Délamerikai Magyarság, 1930. július-szeptember (2. évfolyam, 54-66. szám)

1930-07-05 / 54. szám

EL DIARIO HUNGARO MAS GRANDE EN LA AMERICA DEL SURL DE LOS 200.000 HUNGAROS; QUE VIVEN EN LA AMERICA DEL SUD, MAS DE ¿0.000 ES­TAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL Diario Húngaro D. M. Dirección: Bs. AIRES, Lavalle 301. I. 11. Casilla Correo 1183 U. T. 31 - Retiro 2819. PORTE PAGO Szerkesztőséi és kiadóhivatal: BUENOS AIRES, LAVALLE 361. I. 11 U. T. 31, Retiro 2819. Hivatalos órák: Délelőtt 9—12 — délután 3—8 — Vasárnap 9—W Leveleim: “MAGYARSÁG” Casilla Correo 1483. Sürgöny- és kábeleim: “MAGYARSÁG” Bs. AIRES Montevideo! szerkesztőség: Calle SIERRA 2414. POLITIKAI HETI LAP MEGJÍELENIE MINDEN SZOMBATON Főszerkesztő: Faragó Rezső axíA 15 CENTAVOS Előfizetési árak: Argentinéban negyedévenként $ 1.50 Az összes többi amer^i államokban és Európában negyedévenként í 50 USA Dollár Hirdetések dija hasábcentiméterenként 99 ctvs. Bankok és hajóstársaságok számára Peso 1.83 Apróhirdetések 20 szóig 50 ctvs. azontúl szavan­ként 2 ctvs. — “Levelezés” rovatban legkisebb bird tés 1 peso Álláskeresés előfizetőknek ingyen II. évfolyam 54. Buenos Aires 1930. julius S. FRANCIAORSZÁG elhatározta, hogy uj erődítményeket épít az olasz hatá­ron. Erre az olasz kormány azzal telel hogy 700 millióval felemeli az adókat s ezt az összeget csaknem teljes egé­szében a haderő fejlesztésére fordítja. HÚSZ NEMZET képviselőinek rész­vételével ma kezdődnek meg Genffcen a nemzetközi pénzügyi tárgyalások, a­­melyeknek célja az egyes nemzetek anyagi részvételének megállapítása a nemzetközt jóvátételi bank alaptőké­jének jegyzésében. Hír szerint a dél­amerikai és afrikai államok 80 millió dollárt fognak jegyezni. MAGYARORSZÁG szépségkirálynö­­jévévé Szaplonczay Évái, a debreceni leánygimnázium 7-ik osztályú növen­dékét választották meg. A RAJNAVID&K megszállása, amely az elmúlt héten ért véget: 139 hónapig tartott és 6500 millió márkájába ke­rült a német államnak. OLASZORSZÁG a fascista ipar vé­delme címén minden előzetes bejelen­tés nélkül több, mint száz százalékkal felemelte a külföldi autók vámját. Ez az első európai válasz az északameri­­kai vámemelésekre. A BOLÍVIAI forradalom — úgy lát­szik teljes sikerrel jár. A forradalmá­rok átvették a hatalom gyakorlását. A nemrég lemondott elnök-diktátor­nak szabad elvonulást engedélyeztek, de a vezérkar német szárinaazásn fő­nöke, Enndt tábornok hadbíróság elé kerül. A tábornok egyelőre a német követségen tartózkodik. Hívei részére is szabad elvonulást kérnek a forra­dalmároktól. SEVILLÁBAN nagy összeesküvési per Indult, amelynek vádlottat a leg­utóbbi tüntetések rendezőiből kerültek ki. Számuk 28. — Több spanyol város­ban tüntető sztrájkok kezdődtek. ALASKA félszigetén a repülőgépet is a hittérítők szolgálatába állították, egy misszionárius egy hatalmas, hat­személy befogadására alkalmas repü­lőgépet kapott ajándékba, hogy ezen jobban és gyorsabban megközelíthes­se híveit. A ROMÁN parlamentben felolvasták Carol király irónbeszédét ,azután az ülésszakot bizonytalan időre elnapol­ták. A trónbeszéd hangsúlyozza, hogy az uj király két elődje nyomdokain akar haladni. KÉT REPÜLŐ, aki az eddigi világ rekord leverésére vállalkozott, eddig több, mint 518 órája tartózkodik a le­vegőben. A szükséges benzint ér ola­jat már Űriekről adják át nekik a le­vegőbe». -?áv az eddigi világ '-kordot, amely l . . volt, már ré' n lever­ték, a két .-¿.ülő még n ndig nem akar lesz állni. Irigoyen elnök ma délután fogadja Magyarország első argentínai követét Nelky Jenő követ, meghatalmazott miniszter, mindezideig nem mutat­kozhatott he Argentina elnökénél és igy hivatalos működését sem kezd­hette meg, de megérkezése óta állan­dóan dolgozik és a kényszerű hivatali pihenést arra használja fel, hogy mi­nél hamarabb és minél behatóbban megismerje a ¡colonia helyzetét. E hét első napjára — mint jelentet­tük — magához kérette Herczegh Sándor főmérnököt., a Magyar Egyesü­letek Szövetsége elnökét, aki ezen az első látogatásán kívül Ismételten meg­jelent a miniszternél és mindenre ki­terjedő részletességgel informálta öt a szövetség eddigi működéséről. Nagyban megkönnyíti a követ tájé­kozódását, hogy a távoli vidékeken élő magyarok is rendre felkeresik és régi sérelmeiket, panaszaikat, óhaj­tásaikat elébe terjesztik. így a leguizamoni magyar telepe- | sek részéről, kik a miniszter érkezése­kor nem képviseltethették magukat, I Kovács János és Szabó Lajos jelentke­zett néhány nap előtt kihallgatáson a követnél. Mindenekelőtt tolmácsolták a 40'magyar telepes család üdvözletét, majd pedig behatóan informálták a telepesek bajairól. Nelky miniszter kilátásba helyezte, hogy a legrövidebb időn belül szemé­lyesen fogja a telepesek látogatását viszonozni. A messzi Missiones magyarjai, a corpusi kolónia nevében Tompos György jelent meg e napokban Nelky miniszter előtt. Hangoztatta, hogy a corpusi magyarok nem kérnek semmi támogatást és ha meghívják n köve­tet, hogy látogassa meg őket ,azért te­szik, hogy megmutassák neki: milyen munkát produkáltak az óhazától év­tizedek óta elszakadt, de érzésben és gondolkodásban változatlanul jó ma­gyar hazafiak ott, ahol nem is olyan régen még őserdők voltak. A minisz­ter megígérte,, hogy időt fog szakítani reá, hogy a corpusi magyarokat is. meglátogassa. Lapzártakor értesülünk, hogy Nelky miniszter ma, szombaton délután 4 órakor fog megjelenni Irigoyen köztársasági elnök előtt, hogy megbízó­levelét bemutassa. A legközelebbi jövőben a követ Montevideóba utazik, ahol szintén hemutatkozik az. Elnöknél, majd pedig —a magyar kormány kép­viseletében — résztvesz Uruguay függetlenségének százéves emlékünnepé­lyén is. Rothermere lord közönséges svindlinek mondja a trianoni békeszerződést Londonból jelentik: A Budai Dalárda tisztclejfih' londoni látogatása alkalmával ^giermere lord ebédet adott, melyen a lord liosz­­szabb felköszöntöt mondott. A beszéd, amelynek teljes szövege most került nyilvánosságra, többek között a következőképpen hangzik: — Legyenek meggyőződve arról, hogy szivem teljes melegével megér­tem és átérzem a magyar nép szenve­dését és az nekem éppen úgy fáj, mint önöknek. Sőt bizonyos mértékben ta­lán még jobban: mert hisz nekem mó­domban volt a magyar népet lesújtó gyászos békeszerződés létrejöttének a nagy tömegek előtt még ma is isme­reten olyan körülményeire adatokat szereznem, amelyek bennem mégjob- Gan fokozzák a békeszerződéseket lét­rehozó lelkiismeretlenség, korlátoltság és rosszindulat fölötti haragot. — Alkalmam volt a trianoni béke­­szerződés létrejöttének körülményeit a világ legtekintélyesebb politikusai­val és publicistáival, köztük az akkori idők legfontosabb államférfiéval, — I.loyd George-zsal is megbeszélni s az ö felvilágosításai és meggyőződéseik alapján állíthatom, hogy ez a szerző­dés a békeszerződések nehéz munká­ját, végző államférfiak fáradtságával való visszaélés, azoknak hamisított történelmi adatok és hamisított sta­tisztikák segítségével Való félrevezeté­se volt. Vagyis — hogy egy erős, de a tényeket legjobban jellemző kifejezést használjak — közönséges svindli. — Ragadjanak meg minden alkal­mat arra, hogy odakiáltsák a világ­nak, hogy a háborúnak Magyarország a legsúlyosabban érintett, legigazság­­talanabbul szenvedő áldozata és hogy a vele szemben elkövetett bűn jóvá­tételéről elsőrendű kötelességük gon­doskodni mindazoknak, akik szivü­kön viselik Európa békéjének meg­óvását. Az igazság parancsa és a vi­lág békéjének biztosítása egyaránt kö­veteli, hogy Magyarország helye a nap alatt újra hiztosittassék. A magyar erőre, magyar tehetségre, magyar kul­túrára, magyar munkára és becsüle­tességre annál inkább szükség van Európa keletén, mert egyre világosab­ban látszik, hogy a sok újonnan fab­rikált állam között csak az ezeréves Magyarország a legstabilabb állam alakulat. — Azt az értéket, amit Magyarország jelent az emberiség számára, nem le­het kitépni a világ életéből. — Figyelem Magyarország kor­mányzója, Horthy Miklós és Bethlen miniszterelnök politikáját s ha talán nem is értek azzal mindenben egyet, bízom abban, hogy ez a politika az ország érdekeit kívánja szolgálni. — Talán nem olyan merész ez a politika, mint sokan óhajtanák, de hiszem hogy becsületes lélekkel jártak azon az utón, amely Nagvmagyarország eléré­séhez vezet. — Ne legyenek türelmetlenek. A tü­relmetlenség néha igen rossz tanács­adó. Bizom abban, hogy bölcs egyet­értéssel és a nemzeti erők egységes kifejtésével a mai nyolcmilliós Ma­gyarország helyett lehetséges lesz egy legalább is tizennégymilliós Magyar ­ország megteremtése. 20 ezer magyar távirat és levél kérte Génitől Trianon revízióját — Genii jelentés — A Népszövetség főtitkári hivatalá­hoz a trianoni “béke” tízéves forduló­ja napján ezrével érkeztek a táviratok és levelek az európai és amerikai ma­gyar egyesületektől, magyar városok­ból és községekből, amelyek mind til­takoznak a trianoni szerződés fen­­tartása ellen. Felszólítják a Népszö­vetséget, hogy Európa békéje érdeké­ben végre-valahára tűzze napirendre a trianoni szerződés revízióját. Két nap alatt kerek 20.000 ilyen ké­relem érkezett a Népszövetség főtit­kári hivatalába.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék