Délamerikai Magyarság, 1932. április-június (4. évfolyam, 270-346. szám)

1932-04-01 / 270. szám

O EL AME Ir£ II HA II PORTE PAGO No. Í02. IV. évfolyam 270. sz. Péntek, 1932. április hó 1. rr DIARIO HUNGARO — APARECE TODOS LOS DIAS előfizetési díj: Argentínában i hora 2 PESO; NEGYEDÉVRE 6 PESO. DELAMERIKA TÖBBI ÁLLAMAIBAN ENNEK MEGFELELŐ ÖSSZEG - EGYES SZÁM ARA 10 ARG. CENTA­VOS. EURÓPÁBA: Vi ÉVRE 1 V. S. A DOLLÁR POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Faragó Rezső ■m■MHMÉHnMMmmmi BUENOS AIRES - CALLE LAVALLE 363 TELEFON: U. T. 31 RETIRO 2819 • ESTE 9 ÓRA UTÁN (CSAK SZERKESZTŐSÉGI ÜGYBEN) 31 RETIRO 1400 PÓSTACIM: “MAGYARSÁG" CASILLA CORREO 1483 - BUENOS AIRES Május elsején választ Franciaország Páris, márc, 31 Tardieu francia miniszterelnök hi­vatalosan bejelentette, hogy Doumer elnök a kamarai választások napját május elseje, illetve 8-ikában állapi" tóttá meg. Vasárnap indul tovább az “Óceán gyalogosa” Rio Grande do Sul, márc. 31 Az "óceán gyalogosa" vasárnap foly­tatja útját Buenos Aires felé. A kis hajó sérüléseit már teljesen kijavítot­ták, sőt ma délután már vizre is bo­­csájtották. A holnapi nap folyamán Anfoloquio Rein brazíliai kapitány ki­kötő-parancsnok fogja a Legh-et meg­vizsgálni és igy a vasárnapi indulás­nak semmi akadálya sem lesz. A zágrábi tűzvésznek már kilenc halottja van Zágráb, piarc. 31 A tegnapi robbanástól keletkezett hatalmas tűzvésznek, melynek követ­keztében a horvát főváros egyik leg­szebb bérpalotája pusztult el, eddig már 9 halálos áldozata van. Miután a tüzet még mindig nem sikerült tel-Békéről tárgyalnak és tovább folyik a háború Mandzsúriában döntő győzelmet arattak a felkelők - Kirin egész helyőrségét bekerítették — A sanghai tárgyalások megindultak, majd ismét megakadtak - A japánok továbbra is okkupálni akarják Sanghai környékét Chang-Chun, márc. 31 A Nun-Gan előtti felkelő csapatok többórás ütközet után döntő vereséget mértek a japán katonákkal megerősí­tett mandzsuriai hadakra. Nun-Gan elesett és a kirri helyőrség is, melyet a felkelők teljesen bekerítettek, — megadta magát. A japán hadvezetőség az egyre krl­­tikusabbá váló helyzetre való tekintet­tel, újabb haderőket indított útnak Chang-Chun felé, melyeket nagyszá­mú tankokkal is támogat. A mandzsu" riai hadak, tehát Mah-Chan-Shan, -— Shan-Hai-Peng és HarHsia egyesitett seregeinek fővezérletét Móri japán ge­nerális vette át, akinek kijelentése sze­rint pénteken veszi kezdetét a nagy offenziva a kinai felkelők ellen. Az eddigi megállapítás szerint a mindig növekvő felkelő seregek száma ezidőszerin meghaladja a négyezret,' mely, ha az északról közeledő csapa­tokkal egyesül, a tizezret is el fogja érni. A felkelő csapatok mozdulataiból Ítélve, szombatra Chang-Chun elé ér-Sanghai, márc. 31 A ma összeülő béketárgyalás a köl­csönös engedékenység jegyében indult meg és mármár a tárgyalások sike­res befejezésében reménykedtek a tár, gyalásokon résztvevő semleges nagy­hatalmak képviselői, amikor á japán seregek visszavonulására vonatkozó tárgyalások folyamán, a korai remé­nyek ismételten szertefoszlottak. A japánok ugyanis kategorikusan visszautasítva a kínaiak propozicióját, kijelentették, hogy stratégiai szem­pontból feltétlenül szükségesnek tart­ják Sanghai környékének, nevezete­­! sen, Woosungnak, Chapeinek, Yang-Tzé-Poo-nak és Kiang-Wannak továb­bi okkupálását. A kínaiak természetesen nem fogad­ták el a japán javaslatot és igy a tár­gyalásokat megint eredmény nélkül, szombatig elnapolták. Közben úgy a kinai, mint a japán fronton lázas készülődések folynak az újból meginduló háborúra. A kinai 5. és 19. hadosztályok, melyek a legutób­bi harcokban oly hősiesen küzdöttek, a Tsin-Yang-Kiang folyótól délre drót­akadályokkal megerősitett lövészárko* kát ásnak, mig a japánok a Sanghat körüli helységeket erősitik meg. Mind­két fél titokban őrzi szándékait. jesen eloltani, valószínű, hogy a ham- í nek, ahol az előjelek szerint talán a vak között több áldozat holttestére fog > keleti konfliktus legelkeseredettebb nak ráakadni. ■ küzdelme fog kezdődni, A londoni konferencia sokat veszített jelentőségéből Az olasz és német miniszterelnök után Tardieu is lemondta a részvételt - Franciaországot Flandin fogja képviselni London, márc. 31 Az angol külügyminiszter által Lon­donba április 11-ikére összehívott kon­ferencia, melyen az európai négy nagy hatalom miniszterelnökeinek kellett volna a dunai vámszövetség részleteit megbeszélni, sokat vesztett jelentősé­géből azáltal, hogy azon az előjelek szerint MacDonaldon kivül az egyes meghívott kormányoknak csak másod rendű képviselői jelennek meg. Mint köztudomású, az angol meghí­vás után úgy a német, mint az olasz miniszterelnök, illetve külügyminisz­ter, Bruening, illetve Grandi feltétlen megjelenésükről biztosították az angol külügyminisztert, de később, miután közismertté lett, hogy a konferenciát megelőzően Tardieu külön tanácskozá­sokat fog folytatni az angol minisz­terelnökkel, értesitettték az angol kor­mányt, hogy a londoni konferencián nem vehetnek részt és arra képviselő­iket fogi,ák-elküldeni. Ezek után Tar- 1 dieu is lemondta a londoni konferen­cián való részvételt és azt megelőzően mindössze 24 órára rándult át az an­gol fővárosija. A francia kormányt a londoni konferencián Flandin fogja képviselni. Magyarország gazdasági helyzete A Népszövetség elé kerül Magyarország, Ausztria, Görögország és Bulgária sürgős segítségre szorul - A külföldi k ölesönök moratóriuma fenyeget Genf, márc. 31 A Népszövetség titkára, Eric Drum­mond, Magyarország, Ausztria, Görög­ország és Bulgária rendkívül válságos gazdasági helyzetére való tekintettel április 2-ikára ülésre hivata össze a Népszövetség tagjait, hogy azon a Népszövetség pénzügyi bizottságának a nevezett négy országra vonatkozó je-Lindbergh feladta mára reményt... Az Óceán hős repülője teljesen megtört - A norfolkiak még biznak a sikerben Norfolk, márc. 31 A norfolki hármas polgári bizott­ság, mely állítólag már hetek óta tár­gyal a kis Lindbergh bébi elrablói­val, de eddig a tárgyalásokon kivül Ősrégi kincseket találtak Budapest környékén Budapest, márc. 31 A budapestkörnyéki Üllő község határában, ahol a magyar régészeti társulat már hosszú ideje végeztet ásatásokat, óriási értékű kincsekre akadtak. Az ural'altai-korabeli Avar törzs elásott vert ezüst urnái ke­rültek felszínre, felbecsülhetetlen értékű ékszerekkel. A kiásott romok között Kelta korabeli maradványokat is találtak, me­lyeknek régészeti értékei szintén felbecsülhetetlenek. \ * egyéb eredményt még nem tudtak el­érni, ma nyilatkozatot adott közre, a" melyben kijelenti, hogy a tárgyalások előmenetele azért húzódik oly lassan, mert Lindbergh az elmúlt izgalmas he­tek sikertelensége folytán már minden reményét elvesztette és nem bizva már többé a sikerben, nem hajlandó a bi­zottság által javasolt lépéseket meg­tenni. A bizottság egyik tagja, Burrage ad­mirális kijelentette, hogy Lindbergh annyira összetört és reménykedésében annyira megrendült, hogy senkinek sem hisz már semmit és számára már csak egy bizonyosság lenne, ha kisfiát látná. Ettől eltekinte, a norfolki hármas bizottság, melynek tagjai Beacock szer zetes, Burrage admirális, és Curtis, — tovább folytatják tárgyalásaikat és neyn adták fel még a reményt a kis J?ébi előkeritésére. lentését meghallgassák és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megte­gyék. Mint hírlik, a ulyos gazdasági vál­sággal küzdő államok, amennyiben sürgős segítséget nem kapnának, — kénytelenek lesznek külföldi kölcsö­­nőikre moratóriumot bejelenteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék