Délamerikai Magyarság, 1932. január-március (4. évfolyam, 195-269. szám)

1932-01-01 / 195. szám

mmm M| D E LAMI m KA II PORTE PAGO Péntek, 1932. január hó 1. IV. év£olyaa«* 195- sz. DIARIO HUNGARO APARECE TODOS LOS DIAS ELŐFIZETÉSI DÍJ: ARGENTÍNÁBAN 1 HORA 2 PESO; NEGYEDÉVRE 8 PESO. DELAMERIKA többi Államaiban ennek megfelelő ÖSSZEG • EGYES SZÁM ARA 10 ARG. CENTA­VOS. EURÓPÁBA: Vi ÉVRE 1 O. S. A DOLLAR POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztői Faragó Rezső BUENOS AIRES • CALLE LAVALLE 363 TELEFON: U. T. 31 RETIRO 2819 • ESTE 9 ÓRA UTÁN (CSAK SZERKESZTŐSÉGI ÜGYBEN) 31 RETIRO 1400 • POSTACÍM: “MAGYARSÁG" CASILLA CORREO 1483 • BUENOS AIRES MA NEM LEHET mint máskor - Ujesztendő vidám haj­nalán. — a BUÉK banális és megunt saólásmódjával köszönteni egymást. Ma sötét gondok siirü felhője takarja a láthatárt és nincs emberfia, aki tudná, hogy mi a titkok titka, nincs, aki megmondaná nekünk hogy a Sors miféle megpróbáltatásokat tartogat számunkra az ujesztendő' elkövetke­ző napjaiban. Nincs senki, aki előre sejthetné a rejtett és titokzatos erők nagyságát, szándékát és mégis: valamennyien éreztük, hogy a Nagy Megoldás köze­li órái előtt állunk. Semmit sem tudunk, de az életösz­tön minden erejével érezzük, hogy most kell kitartani; hogy már nem tarthat soká az emberiségre kirótt ezernyi saenvedés; hogy már nem le­het messze az idő, amely meghozza a vajúdó világnak a nagy próbatétel gyümölcsét, az alkotó munka nyu­galmát. Senkisem tudja, nem kell-e még több uj tanúságot tenni az áldozat­hozásban, senkisem tudja, hogy nem kell-é még nagyobb, eddig ismeretlen szenvedések keresztjét is cipelni, de valami azt sejtteti hogy az egész em­beriség nagy Kálvária-járása már a vége felé közeledik és fönn a hegyen: miénk lesz a diadal. Az ujesztendő hajnalán ma nem tudunk mi sem régi magyar köszön­tés módjára: csak bort, buzút, békes­séget kívánni m, jyar testvéreinknek. Nem akarjuk és nem tudnék áltat­ni őket, hogy egy jámbor óhajtás, — egy őszinte jókívánság, az egyetaka­­ró testvéri jószándék valamivel előbb re vinné sorsunkat az uj esztendőben. Sőt ellenkezőleg: jó és igaz testvér lé­tünkre meg kell mondanunk hogy az idegenbe szakadt magyarokra külö­nösen nehéz idők várnak még min­dig; az otthoni helyzet reménytelen­sége és az itteni munkátlanság foko­zódó nagysága súlyos gondot jelent mindenkinek, aki hozzájatartozóiról kell, hogy gondoskodjék és akinek magának is ezer gondot okoz a ke­nyér megteremtése. De bármilyen sötét is a fellegek kárpitja: tul, ma még messze távol­ban, ott dereng a jobb jövő igaz re­ménysége és mi ennek a reménység­nek őszinte hitében köszöntjük Újév hajnalán magyar ‘testvéreinket, akik­nek uj idők nehéz anpjaiban uj jókí­vánságot küldünk: azt kivá. ,uk vala mennyiöknek, hogy hittel és remény­séggel bízzanak benne, hogy úgy az óhazában, mint itt is és mindenfelé a világi tájakon végre jobb jövő követ­kezik az emberiségre. , Úgy legyenl ! A japánok előnyomulása tovább tart Chin-Chow-ben óriási a pánik Tokio, dec. 31 Jiro Tamon japán generális csapa­tai elfogl lták Kv wpangtzet. A várost a kínaiak katonailag telje­sen kiürítették és igy az ellenállás nélkül jutott a japánok kezére. Chin Chow, dec| 31 A japánoknak Kowpangtzebe való bevonulása hírére, a városban óriási pánik tört ki. A lakosság fejvesztetten menekül a városból, mert tudja, hogy a japánok bevonulása csak napok kérdése. Maguk a kinai hatóságok sem tud­ják, hogy tulajdonképpen milyen po­litikát folytassanak: elkészüljenek-e a város védelmére, vagy ezt is ellen­állás nélkül adják át a japánoknak. Az elmúlt éjjel egy japán repülőraj bombázta a várost és a Kowpangtze­­ből visszavonuló kinai seregekben nagy pusztítást végzett. Montevideoból irányították a chilei zavargásokat Megdönthetetlen bizonyítékokat találtak Montevideoban? Kommunista-puccs készült a német Ruhrvidéken Bochum, dec. 31 A rendőrség behatolt egy helyiség­be, amelyben titkos ülést tartottak a kommunisták. Több, mint 40 letartóz­tatás történt. A megejtett vizsgálat adatai sze­rint a kommunisták általános bá­nyász-sztrájkot és kommuniata-pucs­­csot akartak szervezni a Ruhr-vidé­­ken és pedig január 2-án. Az erről szóló Írásos bizonyitékok alapján a puccs tervezői ellen haza­árulás vádját emelik. Bombamerénylet egy argentínai konzul ellen Baltimore, dec. 31 Az isstoni postán tegnap dé.ben egy postacsomagban elrejtett bomba felrobbant és a robbanás színhelyén tartózkodó három póstahivatalnokot megölte. , A rendőri nyomozás megállapította, hogy a csomag címzésén olvasható név — minden valószínűség szerint, csak kitalált és mivel a név alatt az állt, hogy az “argentínai köyetség cí­mén” — nyilvánvaló, hogy a merény­letet az argentiuai - .-konzulátus ellen tervezték, x'"-'"' ;F-', íríGL./ ■' «< . . ')■ Nanking, dec. 31 A külügyminiszter hivatalosan ki­jelentette, hogy bár Chang-Shue-Li­­ang tábornok elrendelte Chin-Chow t kiürítését és a csapatok visszavonulá- 1 sát, a nemzeti kormány elhatározott szándéka megvédelmezni a várost és utasítást adott a hadvezetőségnek, — hogy készüljön fel Chin-Chow legvég­sőkig való védelmére. Chin-Chow, dec. 31 Young-Chien tábornok visszatért Peipingből, ahol hosszasan tanácsko­zott Chang-Shue-Lianggal Ezt a talál­kozást igen élénken kommentálják és azt hiszik, hogy fordulópontot jelent Kina eddigi politikájában. A visszatérő tábornok megérkezése után azonnal egybehívta a nagyve­zérkart és azzal hosszasan tanácsko­zott. I>r. Vi-Kyuin Wellington Ku, Kina uj külügyminisztere Hindenburg hadparancsa az újév alkalmából Berlin, dec. 31 Hindenburg tábornagy, köztársasági elnök az újév alkalmából hadparan­csot bocsájtott ki, amelyben legszivé­­lyesebb üdvözletét küldi az egész né­met hadseregnek és emlékezteti őket az alkotmányra tett esküjükre és ké­ri, hogy a törvényes hatalomhoz hi­­ven, minden pártszempontra való te­kintet nélkül szolgálják a jövő esz­tendőben is a német katonák régi, —»j tiszta eszméit. Santiago, dec. 31 Bizalmasan már régebben arról ér­tesítették a kommunista zavargások jgyében nyomozó hatóságokat, hogy at mozgalom tulajdonképpeni főhadi­szállása Montevideoban van. A chilei rendőrség ezirányu meg­keresésére a montevideoi rendőrség a legnagyobb titokban nyomozni kez­dett é>3 csakhamar megdönthetetlen bizonyítékok birtokába jutott. Elias Lafertte, — ismert uruguayi kommunistavezér montevideoi laká­sán tartott házkutatás alkalmával — számos, a chilei zavargásokra vonat­kozó tervet találtak. — S miután Lafertte az orosz kereskedelmi ügy­nökség (Szolgálatában áll, az a felte­vés, hogy a chilei zavargások hátte­rében tulajdonképen a Buenos Aires­­ből kiutasított Yujamtorg áll. A nyomozás most ebben az irány­ban folyik tovább.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék