Délamerikai Magyarság, 1933. október-december (5. évfolyam, 584-621. szám)

1933-10-03 / 584. szám

Kj ~"j "■ <?, f ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA V EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarság*’ DIRECCION BS. AIRES LAVALLE 361 CASILLA CORREO 1483 U. T. 31 - RETIRO 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalle 361 U. T. 31. Retiro 2819. Levélcím : „MAGYARSÁG” Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton Főszerkesztő FARAGÓ REZSŐ ARA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctv. — Bankok és hajótársaságok számára Pesó 1.80 Kedd, 1933. október hó 3. V. évfolyam, 584. sz. ARGENTINA, Brasilia, Chile és Peru hivatalos formában bejelentették, hogy több sikertelen kísérlet után most már nem hajlandók többé Bolivia és Para­guay vitájában békét közvetíteni, ha­nem a Népszövetségre bízzák, hogy a szükséges intézkedéseket foganatosítsa. ANGLIA díszes emlékművet állított fel Beauvais francia városkában a ta­valy ott elpusztult “R. 101” nevű kor­mányozható léghajó áldozatainak tisz­teletére. BÉCS egyetemeit, amelyek a nazi­­lüntetések óta zárva voltak, újból meg­nyitották, de minden egyetemet rend­őri ellenőrzés, illetve felügyelet alá helyeztek, hogy a tanítás zavartalan­ságát biztosítsák. BUKAREST egyik zsinagógájában íl ombati böjti istentisztelet alatt le­szakadt egy karzat és 7 nő meghalt, ­­több. mint 30 pedig sérüléseket szen­vedett. CÁTALANIA kormánya benyújtotta emondását. Macia ezredes megkezdte a tárgyalásokat egy uj kormány ösz­­szeállitása céljából. DOLLFUSS osztrák kancellár és Be­­nes csehszlovák külügyminiszter Tirol egy kis üdülőhelyén hosszabb tanács­kozást folytatott a kisentente legköze­lebbi konferenciájával kapcsolatban. ECUADOR fővárosában, Guayaquil­­ben ma reggel igen erős földrengést észleltek. Az eddigi jelentések szerint nagyobb kárt nem okozott a földrengés. HITLER rendeletet bocsájtott ki, a melyben eltiltja a nem-árja származá­súaknak a földek öröklését. Megálla­­pitja a rendelet azt is, hogy árjának csak az tekinthető, akinek fel-, vagy lemenő ági rokonságában 1800. január 1. óta nem volt zsidóvallásu egyén. LERROUX spanyol miniszterelnök, aki nem tudta megszerezni a kormány­záshoz szükséges nyugalmat és többsé­get, valószínűleg előterjesztést fog ten­ni a parlament feloszlatására és uj vá­lasztás kiírására. OLASZORSZÁGBAN a legutóbbi földrengés Chieti tartományban 400 na­gyobb és 3100 kisebb vidéki birtok, il­letve lakóházat rongált meg. — A kár eléggé jelentős. REINHARDT megkapta a legna- , gyobb osztrák kitüntetést: az osztrák köztársaság elnöke a Németországból kiüldözött világhírű rendezőnek, — a salzburgi ünnepi játékok rendezése kö­rül szerzett kiváló érdemei elismeré­séül — az osztrák köztársaság nagy arany érdemrendjét adományozta. Uj fegyveres felkelés készült Argentínában? Vasárnapra tervezték az általános lázadást — Ismét Toranzo volt tábornok a vezér? — Tömeges Buenos Aires, október 2 Néhány nap óta az argentínai fővá­ros közbiztonsági szervezetei, a katonai helyőrség, rendőrség és tüzőrség foko­zott készültségben van-A rendőrkerületek őrszobái előtt fegyveres őrség vigyáz, az összes lak­tanyákban riadó-készültséget tartanak, a szabadságolt tiszteket szolgálatra rendelték be és megerősített járőrök cirkálnak a főváros minden fontosabb pontján. Ezeknek a már szokatlan rendelke­zéseknek az oka egy állítólagos újabb puccs hire, amelyről napok óta suttog­nak, néhány újságban részletek is je­lentek meg, de hivatalos jelentést csak a vasárnapról-hétfőre virradó éjszakán adtak ki. A jelentés, amelyet a buenosairesi rendőrprefektura adott ki, — ezeket mondja: “A rendőrségnek már hosszabb idő óta tudomása volt arról, hogy Julio R. Barcos volt iskolaügyi inspector és erősen baloldali radikális elvbarátai egy földalatti szervezkedésen buzgól­kodnak. A szervezkedök arra számítottak, hogy megnyerik terveiknek a hadsereg néhány tényleges szolgálatban levő al­tisztjét és ezek segítségével fel akar­ták lázitani a főváros és környéke né­hány ezredét. A felkelésnek a mai napon (vasár­nap) kellett volna kitörnie a főváros különböző pontjain és a Provincia Bu­enos Aires környező városkáiban, ahol meg voltak jelölve a helyek, ahol a tervezett puccs résztvevői a további utasításokat, valamint a szükséges fegyvereket és lőszereket megkapták volna, hogy azokkal a rendet megbont­sák. A kijelölt csoportoknak, — amelyek nagyrésze súlyos előélettel terhelt és szélsőséges egyénekből állott, ma este 7 órakor kellett volna akcióba lépniük és felhasználva a késői órát: a színhá­zakból és mozikból kiözönlő tömegbe vegyülve pánikot és riadalmat kelteni, majd pedig vérengző terveiket végre­hajtani. A mozgalom egyik feje José Maria Frontera százados lett volna. Idejekorán értesülvén a rendőrség, ­­sikerült a Bolivar 390 sz. a. ház 3-ik' emeletén, egy borászati intézmény he­lyiségében a vezetőket és több társukat letartóztatni, majd kihallgatásuk után a fegyverkészlet egyrészét - nyomban fölfedni. így a Chenaut 1937 szám a. egy volt harseregbeli altiszt lakásán nagyobbmennyiségü kézigránátot, fegyvert és lőszert találtak. Frontera kapitány napok előtt — felettesei parancsát megszegve — szol­gálati helyét elhagyta és azóta nem ta­lálják. Több vezető elmenekülése és a rejd­­őrség idejekorán történt közbelépése megakadályozta a közrend veszélyezte­tésére tervezett felkelés kitörését.” A rendőrségi hivatalos jelentéstől függetlenül, a sajtó-értesülések szerint óvintézkedéseket tettek a főpóstán, va­lamint mind azokon a helyeken, melyek egy esetleges forradalmi kísérlet cél­pontjai lehetnek s őrizetbe vettek több clyan személyt, akik gyanúsak, vagy már előzőleg hasonló kísérletekben resztvettek. Már előzőleg letartóztatták Toronzo volt tábornokot, aki az utóbbi idők min-La Habana-ból érkező táviratok az újabb cubai felkelés borzalmas fellán­golásáról adnak hirt a kormártyhü csapatok teljes erejükkel fordultak most a tisztek ellen és valóságos vér­fürdőt rendeztek a tisztek tartózkodási helyén, a Hotel Nacional-ban-A legújabb táviratok itt következ­nek: La Habana, október 2 Hivatalosan jelentik, hogy az első összeütközés alkalmával több. mint 20 tiszt, illetve katona veszí­tette életét. A tüzelés 12 óra 30 perckor meg­szűnt. Megegyezés történt, hogy a ha­lottak és sebesültek elszállítására meg­felelő, időt adnak. Egy gránát a Ford-müvek főépületét találta és súlyosan njegrongálta. A Vö­rös Kereszt a Hotel Nacional közelé­ben állította fel első segélyhelyét és megkezdte működését. A tüzérség folytatja támadását és a katonák kényszerítik a lakosságot, — Copello püspök bíboros lesz Buenos Aires, október 2 Vatikánvárosból keltezett félhivata­los távirat jelenti, hogy a Pápa — a biborostestület legközelebbi kiegészíté­se alkalmával — bíborossá fogja kine­vezni Santiago L. Copello buenosairesi püspököt, aki az első argentínai kar­­denális lenne. Copello püspök bibomokká való ki­nevezése a Pápa előzetes elismerését jelentené azért a nagyszabású munká­ért, amelyet a püspök a jövőévi euka­­risztikus kongresszus sikere érdekében máris kifejtett és kifejt. Az uj bíboros kinevezése a magyar kolóniában is széles körben vált ki örö­mért, mert Copello püspök őszinte ba­rátja és igazi jóakarója a magyar ko­lóniának. den puccskísérletében szerepelt és bár most hozzátartozói ártatlannak mond­ják, igen valószínűnek látszik, hogy élénk összeköttetést tartott fenn a leg­újabb “forradalom” tervezőivel. A nyomozás nagy apparátussal fo­lyik és a rendőrség teljes sikert re­mél tőle. hogy hagyja el lakásait. La Habana, október 2 A tüzelést az egyetem épületeinek tetejéről kezdték meg a Hotel Nacio­nal ellen, amely onnan három kváder­­nyire van. Egy ágyúgolyó betörte az épület nagykapuját és az egész épület állandó tűz alatt áll. Miután Grau meggyőződött róla, —­­hogy északamerikai polgárok nincse­nek a szállodában, a tüzérség újból erős tűz alá vette az épületet. A Hotel Nacionalban több, mint 500 tiszt van körülzárva. Ezek, valamint a tengerésztisztek, nem hajlandók elis­merni a kormányt, de utóbb elterjedt hirek szerint egyrészük máris megadta magát és nem akar több vérontást. La Habana, október 2 (Délután érkezett távirat.) Délután 3 órakor letelt a fegyver­­szünet, amelyet a sebesültek elszállí­tása végett kötöttek és 3 óra 15 perc­kor újból megkezdődött a tüzérségi tüzelés. Borzalmas vérengzés folyik Gubában Vérfürdőt rendeztek a tiszti laktanyában — Bom­bázták a Hotel Nacional-t — Megadták magukat tisztek?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék