Délamerikai Magyarság, 1933. október-december (5. évfolyam, 584-621. szám)

1933-10-03 / 584. szám

Délamerikai „Magyarság” 1933. október hó 3 Az utolsó évnegyedbe léptünk október hó elsejével. — Ezen a napon járt le az előfizetése mindazoknak, akik április elsején félesztendöre, vagy julius elsejével negyedévre fizettek elő, valamint azoknak, akik egy, vagy kéthavon­­ként szokták megújítani előfizeté­seiket. Azok a kedves előfizetőink, akik­nek ezen a napon járt le a befizeté­sük: emlékeztető lapot kaptak tő­lünk, amely eszükbejuttatta azt, a miről egyéb dolgaik-bajaik mellett könnyen megfeledkezhetnek, hogy a “mi újságunk” csekély diját be kell küldeni. Azok, akik már az előző hónapról, esetleg régebbről hátralékosok: — most az évnegyed fordulójánál úgy rendezhetik az előfizetésüket (ez a legjobb úgy az újság, mint az előfizető szempontjából is), hogy mindenkor a naptári évnegyedkor járjon le az ujságelöfizetés is. Ezek tehát használják fel a negyedévfor­dulót és rendezzék előfizetésüket ehez a határnaphoz. Mindenkit szeretettel kérünk: ne feledkezzék meg egyetlen hü és ön­zetlen barátjáról, erről az újságról és úgy, ahogy a fizetését megkapja és egyéb fizetni valóit is sorra tel­jesiti: küldje be a havi 1 pesónyi előfizetési dijakat az esztendő vé­géig, vagy ameddig módjában van. Személyes befizetések a kiadóhi­vatal uj helyiségében (a könyvosz­tály felett) reggel 9-töl este 7 óráig eszközölhetök; vidéki befizetések postai giró, vagy valor declarado utján küldendők. Ahol egyik sem adható fel, onnan ajánlott levélben bélyeg, vagy bankjegyben is be­küldhető. Telefonálás fénysugárral Az amerikai General Electric társa­ság olyan eljárást létesített, amely fénysugárral közvetíti a beszédet. Oly helyeken, ahol nem lehet telefondrót­vezetéket huzni, nagyon alkalmas a te­lefonálásnak ez az uj módja, amely ab­ban áll, hogy erős elektromos ívfényt mikrofonnal kapcsolnak össze, úgy, hogy a mikrofonra beszélünk, akkor az Ívfény a megfelelő ritmusban erősödik, vagy gyöngül. Az így változó erősségű fény egy pa­rabolikus tükörből a távoli felfogó ál­lomáson egy fotocellára esik, amely te­lefonkagylót tartalmazó áramkörbe van kapcsolva. A fotocellának tudvalévőén az a csodálatos tulajdonsága van, hogy a rajta átmenő áram erőssége ugyan­abban a ritmusban a fotocellára eső fény intenzitása nő, vagy fogy. E rit­musban változó elektromos áram a te­lefonban megfelelő hangot létesít. — Szóval az adóállomáson a mikrofonra a beszéd az ívfény utján a vevőállo­máshoz jut. Nem kell vezeték, de nem kell a költ­séges és helyhez kötött rádióállomás sem, hanem a hamarosan bárhol fel­állítható erős ívfény végzi el a vezeték vagy a rádió dolgát. VÉRES ÖSSZEÜTKÖZÉS A FELVIDÉKEN A TÓT NÉPPÁRT ÉS A CSENDŐRÖK KÖZÖTT Magyarosodó irányzattól panaszkodik a cseh sajtó Prága, szeptember 5 a barsmegyei Nagyugrócon, vala­mint Oszlányban véres összeütközésre került a sor a csendörség és a tót nép­párt között, amelynek működése az utóbbi időben szemmelláthatóan meg­élénkült az egész Felvidéken. Nagyugrócon a tót néppárt gyűlést hirdetett, de azt a hatóságok betiltot­ták. A gyűlést mégis megtartották és nagy embertömegeket vittek Nagy­­ugrócra. A csendörség utasítást kapott, hogy a gyűlést mindenáron akadályozza meg s ezért huszonöt község csendörségét összpontosították Nagyugrócon. Itt a gyűlésre összegyűlt tömegek és a csendőrség között összeütközés volt, a melynek során egy nagyugróci elöljáró és egy cseh légionista megsebesült. Oszlányban is a tót néppárt hívei és a csendörség csaptak össze. Itt már sokkal nagyobb arányú, valóságos csata fejlődött ki közöttük. Huszonöt ember megsebesült, koztuk dr. Tiso volt miniszter, aki egy időben a tót néppárt részéről volt tagja a prágai kabinetnek. Amikor a csendörség a tömegeket szétszórta, tiz embert letartóztatott. ­­Megállapították, hogy dr. Tiso autóján a féket szándékosan elrontották. Az ismeretlen tettesek ellen a vizsgálat megindult. A cseh hivatalnokhad visszaélései Prága, szeptember 5 A cseh sajtó a legutóbbi időben igen sokat foglalkozik a Felvidék és a tótok helyzetével. A lapközlemények között nagyon figyelemreméltóak a cseh bal­oldali sajtóban megjelent cikkek és tu­dósítások, amelyek valósággal odaki­áltják a kormány felé, hogy lássa meg a bajokat akkor is, ha cseh eredetűek. A felvidéki állapotokról összefoglaló képet ad a prágai kormányhoz közel­álló Pravo Lidu, amely minden bajt arra vezet vissza, hogy a Felvidéket valósággal kiszolgáltat­ták a cseh agrárpárthoz tartozó tö­megesen kinevezett hivatalnokoknak A lap többek között igy ir: A kormány végrehajtási utasításait c hivatalok egyszerűen elsüllyesztették és semmiképpen sem alkalmazták. Számos községben a jegyzők állásu­kat személyes meggazdagodásra használják fel, anélkül, hogy a tartományi hatóságok velük szemben fellépnének. Az állami hivatalnokok egész sora csak a maguk üzleteinek és spekulá­cióinak él. Vannak hivatalnokok, akik egész szegényen jöttek a Felvidékre, ma pe­dig nagy birtokuk, autójuk, vadászte­rületük van. Mit mondjanak az emberek, ha lát­ják, hogy pénzért minden kapható? Siránkozás a Felvidék magyarsága miatt V cseh Lidove Noviny — mint Prá­ga jól jelentik — magyarázatot keres arra az egész Felvidéken észlelhető tünetre, hogy a magyar nyelvhaszná­lat nyilvános helyeken és a családok­ban 15 év alatt alig csökkent valamit, — Petőfi összes költeményei: — ára 5 pesó VAN DÉR LUBE hollandiai kömives, a berlini Reichstag felgyujtásával vádoi kommunista ifjú, aki zavaros feleletek után váratlanul azt a kijelentést tét ellenkezőleg, ismét magyarosodó irányzat észlelhető még tiszta tót vidékeken is. A lap szerint ennek az az oka, hogy a tót nép a magyarul beszélőket em­berileg értékesebbnek és szellemileg magasabban állóknak tekinti és igy a tót szülök egyetlen vágya, hogy gyer­mekeik magyarul beszéljenek. — Több tiszta tót községben végzett vizsgálat alapján meg lehetett állapítani, hogy ezekben a községekben egy cseh, ille­tőleg két tót lap előfizetőivel szem­ben a magyar lapelőfizetők száma át­lag 60 s mig a parasztházakban alig találni tót naptárt, addig .magyar nap­tár minden háznál van. A baj — mint a lap mondja — an­nál is súlyosabb, mert az ilyen vidé­kekre kiküldött cseh tisztviselők is ál­dozatul esnek akaratlanul is a magyar légkörnek, valamint a telepítési moz­galom során földhöz juttatott megbíz­ható tótok is. Mindebben az elmagyarosodásban óriási szerepe van a budapesti rádió­nak, mert a rádiókészülékek ezeken a vidékeken mást nem is fognak, mint csak Budapestet. EGYESÜLETI ÉLET M0TEVIDE0BAN Ismét egy uj sportklub alakult Montevideóban Vettük a következő sorokat: Tudomására hozzuk a montevideoi magyar kolóniának, hogy “Danubius Sport Club” néven uj egyesület alakult, mely a sport minden ágával foglalkoz­ni óhajt. — Ezúton is felkérjük azon sportbarátokat, kik hajlandók részt venni, mint aktiv, avagy pártoló ta­gok, szíveskedjenek jelentkezni az in­téző bizottságnál. Az egyesület helyisége egyelőre ’’Kék macska”-vendéglőben van (cali Buenos Aires 387), ahol minden csü­törtökön este 9 órakor összejövetelt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék