Délamerikai Magyarság, 1931. július-szeptember (3. évfolyam, 106-118. szám)

1931-07-04 / 106. szám

EL DIARIO HUNGARO MAS GRANDE EN LA AMERICA BEL SUR DE LOS 2CO.OOO HUWJÍROS QUE VIVEN EN LA AKTERKM DEL SUD MAS DE 40.J0C WE* TAN EN LA ARGENTINA %;■ EN GENERAL LEEN EL Diario Múnpnro D. M. Dirección: Bs. AIRES, LAVALLE 365, Casilla Correo 1483 U X 31 Retire 3819. PORTE PAGO Szerkes?tőség és kiadóhivatal: BUENOS AIRES. Calle LAVALLE 365 U. I 11. Retiro 281». Levélcím: "MAGYARSÁG” Casilla Correo 1483 — Buenos Aires. III. évloly am 106. sz. Buenos Aires, 1931. julius 4. Diplomaták botránya Budapesten Távirat jelenti, hogy az északame­rikai kormány kereskedelmi attaséja és egy német nagyherceg között tett­­legességig fajult affér játszódott le az eyik nyilvános étteremben. A nagyherceg párbajra hívta ki az attasét, ez azonban megtagadta az elégtételadást azzal a kijelentéssel, hogy hazájának törvényei tiltják a párbajt. Másnap az attasé elhagyta a magyar fővárost, (A távirat a szereplők neveit ném közli.) ÉSZAK AMERIKÁBAN évek óta nem tapasztalt nagyerejii hőhullám pusztít. Eddig 776 haláleset történt. PÁRIZSBAN az olaáz munkaközve­títő hivatalban felrobbant egy bomba. 5 munkás megsebesült. AZ OLASZ kormány a gyilkosokkal szemben újból életbeléptette a halál­­büntetést. A BOLGÁR kormányban a minisz­teri tárcákat arányosan osztották fel a győzelmes ellenzéki pártok között: 3 demokrata, 3 agrárszocialista, 2 li­berális és 1 radikális minisztere van a kormánynak, amelyben Malinoff az elnökségen kívül a külügyi tárcát is magának tartotta meg. PERUBAN a forradalmi mozgalom újabban szeperatisztikus irányzatot vett s minthogy az ország északi és déli részének vezetöpolitikusai nem tudtak megegyezni, Dél-Peruban kiad­ták a jelszót, hogy elszakadnak az anyaországtól és külön köztársaságát alakítanak. Dél-Peru uj kormánya már meg is alakult. Az ideiglenes kor­mány az eddigi forradalmi csapatok fejeiből áll. A kommunistáknak — ál­lítólag — semmi szerep nem jutott az újabb alakulásban. — Az uj ideiglenes kormány csak Dél-Perura terjesztette ki egyelőre hataln 't, de bízik benne, hogy később az északiak önként csat­lakoznak hozzájuk. A ZEPPELIN II. julius 20-án indul az északi sark vidékén megteendő kőrútjára. A léghajó Friedrichshaíen­­böl előbb Berlinbe, majd Leningrad­­ba repül és felveszi az expedíció né­met és orosz tagjait. NÉMETORSZÁGBAN a Hoover-ak­­ci val kapcsolatban újból fölébredt a ke umunista agitáció és az ország kü­lön "izö helyein a régi recept szerint megkezdődtek a tüntetések. Berlin­ben az északamerikai követség épü­letét kövekkel dobálták meg. Julius 4-ére pedig mindenütt gyűléseket hir­dettek a Brünning-kormány eltávolí­tása céljából. A rendőrség a Sparta­­cus-szervezeteket ismét erős ellenőrzés alá helyezte. AZ OSZTRÁK kormány négyszere­sére emelte a gabona- és liszticlék be­hozatali vámját POLITIKAI HETILAP MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON Főszerkesztő: Faragó Rezső ARA 15 CENTAVOS Elö.izetési árak (negyedévre) Oélamerikában: 1.50 arg oeso Egryét külföldön- 1.50 Ü. a A. lolláur Hirdetéseit dija aasabcentimeterenkénf *1 *tvs. Bankok 4s üajóstársaságok számára Pese L.£0 Mm Hol a kivezető ut a gazdasági válságból? A heti ötnapos munka-idö irta: Paul Löbe, a német birodalmi gyűlés elnöke* Azon a nagy gazdasági válságon, a mely jelenleg Európában és a többi földrészeken uralkodik, csak úgy le­het segíteni, ha mindenekelőtt tisztá­ba jövünk az okokkal, amelyek ezt a válságot előidézik. Csak egy ilyen fel­ismerésből juthatunk el azokhoz az eszközökhöz, amelyekkel eredménye­sen vehetjük fel a küzdelmet a krí­zissel szemben. A jelenlegi válságnak kétféle oka van: aktuális és krónikus. Aktuális oka a világháború és an­nak következményei, krónikus oka a termelés technikai fejlődése és na­gyobb szervezettsége. Az utóbbi okoko nehezebben leküzd­hetők, mint az előzőek. Az aktuális okok közül itt van te­hát a világháború. 1914-ig Középeuró­­pa valósággal műhelye volt a -világ­nak. Itt készítették azokat az optikai műszereket, elektromos gépeket, festé­keket, vegyszereket, mezőgazdasági gépeket, lokomotivokat, üveg- és por­­cellánárukat, szöveteket, amiket a vi­lág nagyrészében használtak. Ez a helyzet azonban gyökeresen megváltozott 1914 után. Mig ugyanis a középeurópai államok a világháború folytán kimerültek és a köréjük vont falak minden exportot és importot le­hetetlenné tettek, addig ezeknek az államoknak a fogyasztói, a többi or­szágok lábrakaptak, megcsinálták a saját iparukat és függetlenítették ma­gukat előbbi szállítóiktól. Középeuró­­pa áruira nem volt szükség. A másik aktuális ok, amely szintén mint a világháború következménye jelentkezett, az a rengeteg súlyos ha­disarc, amit a győztes államos: a kö­zépeurópai hatalmakra, igy elsősor­ban Németországra kivetettek. Ifiába csökkentették ezeket később — a jó­zanabb amerikaiak közbelépésére — a Dawes és a Young-tervek — a fize­tendő kárpótlás még ma is oly nagy, hogy úgyszólván évröl-évre kiszívja Németország üzemi tőkéjét, vagyis ép azt az összeget, amely az ország újjá­építéséhez és talpraállitásához szük­séges. Egy harmadik aktuális ok, hogy Európa semmit sem tanült a világ­háborúból és életerejének nagyrészét még ma is háborús előkészületekbe öli. Ez a bolt invesztálás annál is in­kább felesleges, mert hiszen minden állam jól tudja, hogy a jövö háborúja nem a földön és nem az egyes hadse­regek között, hanem a levegőben és az összlakosságok között fog lefolyni. *Bár ez a cikk a Hoover-akció előtt íródott, egyéb vonatkozásaiban ma is tel­jes egészében aktuális. Ezekből az okokból most már világo­san folyik a gyógyítás módja: 1. Korlátozni a badihiteleket, lesze­relni egészen a milíciát háziméretéig. 2¡ A hadikárpótlás (jóvátétel) tel­jesen méltányos revíziója. 3. Hosszú lejáratú hitelek a követ­kező munkálatokra: Középeurópa va­­sutjainak villamosítására, nemzetkö­zi autóutak kiépítésére, a mezőgaz­daság egyrészének szárnyas-, tojás- és gyümölcs-tenyésztésére való átállítá­sára. Ezáltal a sok munkanélküli is­mét munkához jutna és fogyasztóké­pes lenne. 4. Páneurópa, helyesebben a Gazda­ságilag Egyesült Európai Államok megalkotása és ezáltal a jelenlegi két tucat katonai- és vámhatár megszün­tetése. Ezen a helyen meg kell emlékezni az osztrák-német vámunióról amely nem egyéb gazdasági egyesülési kí­sérletnél, minden politikai jelleg nél­kül. Ebben a vámunióban más álla­mokat is meghívtunk és minden hátsó gondolat nélkül várjuk is csatlakozá­sukat. A magyarországi képviselőválasztá­sok ügyével az argentínai nagysajtó is elég részletesen foglalkozott. Külön ki­­emelendönek tartjuk a “La Prensa” nagy cikkét, melyet a választások elő­estéjén szentelt a magyar politika nagy eseményének. Bár a cikk kihang­súlyozott ellenzéki tendenciával Író­dott, nem nélkülözte az autentikus­nak látszó budapesti kutforrás hitele­sítő pecsétjét. Végeredményében pedig mégis csak olyan közleményről van szó, amelyen keresztül Argentína és egész Délamerika leghatalmasabb saj­tóorgánuma szolgál információval a magyar ügyről az egész világ spanyol nyelvterületeit felölelő nagy publici­tásnak. Nyugodt lelkiismerettel bo­­csájtjuk hát olvasóink elé a “La Pren­sa” vasárnapi számának vezető helyén közölt nagy cikk főbb részleteit. — A magyarországi választások elő­estéjén nem kell meglepetésektől tar­tani Bethlen gróf félig-meddig dikta­tórikus kormányának. Az általános vá-Végül a felsoroltakon kívül nem sza- I bad szem elöl téveszteni a jelenlegi I válság tulajdonképpeni lényegét. Mig ugyanis régebben az számított válságnak, ha rossz volt a termés, szá­razság, vagy áradás volt, addig most nem a hiány, hanem a tulprodukció miatt szenvedünk. S mégis, minden tulprodukció elle­nére — szóval annak ellenére, hogy sok a buza, a ruhanemű, a cipő, a Ints — vájjon mindenkinek megvan a szüksé­gese? — Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy’ korántsincs meg, hanem nagy tömegek léteznek, amelyek a legele­mibbet is nélkülözik. Nem marad más hátra: kibővíteni a piacokat, a munkahetet 5 napra re­dukálni, növelni a fogyasztóképességet hogy a tömegek ilyenformán eltart­hassák az ipart és a kereskedelmet. Jobb, ha mindenki kevesebbet dol­gozik, mintha milliók vannak, akik még egy órát se dolgozhatnak egy hé­ten, következetesen tehát nem is vá­sárolhatnak és igy csak teherként ne­hezednek a gazdasági életre. lasztások eredménye előre ismeretes. ­­Bethlen gróf birtokában van a változ­­hatatlan eredmény nagy titkának, a­­meiy a nyiltszavazásos rendszerben és a közigazgatási hatóságoknak a vá­lasztási propaganda fölött gyakorolt legszigorúbb ellenőrzésében rejlik. — Attól a pillanattól kezdve, hogy a kormány konfiskálta a magyar nép­nek azt a jogát, hogy a saját jelöltjei­re szavazhasson, az uj parlament ösz­­szetétele előre meg volt határozva. — Semmiben sem fog az különbözni a régitől, amelyben Bethlen grófot több, mint 200 képviselő támogatta a 245 fő­nyi öszességböl. — Amilyen könnyű lesz a mandá­tum megszerzése a Bethlen pártjához tartozóknak, olyan nehéz lesz boldo­. gulniok az ellenzéki pártoknak. Any­­nyi nehézséggel és keserűséggel kel­lett megküzdeniük már a jelöltetés kö­rül is, hogy sokan nem voltak haj­landók vállalni ezeket a tortúrákat. A módosított választási törvény ér-Kétharmad többséget kapott ismét a magyar kormány a választáson Budapesti távirat jelenti, hogy a junius 28—29-ére kitűzött országgyűlé­si képviselőválasztások a legnagyobb nyugalommal folytak le és ismét a Bethlen-kormánynak hoztak többséget: A 245 képviselői mandátumból 164 az egységes párt jelöltjeié lett. Az ellenzéki mandátumok megoszlásának arányait nem közli a távirat s igy nem tudni, hogy az ellenzékiek közül hányán tartoznak a kormányt támogató keresztény ellenzékhez és hányán képezik valóságos ellenzékéta a kormánynak?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék