Délamerikai Magyarság, 1932. október-december (4. évfolyam, 425-467. szám)

1932-10-01 / 425. szám

dílamebikai IV. évfolyam 425. &«• Szombat, 1932. október hó 1, PORTE PAGO No. Í02. y­fr ^gjssy DIARIO HUNGARO — APARECE TODOS LOS DIAS SELöriZETXSI OUl ARO ENTINABAN 1 HORA » PESO; NEGYEDÉVRE • PESO. DELAMERIKA többi Államaiban ennek megfelelő ÖSSZEG - EGYES SZÁM ARA 10 ARG. CENTA­VOS EURÓPÁBA: V% ÉVRE 1 U. S. A DOLLAR POLITIKAI NAPILAP PA^zerkBtztSa Faragó Rezső BUENOS AIRES - CALLE LAVALLE 30S TELEFON: U. T. 31 RETIRO 2619 - ESTE 9 ÓRA UTÁN (CSAK SZERKESZTŐSÉGI ÜGYBEN) 31 RETIRO U00 POSTACÍM: “MAGYARSÁG" CASILLA CORREO 1483 • BUENOS AIRES Megalakult a Gömbös-kormány A régi kormányból csak a belügyminiszter tartotta meg tárcáját Budapest, szept. 30 Gömbös Gyula, a kormányalakítás­­rsal megbízott volt hadügyminiszter, 21 óráig tartó tárgyalások után meg­jelent Horthy kormányzónál és beter­jesztette az általa alakítandó kor­mány névjegyzékét. A kormányzó a beterjesztett kor­mánylistát elfogadta és az uj minisz­terek kinevezésé a Hivatalos Lap szombati számában meg is jelenik. Gömbös kormánya igv alakult meg: Miniszterelnök és hadügyminiszter: Gömbös Gyula Külügyminiszter: Puky András, volt házelnök Belügyminiszter: Keresztes-Piscb .or Ferenc, volt belügyminiszter Pénzügyminiszter: ímrédy Béta Vallás- és közoktatásügyi minisz­ter: Dr. Hóman Bálint Igazságügyminiszter: Dr. lázár Andor Kereskedelmi miniszter: Fn-binyi Tihamér Föld mi v elésügyi miniszter: Kállay Miklós Budapest, szept. 30 Gömbös Gyulának kormányalakí­tással való megbízatása nagy megle­petést keltett, bár nevét a kormány­­válság első percétől kezdve igen gyak ran emlegették. Jelöltségét nyilván­valóan támogatta Bethlen István gróf is, aki visszavonulása óta volt mi­nisztertársai közül Gömbössel tartotta meg a legélénkebb baráti és politikai kapcsolatot. Ezen az alapon Gömböst mint Bethlen rendszerének megteste­sítőjét látták volna a kormányelnöki székben, de igen komoly jelöltnek tartották azok is, akik a Németország ban nemrégen bevezetett diktatúrá­nak Magyarországba való átplántálá­­sát várták, vagy remélték. Ezek hi­vatkoztak Gömbös legutóbbi beszédé­re, amit a mezöcsáti választások előtti izzó politikai hangulatban tartott s amelyben nyíltan kimondota, hogy politikai elképzelése szerint “elég, ba egy ember gondolkodik, a többi csak teljesítse annak utasításait.” Gömböst tehát egyként kombinál­ták azok, akik a Betlilen-rendszer vál­tozatlan folytatását várták, valamint azok is, akik a diktatúra bevezetésé­től féltek. Épen ezért nagy feltűnést keltett a Gömbös által beterjesztett és a kor­mányzó által elfogadott miniszteri lis­ta, amely egyik feltevést sem erősíti meg. Gömbös kormányában a régi kor­mányból egyedül Kercsztes-Fischer Ferenc volt belügyminiszter maradt meg, ami azt jelenti, hogy az uj kormány belpolitikailag a Károlyi (vagy Bethlen?) kormány irányát követi Kereszt es-Fischer belügy miniszter­sége azt is jelenti, hogy a kormány a választójogi problémát nem tartja ak­tuálisnak, ami miatt kétségtelenül 'ne­ves harcokat kell vívnia majd a par­lament ellenzékével. ­A kormány többi tagjai közül l á­zár Andor dr. igazságügy miniszter, az O. T. T. elnöke, Gömbös hadügymi­niszterré történt kinevezése után had­ügyi államtitkár lett, de a Károlyi­kormány alatt visszatért ügyvédi iro­dájába, — Kállay Miklós kereskede­lemügyi államtitkár volt Bethlen alatt, Puky András házelnök volt az egységes párt bizalmából, mig a töb­biek politikailag alig szerepelt tudó­sok: Ilóman, Fabinyi és ímrédy elő­adó tanárok a budapesti egyeteme ken. Gömbös kormánya nyilvánvalóan az egységes párt Bet.hlen-szárnyára tá­maszkodik és a kormány névsor azt sejti éti, hogy Gömbös nem a politikai, hanem a gazdasági kérdések kormányát akarta megalakítani. Az uj kormány tagjai szombaton délelőtt tesznek esküt s csak azután fogják nyilvánosságra hozni a kor­mány részletes programmját. Bolívia még mindég cáfolja Boquerón elestét A hadvezetöség stratégiai szempontokra hivatkozva, jelzi a vé­dők visszavonulását — A paraguayi csapatok folytatják a támadást La Paz, szept 30 a hadvezetöség mai jelentésében Santiago de Chile, szept. 30 A kormány az egész ország terüle­tére statáriumot léptetett élet lie s úgy a bel-, mint külföldi sajtószolgálat szigorú ellenőrzését rendelte el. Santiago de Chile, szept. 30 A politikai helyzet az utolsó 24 órá­ban nem változott, de minden való­szín ¡iség szerint az elkövetkező 24 óra döntő eseményeket fog hozni. Bár a kormány szerint az antofa­­gastai mozgalom elszigetelten áll és az iuiquei és aricai helyőrség kor­­mánylrü maradt, magánértesülések arról számolnak he, hogy a mozgat-m mind szélesebb rétegeket hódit m :g és nemcsak az északi országrészek lakossága, de kivétel nélkül az egész ország polgársága az antofagastai lá­zadó hadtesttel rokonszenvez. Az általános vélemény azt tartaná leghelyesebbenek, ha Vignole generá­lis és Blanche elnök, még a komo­lyabb események bekövetkezésé előtt megegyezést találnának, mert hiszen eddig mindkettő törhetetlen hazafias­ne politikai szempontok miatt, ha akár az egyiket, akár a másikat el­veszítené az ország. Antofagasta, szept. 30 A fellázadt első hadtestet 15 ezer önként jelentkező támogatja, kiknek legnagyobbrésze Antofagastában lett besorozva. Vignole generális seregei arra szá­mítanak,- hogy holnap egész Eszük ­­Chiie hatalmúba jut és így Blaru lie kormányának legfeljebb 48 órán be­lül ]e kellesz mondani. Antofagasta, szent 80 Vignole generális seregei, amelyek Iquiquehe lettek küldve, hogy ott egyesüljenek az egyéb felkelő seregek kel, a várostól pár kilométernyire vé­res ütközetet vívtak a kormányhü csapatokkal és a városi rendőrséggel. Az ütközetnek, mely végül is a fel­kelő seregek győzelmével végződött. 20 halottja és számos sebesüllje lett Az ütközet után küldött hivatalos jelentés szerint Iquique polgári ísusos­­sága nagy lelkesedéssel csatlakozóira felkelőkhöz. ■ határozottan megcáfolja a hirt, mint­ha Boquerón elesett volna és a paia­­guayiaknak ezt a valótlan híresztelé­sét éppen olyan taktikai lépésnek minősíti, mint amikor, négy héttel ez­előtt is meg nem történt paraguayi győzelmekről számolt be. A hadvezetöség megemlíti még, — hogy dacára a paraguayi seregek 12- szeres túlerejének, a boqueroni védők hősiesen tartják magukat, azonban nincs kizárva, hogy éppen ezen kö­rülmény folytán stratégiai szempont­ból kénytelenek lesznek visszavonul­ni. Félhivatalos közlemény jelent meg, j »ely a lakosság tájékoztatása sz ón- ¡ pontjából közli, hogy mig a boliviai hadseregnek csak egy jelentektelen része vesz részt a ehacoi harcokban, addig Paraguay legeredményesebb leütésiéit mozgósította és dobla a frontra, melyek mindazonáltal hu­szonegy napja eredménytelenül ostro­molták az elenyészően kicsiny bo­líviai védő sereget. Asunción, iszept. 80 Félhivatalos jelentés szerint a Bo­­queronnál győztes csapatok tovább nyomulnak előre és a paraguayi tü­zérség már az Arce erődöt, ostro­molja. A hadvezetöség minden igyekezete oda irányul, hogy a bolíviai seregek menekülését kihasználva, még fokoz­zák a támadás tempóját, amelynek most közvetlen célja Arcén kivid a Samaklay őröd. A paraguayiak értesülése szerint a bolíviaiak Samaklayt éppen úgy meg­erősítették, mint Boqueront, ezért a támadó seregek is ugyanolyan mód­szerrel szándékozzák az ostromot meg kezdeni. Ságról tett tanúságot é, így kái len-Veres ütközet a chilei felkelők és kormánycsapatok között k „Magyarság” szeretet-csőmagokat szállít Karácsony reggelén minden óhazai család részére Részlete» tudnivalók a “Magyarság” legközelebbi számaiban és a külön ismertető füzetecskébeu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék