni Amerika és az egész nyugati világ külpo­litikáját. Az elmúlt két hét na­gyobb eseményei mind az uj, keményi amerikai vonal szelle­mében zajlottak. A legnagyobb feltűnéssel az a bejelentés járt, hogy a kormány elhatározta a 7. amerikai flotta által Formo­sa és Kína közt fenntartott já­rőrszolgálat megszütetését. Más szóval, az amerikai hadi­­tengerészet a jövőben nem aka­dályozza meg Csangkaiselr for­­mosai haderejét a kínai száraz­föld megtámadásában, viszont feltételezhetöleg megakadályoz­ná a kinai kommunistákat For­mosa megtámadásában. Eisen­hower igy akarja kényszeríteni a pekingi kommunista kor­mányt, hogy a délkinai partvi­déket fenyegető támadás miatt csapatokat vonjon el a koreai frontról vagy pedig igyekezzék a koreai háborút fegyverszünet utján befejezni. • A lépés gyakorlati értéke vi­tás. Mig a benne rejlő kihívás arra késztette Mao Ce-tung-ot, hogy a most folyó pekingi “Né­pi Politikai Tanácskozás” során élete egyik legharciasabb be­szédjét mondja az “amerikai imperialisták” elleni védekezés és a koreai háború folytatásá­nak szükségességéről, addig a tény az, hogy e sorok Írásának pillanatáig még nem adták ki az uj parancsot a 7. flottának. A bejelentés jóval megelőzte a cselekvést. Tény továbbá, hogy a kinai nemzeti hadseregnek né. gy évvel ezelőtt Formosába menekült maradványai ma ön­magukat sem tudnák megvé­deni, nemhogy megtámadják a kinai szárazföldet. Angol forrá­sok két hadosztályra becsülik Ccangkaisek hasznalhátő hade­rejét. Ezt az erőt természetesen többszörösére lehetne fokozni jól szervezett és kellő felügyelet alatt tartott anyagi segéllvel, s ' ennek előkészítése lesz a fela­data a napokban Formosába ér­kezett amerikai vezérkari bi­zottságnak, melynek vezetője a hadianyag legyártása és leszál­lítása s az uj nemzeti kinai ha- Pentagon hadianyagsegély - iro­dájának feje. De a szükséges dosztályok felállítása még leg­jobb esetben is hosszú hónapo­kat vesz igénybe. Ma az üj, keményszavu amerikai irány mögött semmivel sincs nagyobb súly, mint a Truman-Avheson féle simább, diplomatikusabb irány mögött. A vaskesztyü glatt nem rejlik még vaskéz. Ke­dés, vájjon tanácsos volt . e fel­húzni addig, amig a durva érin­tést szükség esetén nem követ­heti ellenállhatatlanul erős szo­rítás? • A vaskesztyü már mindene­setre horzsolja és sérti azokat, akikhez hozzáén. Peking igy abban a kellemes helyzetben van, hogy imperialista fenyege­téssel rémítheti alattvalalóit anélkül, hogy egyelőre valóban félnie kellene ettől. Londont az angol-amerikai kapcsolatok leg­kényesebb pontján sértette az uj politika, s mig Acheson alatt Washington rednszerint igyeke­zett legalább a látszatát fenn­tartani annak, hogy a Távolke­letet érintő, elhatározások An­glia egyetértésével történnek, addig most, az uj, kemény vo­nal értelmében, még erre a lát­szatra sem vigyáztak. A vaske­­sztyüs kezelés legjellegzetesebb hatása azonban Dulles külügy­miniszter európai kőrútjával kapcsolatban látszott. Dulles küldetésének fő célja az volt, hogy nyiltan és félreérthetetle­nül tudtára adja az európai kormányoknak, nem számíthat­nak az amerikai támogatás fo­kozására, ha előbb nem teszik rendbe a saját házuk táját; s e rendberaks Washington sze­mben most nem más, mint a politikai különbségek félrete­­vése és az Európai Védelmi Kő-i zösség szerződésének gyors ratifikálása. Ez elég jagos kí­vánság és, burkoltabb formá­ban, már Acheson is célöott rá. De a ratifikálás egyik alapfel­tétele a német szociáldemokrata párt kibékitése; s ehhez Dulles úgy fogott hozzá, hogy a bonni tartózkodásából a német szo­ciáldemokraták vezetőjének, Ollenhauernek előirányzott más­fél óra helyett csak 35 perces kihallgatást adott, ahol ö be­szélt, Ollenhauer pedig hallga­tott. Ez természetesen felbö­­szitete a német szociáldemo­kratákat anélkül, hogy ellenke­zésüket a közös hadsereggel szemben legyőzte volna. • Ez az uj “tetszik-nem tetszik” álláspont érthető volna akkor, ha a “nem tetszik” esetén A- merika képes volna sorsára ha­gyni Nyugateurópát, vagy pe­dig, orosz módszer szerint, ha­tékonyan beavatkozni az ottani belpolitikai erőviszonyokba és “tetszik” - ké változtatni a “nem tetszik”-et. Washington azonban erre minden bizonnyal nem hajlandó. Az amerikai közvélemény beállitottsága ma éppúgy háboruellenes, mint a Truman-korszak alatt. Kötele­ző katonai szolgálat és évente mintegy hetven milliárd dollár katonai célokra fordított adó formájában az amerikai nép so­ha nem látott terhet visel, de csak azért, mert úgy látja, igy megvásárolhatja magának a békét. Az Eisenhower - Dulles kettesfogat éppoly kevéssé haithat túl ezen a célon, mint a Truma n -Acheson-Harriman- Kennan négyes. • Fél évszázaddal ezelőtt, az amerikai külpolitika születése­kor, Theodore Roosevelt ezt az aranyszabályt kovácsolta: “Be­szélj halkan, de tartsd kéznél a nagybotot.” Az ujabbkori amerikai tör­ténelem azt mutatja, hogy ami­kor a nemzetközi szóváltásban Amerika hangja erőssé válik s visszakozásra már nincs lehe­tőség, akkor, de csak akkor, az amerikai nép kezébe is veszi a nagybotot. Kétségtelen, nem szívesen. Mind az első, mind a második világháborúban úgy kényszerült rá, hogy Wilson, il­letve Roosevelt olyan kötelezet­tségeket vállat, amelyeknek csak a nagybottal lehetett ele­get tenni.1 • Igaz, hogy a jelenlegi vaske­­sztyüs irány kétes értékű dip­lomáciai szerszám, amig nincs mögötte több erő és határozott­ság, de talán ez az egyetlen, a­­mely szinte észrevétlenül bele­hajszolhatja az emirikai népet abba, hogy hamarább nézzen szembe az elkerülhetetlennel. Moszkva ma mindenesetre túl óvatos ahhoz, hogy ebben közre­működjék. De ha a szovjet po­litika nem is győzi meg az E- gyesült Államok százhatvan millió polgárát, hogy elöbb-u­­tóbb meg kell hozni a végső áldozatot, Washington uj irá­nya maga is sokat tehet ennek érdekében. A bársonykéz nem sokáig marad bársony, ha vas­­kesztyüt húznak rá. (J-y) A MAI LAPPAL előfizetés Kimutatást Küldtünk Kérjük a jelzett összeget befi­zetni, nehogy a lap Kül­désébe fennakadás áll­jon elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék