Délamerikai Magyarság, 1933. április-június (5. évfolyam, 506-543. szám)

1933-04-01 / 506. szám

£ "c FRANQUEO A PAGAR o as uí r~*CUENTA No. 112 * UJ ta*®TARIFA REDUCIDA CONCECION No. 409 DEL AMOS 1K Al ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL Délamerikai Magyarság Dirección .BS. AIRES, LAVALLE 366, CASILLA CORREO 1483 U. T. 31 - RETIRO 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalle 36i U. T. 31. Retiro 2819. Levélcím: „MAGYARSÁG" Gacilla Correo 1483 . Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton Föszerkeszti faragó Rezső ¿,RA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesá Európába: 1 pesó 50 centavos 3 i Hirdetések dija hasábcenti méteren kéri 90 ctv. — Bankok és hajóstársaságo| számára Pesó 1.60 ...........— , Szombat, 1933. április 1. V. évfolyam 506. sz. A SZENT ÉV, amelyet a Pápa az 1933—34. évre hirdetett meg, szomba­ton kezdődik a Szent Péter-templom szent ajtajának felnyitásával. AZ ARGENTÍNAI rendkívüli dele­gáció, Rocca elnök vezetése alatt Bel­giumba érkezett» ahol a hatóságok n*gy ünnepélyességgel fogadták őket. TITULESCU román külügyminiszter kérdésére a francia külügyminiszter kijelentette, hogy kormánya a Mussoli­­ni-féle javaslattal szemben a kisentente oldalára áll és feltétlenül támogatja. PORTUGÁLIÁBAN forradalom ké­szült a kormány ellen. A fascistajel­­legü készülődéseket leleplezték, vezetői­ket letartóztatták. Igen sok fegyvert és robbanóanyagot foglaltak le. ROOSEVELT javaslatára a Congres­­sus megszavazta a kiirtott erdők ujjá­­teremtéséröl szóló törvényt, amely 250 ezer munkanélkülinek ád hosszabb idő­re munkát. AUSZTRIÁBAN feloszlatták a szo­cialistapárt fegyveres alakulatát, — a Schutzbund”-ot, mert állítólag puccsra készült a kormány ellen. A feloszlatott szervezetnek 150.000 tagja van. akik közül 60.000 az osztrák fővárosban la­kik. LOS ANGELES környékén újabb földrengés volt, amely két percen ke­resztül többször visszatérő rengésekben nyilvánult meg. A kár nagysága isme­retlen. PICCARD professzor visszatért az Unióból és kijelentette, hogy legköze­lebb Belgiumban fog felszállni és nem az északi sarkon. A SZOVJET erélyes lépésre készül Németország ellen, mert Hamburgban házkutatást tartottak a szovjet keres­kedelmi kirendeltségben. A német kor­mány arra hivatkozik, hogy ez a ki­­rendeltség nem rendelkezik területen­­kivüliséggel. BÉCSBEN a rendőrség 51 fascistát tartóztatott le. Néhány órával később nagy tömeg akarta megrohanni a fog­házat .hogy társaikat kiszabadítsák. ­­A rendőrség kénytelen volt fegyvert használni a tüntetők szétkergetésére. A L'ATLANTIQUE pusztulása ügyé­ben kiküldött vizsgálóbizottság befe­jezte munkáját és megállapította, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. A jelentést rövidesen nyilvánosságra fogják hozni. AZ OSZTRÁK kormány közli, hogy a költségvetés kényszerű megváltozta­tása következtében szüksége mutatko­zik Unnak, hogy külföldi hitelezőivel, valamint a Creditanstalt-tal is uj tár­gyalásokat kezdjen, hogy követeléseiket mérsékeljék. HÉTFŐN ÉRKEZIK BUENOS AIRESBE AZ UJ ARGENTÍNAI MAGYAR KŐVET Miért utazik Wodianer miniszterrezidene inkognitóban? Buenos Aires, márc 31 Az argentínai külügyminisztérium sajtóosztálya hivatalosan jelenti, — hogy maglódi Wodianer Andor mi­niszterrezidens, a magyar kormány képviselője Argentina, Chile, Para­guay és Uruguay kormányai előtt, hétfőn reggel érkezik Buenos Aire3- be, ahol az elnök és a külügyminisz­ter képviseletében a szertartásmester fogadja. Ez a hivatalos jelentés ellentmond úgy Wodianer követnek Buda­pesten, a “Magyarság” szerkesz­tője előtt tett nyilatkozatának, — mint az eddig megjelent római és budapesti táviratoknak, amelyek mind azt közölték, hogy az uj követ a Giulio Cesare fedélzetén, április 1-én fog az argentínai fővárosba érkezni; a buenosairesi követség liivátalos értesítést az uj követ ér­kezéséről eddig nem kapott, az ITA­LIA hajóstársaság a NEPTUNIA utasjegyzékében nem szerepelteti a motoroshajó miniszter-utasát; ez mind arra mutat, hogy az uj követ inkognitóban közele dik uj állomáshelye felé, kétségtelen tény azonban, hogy hét­főn, április 3-án Buenos Airesbe ér­kezik. Minthogy ilyenformán Wodianer miniszterrezidens kétségkívül inkog­nitóban utazik és úgy is akar meg­érkezni, a magyar kolónia részéröl semmi­féle fogadtatást nem rendeznek, de nem tett előkészületet fogadtatá­sára a követség sem, amely — mint föntebb irtuk — hivatalosan még ma sem tud arról, hogy az uj mi­niszterrezidens hétfőn reggel már itt lesz körünkben. * Hogy Wodianer miniszterrezidens miért nem közölte még a vezetése alá kerülő követséggel sem érkezé­se időpontját és miért rendelkezett úgy, hogy a hajó utasjegyzékéböl is hagyják ki a nevét, — azt egyelőre nem tudjuk, de az uj követ egyéni­ségéről budapesti szerkesztőnk ál­tal közölt jellemzésből arra kell kö­vetkeztetnünk, hogy Wodianer mi­niszter szigorú ink'ognitó-utazásának semmi más oka nincsen, mint az, hogy nem akarta magát, itt még telje­sen ismeretlenül, a kolónia ásífil előre ünnepeltetni, ¡ ♦ Az uj követ ilyenformán úgy a magyar kolónia tagjaival, mint az egyesületi élet vezetőivel hivatalba­­lépése után és hivatalos érintkezé­sek során fog csak megismerkedni, a “Magyarság” tehát az első, amely a délamerikai magyar sors uj in­tézőjével a közvetlen kapcsolatot megteremtheti; a mi kötelességünk tehát, hogy az uj miniszter elé tár­juk a magyar kolónia igazi helyze­tét. Feladatunkat megkönnyíti Wodia­ner miniszterrezidens első nyilatko­zata, amit a “Magyarság” budapesti szerkesztője előtt tett kinevezése után s amely egyben az első üdvözlő üzenet is volt a hatáskörébe utalt négy állam magyarjaihoz. Ebben a nyilatkozatban azt mondotta az uj követ, amire mi elsősorban szeret­tük volna kérni, hogy ott fogja foly­tatni hivatali tevékenységét, ahol elődje, Nelky követ elhagyta. “Az általa kitaposott ösvényeken haladok” — mondotta budapesti szerkesztőnknek s ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az uj követ még elindulása előtt a legaprólékosabb ¡ részletességgel informálódott előd­jénél a “kitaposott ösvények” út­irányáról, azokról a megkezdett, de be nem fejeződött akciókról, melyek az itteni magyar élet jövendőjét szolgálják és nagyobbrészében an* nak a programúinak a megvalósitá* sát tűzte maga elé, amelyet Nelky; követ kezdett meg. Nekünk tehát szinte hsak onnan kell megkezdenünk az uj miniszter informálását, ahol Nelky követ el­távozott körünkből. Azóta — sajnos — a viszonyok ál­talában és külön a magyar kolóniá­ban is megromlottak, a gazdasági válság mindjobban érezteti romboló hatását a délamerikai kontinensén' és nem hagyja persze érintetlenül a magyar kolóniát sem. A gazdasági válság ellen Magyar­­ország uj követe vajmi keyeset te­het és nem várhatunk tőle csodá­kat atekintetben sem, hogy a ma­gyar kolónia saját külön nyomorá­ba vigasztalásnál egyebet hoz­hatna. Amit várhatunk és amit remé­lünk : — szeretetet minden rendű és rangú magyar iránt itt a messze idegenben. A távoli édesanya, a csonka ma­gyar haza, sok-sok ragaszkodó fia él itt az Óperenciás tenger túlsó és alsó felén, ezeknek magyarságuk­ban való megtartása, ezeknek az édesanya iránti hűségűkben való megerősítése, ezeknek a Magyar Föltámadásba vetett hitükben való megvigasztalása az, ami Magyaror­szág követének legszebb és legszen­tebb hivatása. Mert ezek a távoli magyarok nem csak nosztalgiás álmodozók, akiket a honvágy gyötör és akik szeretik magukat egy kicsit hazaálmodni az óhaza, az édesanya ölébe, ezek a távoli magyarok hordozói a hazai terheknek is, ezek a magyarok itt azért verejté­keznek az Egyenlítő közelében, — azért fagyoskodnak a déli tengervi­dék jeges partjai körül, azért küz­denek az őserdőkben, azért építenek utat és azért ácsorognak a gyári ka­puk előtt munkára lesve, mert ebből a verejtékből, ebből a munkából él odahaza asszony, gyerek, testvér, szülör-ebböl a munkából fizetik még az adó egyrészét is. S annak az embernek, aki nem­csak az érzéseivel, hanem az áldo­zatos munkájával is hozzájárul a magyar haza súlyos gondjainak, ter­heinek viseléséhez, éreznie kell, — joga is van hozzá, hogy aki itt Ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék